VOI©E governance code cbo's

Normen voor goed bestuur van en toezicht op CBO's

Governance Code

De Governance Code CBO’s 2021 biedt een normatief kader voor goed bestuur van en toezicht op CBO’s. Door de code te hanteren laten de verantwoordelijke leidinggevenden en toezichthouders aan de buitenwereld zien welke visie zij op toezicht hebben en dat zij de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht volgen.
De Code komt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid van leidinggevenden en toezichthouders. De code is juist bedoeld om bewustwording en kritische reflectie door leidinggevenden en toezichthouders te stimuleren.

Collectieve beheersorganisaties (CBO’s) zijn organisaties die van elkaar verschillen in omvang, rechtsvorm, signatuur, doelgroep, taakopdracht en historie. Deze code kan en moet echter door alle VOI©E-leden worden nageleefd, ongeacht rechtsvorm, besturingsmodel en omvang. Een principle based code geeft ruimte aan maatwerk voor iedere CBO en doet daarmee recht aan de grote verscheidenheid aan CBO’s. Hierover wordt verantwoording afgelegd in het transparantieverslag en op de website van de CBO.

De bepalingen zijn onderverdeeld in vier onderdelen: algemene bepalingen (I), bepalingen die gaan over de rolbewuste relatie tussen dagelijkse leiding en de interne toezichthouders (II), bepalingen voor de dagelijkse leiding (III) en bepalingen die zijn gericht op het orgaan dat de interne toezichtfunctie uitoefent.
De code sluit aan op financiële, juridische en fiscale kaders uit de geldende wet- en regelgeving en komt daar niet voor in de plaats.
De code van een jaar is in werking getreden met ingang van 1 januari 2021 en heeft vanaf dat moment de Richtlijnen voor goed en integer bestuur uit 2011 vervangen. De eerste verantwoording over de wijze van naleving van de code vindt plaats in de transparantieverslagen van de CBO’s over het jaar 2021.

Met de inwerkingtreding van de code is ook de geactualiseerde meldregeling vermoeden van een misstand of integriteitsschending van kracht. Deze meldregeling bestaat sinds 2012, met ook een extern meldpunt ondergebracht bij het CAOP. Deze meldregeling is aangepast aan de ontwikkelingen sindsdien, met name de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders.
Meldregeling vermoeden van misstand
De VOI©E-leden hechten er belang aan dat een eventuele misstand binnen de eigen organisatie veilig en zonder repercussies voor de informant of een vertrouwenspersoon aan de orde kunnen worden gesteld. Onderdeel van de Governance Code is daarom de meldregeling vermoeden van een misstand of integriteitsschending. Onderdeel van deze regeling is een onafhankelijke commissie waar beroep mogelijk is of waar onder bijzondere omstandigheden rechtstreeks een vermoeden van een misstand kan worden gemeld voor onderzoek, de Commissie Integriteit CBO's, die door VOI©E ondergebracht is bij het CAOP.
Gelukkig is deze Commissie sinds de invoering van deze Richtlijnen in 2011 nooit nodig geweest, maar wij vinden het belangrijk dat deze optie er altijd is en de CBO’s hierop ook altijd ingericht zijn door middel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon.