Commissie integriteit cbo's

Beroepsmogelijkheid en voor bijzondere gevallen
De Commissie Integriteit CBO's
Een medewerker van een CBO kan een vermoeden van een misstand melden bij de Commissie Integriteit CBO’s. Deze Commissie is door VOI©E ondergebracht bij het CAOP.
Beroep
De Commissie fungeert als beroepsmogelijkheid als de conclusie van het interne onderzoek voor de medewerker onbevredigend is, als een onderzoek is afgewezen of als er niet binnen de gestelde termijn een intern standpunt is gegeven.
Onmiddellijk extern
In bijzondere gevallen kan een melding ook onmiddellijk extern bij de Commissie worden gedaan:
- bij acuut gevaar;
- bij risico op tegenmaatregelen;
- bij risico op verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- eerdere vergeefse interne melding;
- betrokkenheid van directie of bestuur.
De Commissie
De Commissie heeft tot taak een melding te onderzoeken en uiterlijk binnen twaalf weken na ontvangst van de melding de directie en het bestuur van de CBO naar aanleiding van dat onderzoek te adviseren. De identiteit van de melder wordt niet bekendgemaakt zonder instemming van de melder.
De precieze taken en samenstelling van de Commissie en de te volgen procedure zijn beschreven in de meldregeling vermoeden van een misstand of integriteitsschending.

Contact

Commissie Integriteit CBO's
(bij Stichting CAOP)
Lange Voorhout 9-13
2514 EA Den Haag
(070) 376 58 65