CBO-Keurmerk 2011-2023

Het CBO-Keurmerk, met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit, was tot 1 januari 2023 verplicht voor alle VOI©E-leden. De laatste certificeringen in 2022 zijn nog geldig tot het eind van 2023.
Het CBO-Keurmerk werd verleend op bindend advies van het Keurmerkinstituut, dat optrad als onafhankelijke certificerende instelling, waarmee de objectiviteit van de bindende certificatieadviezen was gewaarborgd. 
Tot 1 januari 2023 was het hebben van een keurmerk voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E en wanneer een CBO voor haar primaire activiteiten samenwerkt met een andere CBO, moest ook deze aan de Keurmerkcriteria voldoen. De laatste audits zijn in 2022 gehouden.
De keurmerkcriteria waren opgesteld door een Commissie van Belanghebbenden, waarin vertegenwoordigers van het voor auteursrechten betalende bedrijfsleven (aangesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland) 50% van de stemmen hadden.
De normen en vereisten voor het CBO-Keurmerk werden in samenspraak met alle belanghebbenden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig verbeterd of aangepast.
De keurmerkcriteria en bijpassende normering die betrekking hadden op de relatie met het betalingsplichtige bedrijfsleven worden opgenomen als bijlage bij het Onderhandelingsprotocol van VNO-NCW, MKB-Nederland en VOI©E. De betrokken CBO’s zullen daarover jaarlijks rapporteren aan de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland.