De bronzen krokus

Voor personen van grote betekenis voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van auteursrecht en/of naburige rechten
De Bronzen Krokus is een idee van de Haagse kunstenaar Paul van Solingen, uitgevoerd door beeldend kunstenaar Loek Bos in opdracht van de gemeente Den Haag. Het eerste exemplaar is op 12 juni 2009 door de gemeente Den Haag uitgereikt aan de toenmalige prinses Máxima bij gelegenheid van de herstructurering van het Lange Voorhout, waar de krokussen in het voorjaar rijkelijk bloeien.

VOI©E en de Stichting Federatie Auteursrechtbelangen hebben hun zetel aan het Lange Voorhout in Den Haag. Het was een idee van de eerste voorzitter van VOI©E Aad Kosto om dit beeldje te schenken aan personen die van grote betekenis zijn geweest voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van auteursrecht en/of naburige rechten. In aanmerking komen personen die gedurende vele jaren bestuurlijk betrokken geweest zijn bij VOI©E en/of de Stichting Federatie Auteursrechtbelangen en daar een positieve bijdrage aan hebben geleverd. De uitreiking geschiedt op voordracht van een betrokken organisatie of op initiatief van VOI©E ter gelegenheid van een afscheid of jubileum.

Sinds 2010 hebben negen personen de Bronzen Krokus ontvangen, in chronologische volgorde: 
 • juni 2010
   
  Cees Vervoord

  was veertien jaar (1996 – 2010) CEO van Buma/Stemra en heeft in 2007, samen met de directeuren van Sena en Cedar BV, het initiatief genomen tot de oprichting van VOI©E in 2008 en was vicevoorzitter van VOI©E tot medio 2010. Ter gelegenheid van zijn afscheid van het VOI©E-bestuur ontving hij wegens zijn grote verdienste voor het collectief belang de Bronzen Krokus uit handen van VOI©E-voorzitter Aad Kosto op 1 juni 2010. Foto © Eveline van Egdom

 • februari 2011
   
  Hans van Berkel

  was bijna achttien jaar (1993 – 2010) CEO van Sena en heeft in 2007, samen met de directeuren van Buma/Stemra en Cedar BV, het initiatief genomen tot de oprichting van VOI©E in 2008 en was penningmeester van VOI©E tot 2011. Ter gelegenheid van zijn afscheid van het VOI©E-bestuur ontving hij de Bronzen Krokus uit handen van voorzitter Aad Kosto als dank voor zijn grote inzet voor het collectief beheer en voor VOI©E op 17 februari 2011.

 • juni 2012
   
  Aad Kosto

  was als Kamerlid jarenlang woordvoerder op het dossier auteursrecht en naburige rechten en was staatssecretaris en minister van Justitie in het kabinet-Lubbers III, in welke periode de Wet op de naburige rechten tot stand is gekomen. Hij was medeoprichter en eerste onafhankelijke voorzitter van VOI©E van 2008 tot medio 2012 en in die periode tevens onafhankelijk voorzitter van de Stichting Auteursrechtbelangen. Voor zijn grote verdienste voor de collectieve auteursrechtbelangen ontving hij bij zijn afscheid van het bestuur van VOI©E en van het bestuur van Stichting Auteursrechtbelangen de Bronzen Krokus uit handen van Rob Stuyt namens VOI©E en de Stichting Auteursrechtbelangen op 29 juni 2012.

 • juni 2012
   
  Rob Stuyt

  was tientallen jaren de drijvende kracht voor de samenwerking tussen organisaties betrokken bij het auteursrecht en de naburige rechten. Hij was medeoprichter en voorzitter van de Stichting Auteursrechtbelangen van 1984 tot 2008 en daarna vicevoorzitter tot zijn overlijden op 25 juli 2012. Een maand eerder had hij de Bronzen Krokus ontvangen voor zijn grote verdienste voor de Stichting Auteursrechtbelangen uit handen van voorzitter Aad Kosto op 29 juni 2012.

 • april 2013
   
  Andre Beemsterboer

  is het grootste deel van zijn werkzame leven werkzaam geweest voor het collectief beheer van rechten. Eerst voor Buma/Stemra, maar zijn levenswerk was Cedar BVdat zijn tijd ver vooruit was met een gezamenlijke backoffice voor aanvankelijk vijf collectieve beheersorganisaties. Samen met de directeuren van Buma/Stemra en Sena heeft hij in 2008 het initiatief genomen tot de oprichting van VOI©E en werd secretaris. André Beemsterboer overleed door een slopende ziekte begin 2009, toen VOI©E nog geen jaar bestond. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van VOI©E ontving zijn vrouw Elma Beemsterboer namens André de Bronzen Krokus uit handen van voorzitter Job Cohen voor zijn grote verdiensten voor het collectief rechtenbeheer op 23 april (de dag van het auteursrecht) 2013.

