Onderhandelingsprotocol

en vergoedingen voor diensten van branches
VOI©E heeft op 20 december 2018 met VNO-NCW en MKB-Nederland een herziening van het Onderhandelingsprotocol afgesproken, waarin de spelregels voor goed overleg met het georganiseerde bedrijfsleven zijn geactualiseerd.
Een bijlage bij het Onderhandelingsprotocol is de vergoedingsregeling voor diensten van brancheorganisaties die geldt tot 2027.

Het Onderhandelingsprotocol dateert van 3 september 2010 als resultaat van het project “gezamenlijk onderhandelen”, een van de projecten van de werkgroep Pastors die onder begeleiding van de ministeries van EZ en J&V heeft gewerkt aan verbetering van de incasso van auteursrechten en naburige rechten. Het Onderhandelingsprotocol heeft tot doel lijnen aan te geven waarlangs CBO’s en vertegenwoordigers van ondernemers gezamenlijk kunnen overleggen over onderwerpen die de regelingen en overeenkomsten van de desbetreffende CBO’s en gebruikers treffen en biedt daarnaast ruimte om in het overleg relevante onderwerpen te agenderen en te evalueren. Nieuwe regelingen, tarieven of gebruiksvormen worden vooraf door CBO’s en de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland besproken. De ontwikkelingen sinds 2010 zijn eind 2018 verwerkt in een geactualiseerde herziene versie. Het gezamenlijke doel is dat de samenwerking en de daarop gebaseerde onderhandelingen leiden tot meer transparantie, harmonisering en efficiency en minder administratieve lasten voor alle betrokkenen.
Het eerste resultaat van de vernieuwde samenwerking was een akkoord over een vergoedingsregeling voor diensten van branches met een collectieve overeenkomst, die gold tot en met 2022. Eind 2022 is een nieuwe regeling overeengekomen voor de periode 2023 - 2026. De brancheorganisaties ontvangen een vergoeding van maximaal 19,5% op de factuur voor hun deelnemende leden aan een collectieve regeling als zij de betreffende diensten zijn overeengekomen en leveren aan de betrokken CBO’s. 

U vindt hier de teksten van het onderhandelingsprotocol en van de vergoedingsregeling.