toezicht

CBO's staan onder toezicht van rechthebbenden en onder wettelijk toezicht en voldoen aan de VOI©E governance code.
Toezicht door en namens rechthebbenden
Alle CBO’s staan in de eerste plaats onder toezicht van de rechthebbenden van wie zij de rechten uitoefenen. Zij hebben vanzelfsprekend belang bij een goede kostenbeheersing en snelle uitkering van gelden waar zij recht op hebben.

VOI©E Governance Code CBO's
Onderdeel van het CBO-Keurmerk is dat de CBO zich moet houden aan de VOI©E Governance Code CBO's. De Governance Code biedt een normatief kader voor goed bestuur van en toezicht op CBO’s. Door de code te hanteren laten de verantwoordelijke leidinggevenden en toezichthouders aan de buitenwereld zien welke visie zij op toezicht hebben en dat zij de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht volgen.

> lees meer
Wettelijk toezicht
Alle CBO's staan onder wettelijk toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten.

> lees meer
Van 2011 tot 2023 hebben de VOI©E-leden het CBO-Keurmerk gevoerd. In het kader van zelfregulering en vooruitlopend op de wet toezicht collectieve beheersorganisaties hadden de CBO's in samenspraak met VNO-NCW / MKB-Nederland eigen criteria met een  toetsbaar normenkader ontwikkeld voor transparantie en harmonisering. De onafhankelijke toetsing werd gedaan door het Keurmerkinstituut. Omdat de meeste van die normen inmiddels zijn opgenomen in de wet en worden getoetst door het College van Toezicht Auteursrechten, en omdat het College voor het keurmerk geen plaats zag in zijn eigen toezichtbeleid, hebben de leden van VOI©E eind 2022 besloten het keurmerk te beëindigen. De door de sector samen met het bedrijfsleven opgestelde normen worden nog wel gebruikt ten behoeve van het interne toezicht van CBO's. De keurmerkcriteria en bijpassende normering die betrekking hadden op de relatie met het betalingsplichtige bedrijfsleven worden opgenomen als bijlage bij het Onderhandelingsprotocol van VNO-NCW, MKB-Nederland en VOI©E. De betrokken CBO’s zullen daarover jaarlijks rapporteren aan de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland.