toezicht door rechthebbenden

Toezicht door en namens rechthebbenden

Alle CBO’s staan in de eerste plaats onder toezicht van de rechthebbenden van wie zij de rechten uitoefenen. De rechthebbenden van wie de CBO de rechten beheert zijn evenwichtig vertegenwoordigd in het toezichthoudend orgaan van de CBO en vaak in andere besluitvormende organen. Daarmee oefenen zij toezicht uit op de uitvoering en zien er logischerwijs streng op toe dat er zo min mogelijk kosten worden gemaakt, want die worden afgetrokken van hun eigen inkomsten, en dat alle gelden zo snel als mogelijk direct of indirect ten goede komen aan degenen die daar recht op hebben.
Waarborgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging, inspraak in het beleid en een transparante uitvoering worden daarnaast gegeven door de Governance Code CBO’s.