Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets bestuurders en toezichthouders

In de wijzigingswet inzake de Wet Toezicht Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten is de invoering van artikel 5aa aangehouden. Dit artikel bevat de nieuwe toetsingsmogelijkheid van het CvTA bij benoeming of herbenoeming van een bestuurder of een lid van het orgaan met de toezichthoudende functie bij Buma en Sena.
Deze mogelijke toets van betrouwbaarheid en geschiktheid speelt namelijk alleen bij CBO’s met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. 
Dit artikel kan pas worden ingevoerd als de AMvB gereed is waarin wordt uitgewerkt onder welke voorwaarden en op welke wijze deze toets kan worden uitgevoerd. Zie hier de reactie van de Federatie Auteursrechtbelangen namens organisaties van rechthebbenden op het conceptbesluit dat in juni van dit jaar in consultatie is gegeven.
De AMvB betrouwbaarheid- en geschiktheidtoets is in een afrondend stadium voor voorlegging aan de ministerraad, waarna advies wordt gevraagd aan de Raad van State. De AMvB en daarmee artikel 5aa van de Wet Toezicht, zou dan op 1 juli 2022 in werking kunnen treden.