Commissie Bestuur & Verantwoording

Deze commissie werkt aan een herziening van het stelsel van zelfregulering.
Doelstellingen zijn: geen dubbelingen in controle en dus efficiënter intern en extern toezicht, meer ruimte voor maatwerk per CBO en verduidelijking en grotere voorspelbaarheid toetsingskader CvTA. 

Het eerste product is de nieuwe Governance Code CBO’s die op 1 januari 2021 in werking is getreden.
Per 1 januari 2022 is een herzien CBO-Keurmerk ingevoerd. Over het herziene CBO-Keurmerk heeft de Commissie van Belanghebbenden bij het CBO-Keurmerk positief advies uitgebracht. In deze commissie hebben ook vertegenwoordigers van het betalende bedrijfsleven zitting. De algemene ledenvergadering van VOI©E heeft op 6 december 2021 met de herziening ingestemd. 

In 2022 zal de Commissie overleg voeren met het CvTA ten einde het Beleids- en uitvoeringskader toezicht van het CvTA zodanig aan te passen dat normen die al door de auditor zijn getoetst in beginsel niet nogmaals worden getoetst, en zo concreet mogelijk wordt aangegeven wat van de CBO’s wordt verwacht wat betreft de wettelijke normen die het CvTA zelf blijft toetsen.