Commissie Bestuur & Verantwoording

Deze commissie, samengesteld uit bestuurders en interne toezichthouders van de leden, werkt aan een herziening van het stelsel van zelfregulering.
Doelstellingen zijn: geen dubbelingen in controle en dus efficiënter intern en extern toezicht, meer ruimte voor maatwerk per CBO en verduidelijking en grotere voorspelbaarheid toetsingskader CvTA. 

Het eerste product is de nieuwe Governance Code CBO’s die op 1 januari 2021 in werking is getreden. De Commissie Bestuur & Verantwoording werkt aan een evaluatie van de code en dient verder als adviesorgaan en tevens overlegorgaan (via een delegatie) met het CvTA waar het gaat over de governance code.

In de Algemene ledenvergadering in december 2022 is besloten per 1 januari 2023 te stoppen met het CBO-Keurmerk. Dit besluit volgt op de – onverwachte – beslissing van het CvTA om het keurmerk geen rol te laten spelen in zijn beleids- en toetsingskader. 
De Keurmerk-criteria en met name de uitwerking in het normenkader en in procedurebeschrijvingen zijn natuurlijk ook een vastlegging van best practice. Deze zijn dan ook verwerkt in een handboek dat de CBO’s als leidraad kunnen hanteren.
Met VNO-NCW en MKB-Nederland is afgesproken dat de normen die betrekking hadden op het betalende bedrijfsleven in het Onderhandelingsprotocol zullen worden vastgelegd en dat de CBO’s die dit met name betreft, Buma, Sena, Videma en Reprorecht, jaarlijks zullen rapporteren hoe de naleving van die normen is verlopen en dat met de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland (de CAR) zullen bespreken.