Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets bestuurders en toezichthouders

In de wijzigingswet inzake de Wet Toezicht Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten is de invoering van artikel 5aa aangehouden. Dit artikel bevat de nieuwe toetsingsmogelijkheid van het CvTA bij benoeming of herbenoeming van een bestuurder of een lid van het orgaan met de toezichthoudende functie bij Buma en Sena.
Deze mogelijke toets van betrouwbaarheid en geschiktheid speelt namelijk alleen bij CBO’s met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. 
Zie hier de reactie van de Federatie Auteursrechtbelangen namens organisaties van rechthebbenden op het conceptbesluit dat in juni 2021 in consultatie is gegeven.
De AMvB betrouwbaarheid- en geschiktheidtoets en daarmee artikel 5aa van de Wet Toezicht, is op 1 juli 2022 in werking getreden. 
Het document met het voorgenomen beleid van het CvTA ter zake vindt u hier.
Het CvTA heeft aangekondigd dit beleid na 5 toetsingen te evalueren en te bespreken met belanghebbenden.