Collectieve licenties voor werken die niet (meer) in de handel zijn

OCW heeft het initiatief genomen voor stakeholders dialogen tussen de cultureel erfgoedinstellingen en betrokken CBO’s en organisaties van rechthebbenden. 
Inzet van overleg is het verkennen van mogelijke afspraken over verruimde licenties voor het digitaliseren en online beschikbaar stellen van werken die niet (meer) in de handel zijn of voor verruimde licenties in het algemeen.
De wet voorziet in de mogelijkheid tot het opstellen van een AMvB, waarin bepalingen worden opgenomen over wanneer een werk kan worden aangemerkt als niet meer in de handel zijnde. OCW heeft aangegeven te hechten aan de zelfregulering door het cultuurveld en ziet graag dat binnen de sector zelf overeenstemming wordt bereikt over de criteria. Waar nodig en gewenst vervult VOI©E en/of de Federatie Auteursrechtbelangen een coördinerende rol.