CBO-Keurmerk

Het CBO-Keurmerk, met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit, is verplicht voor alle VOI©E-leden.
Onafhankelijk certificeerder
Het CBO-Keurmerk wordt verleend op bindend advies van het Keurmerkinstituut, dat optreedt als onafhankelijke certificerende instelling. VOI©E heeft hierin dus geen zelfstandige bevoegdheid. Door de toetsing door een onafhankelijke instantie te laten uitvoeren is de objectiviteit van de bindende certificatieadviezen gewaarborgd. Op de website van het Keurmerkinstituut staat een actueel overzicht van de CBO’s aan wie het CBO-Keurmerk is verleend.
Jaarlijkse toetsing
Het CBO-Keurmerk is niet vrijblijvend. Het hebben van een keurmerk is voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E en wanneer een CBO voor haar primaire activiteiten samenwerkt met een andere CBO, zal ook deze aan de Keurmerkcriteria moeten voldoen.
Jaarlijks wordt door een onafhankelijke auditor van het Keurmerkinstituut getoetst of de CBO's aan de keurmerkcriteria blijven voldoen.
Continue verbetering in overleg met bedrijfsleven
De keurmerkcriteria zijn opgesteld door een Commissie van Belanghebbenden, waarin vertegenwoordigers van het voor auteursrechten betalende bedrijfsleven (aangesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland) 50% van de stemmen hebben.
De normen en vereisten voor het CBO-Keurmerk worden in samenspraak met alle belanghebbenden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig verbeterd of aangepast.
Waarborgen
De belangen van rechthebbenden worden gewaarborgd met normen voor transparantie en inspraak. Transparantie staat ook voorop bij het omgaan met gebruikers, inzake de vertegenwoordigde rechten, tarieven en vergoedingsgrondslagen. Er zijn ook normen voor de kwaliteit van serviceverlening, zoals het bijhouden van het adressenbestand en de afhandeling van mutaties.
Voor zowel rechthebbenden als gebruikers zijn er uniforme klachten- en geschillenregelingen. Gebruikers kunnen, indien een klacht niet binnen twee maanden naar tevredenheid is afgehandeld, het geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten. Alle CBO’s beschikken over een onafhankelijke geschillencommissie voor rechthebbenden die aan de in de CBO-Keurmerkcriteria geregelde normen voor een snelle, transparante en onafhankelijke geschillenregeling moet voldoen.
Met ingang van 2015 is het mogelijk voor belanghebbenden om een klacht in te dienen over de verlening van een CBO-Keurmerk aan een CBO. Een dergelijke klacht kan worden ingediend bij het Keurmerkinstituut. Meer over deze regeling leest u hier.
Openheid van zaken
Niet alleen gebruikers en rechthebbenden kunnen volgen wat de CBO’s doen, er wordt via jaarverslagen en de website openheid van zaken gegeven over de financiële gegevens, de gehanteerde norm voor de kosten van beheer, in voorkomende gevallen over het beleggingsbeleid, de verdeling van gelden binnen uiterlijk drie jaar, de nevenfuncties en bezoldiging van bestuurders en directie. U vindt hier een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie over de CBO's met hyperlinks naar relevante informatie en documenten op de websites van de organisaties zelf. Het College van Toezicht Auteursrechten ontvangt van alle CBO’s periodiek volledige en actuele informatie via een gestandaardiseerde rapportage. 
Herziening CBO-Keurmerk
Met ingang van 1 januari 2022 zijn de herziene keurmerkcriteria, versie 7 - 2022, in werking getreden. Door deze herziening sluiten de keurmerkcriteria beter aan bij de sinds het ontstaan van het CBO-Keurmerk gewijzigde wetgeving. Ook wordt beoogd hiermee dubbele toetsing te voorkomen; de herziening van het CBO-Keurmerk gaat dan ook hand in hand met de herziening van het beleidskader toezicht van het CvTA. Het streven is dat met ingang van het tweede kwartaal 2022 met een op elkaar afgestemd CBO-Keurmerk en beleidskader toezicht kan worden gewerkt.