 • september 2016
   
  Wisso Wissing

  was negentien jaar (1984 – 2003) als onderhandelaar, lobbyist en coördinator werkzaam voor de Nederlandse toonkunstenaarsbond (Ntb), waarna hij veertien jaar directeur was van stichting NORMA. Hij was bestuurslid van diverse rechten- en belangenorganisaties namens uitvoerende kunstenaars, onder andere drie jaar (2001 – 2004) van stichting Auteursrechtbelangen. Vanaf de start van VOI©E in 2008 tot zijn afscheid bij NORMA in 2016 was hij een bevlogen bestuurslid van VOI©E. Bij zijn afscheid ontving hij de Bronzen Krokus voor zijn grote verdiensten voor de collectieve belangen van uitvoerende kunstenaars uit handen van VOI©E-voorzitter Job Cohen op 1 september 2016.

 •  
 • december 2016
   
  Kees Holierhoek

  is dertig jaar lang – vanaf de oprichting in 1986 – voorzitter geweest van stichting Lira. Ongeveer net zo lang was hij bestuurslid en penningmeester van de Stichting (inmiddels Federatie) Auteursrechtbelangen. Daarnaast was hij vele jaren bestuurlijk actief voor onder meer Leenrecht, Reprorecht en Cedar BV. Hij ontving uit handen van VOI©E-voorzitter Job Cohen de Bronzen Krokus voor zijn grote verdienste voor het collectief belang van schrijvers en vertalers bij gelegenheid van zijn afscheidsfeest op 17 december 2016.

 • januari 2019
   
  Gerrit Jan Wolffensperger

  had in zijn periode als Kamerlid voor D66, van 1986 tot 1997, onder meer het auteursrecht in zijn portefeuille. Vanaf 2003 heeft hij vele functies bekleed op het terrein van de gezamenlijke belangen van rechthebbenden, waaronder adviseur van de voorzitter en waarnemend voorzitter van de SONT, bestuurslid van de Stichting Auteursrechtbelangen, adviseur van de Federatie Auteursrechtbelangen, voorzitter van Pictoright en van Videma en vanuit die functies was hij ook deelnemer aan de algemene ledenvergaderingen van VOI©E. Hij ontving uit handen van Job Cohen de Bronzen Krokus voor zijn grote verdienste voor het gezamenlijke belang van rechthebbenden op zijn afscheidsreceptie als voorzitter van Pictoright op 24 januari 2019.

 • februari 2020
   
  Willem Wanrooij

  heeft zijn gehele werkzame leven gewijd aan collectieve belangenbehartiging en dat doet hij nog steeds. Hij is begonnen bij de Audiovisuele Beroepsvereniging NBF, was daarna tien jaar beleidscoördinator van de Kunstenbond FNV en van 1991 tot aan zijn pensioen werkzaam bij Buma/Stemra. Vanaf de oprichting in 1984 tot op heden is hij secretaris van de stichting Auteursrechtbelangen. Vanuit de Kunstenbond en Stichting Auteursrechtbelangen heeft Willem een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het naburig recht in Nederland. Sinds 2013 is hij lid van de Raad van Toezicht van Sena. Op 3 februari 2020 ontving hij bij het 35-jarig jubileum van Auteursrechtbelangen de Bronzen Krokus uit handen van minister Dekker voor zijn grote verdienste voor het belang van rechthebbenden bij het auteursrecht en de naburige rechten.

 • maart 2024
   
  Hester Wijminga

  ontving op 21 maart bij haar afscheid als directeur van Stichting de Thuiskopie uit handen van VOICE-voorzitter Fred Teeven de Bronzen Krokus voor haar grote inzet voor het realiseren, incasseren en verdelen van een thuiskopievergoeding voor alle in aanmerking komende rechthebbenden. Hester is 22 jaar lang met de haar kenmerkende resultaatgerichtheid de drijvende kracht achter Stichting de Thuiskopie geweest, wat geen rustige taak was, niet in de laatste plaats door voortdurende aanvallen van betalingsplichtigen op de bestaansgrond van Thuiskopie.

 •