De Commissie Integriteit CBO's

Een medewerker van een CBO kan een vermoeden van een misstand melden bij de Commissie Integriteit CBO’s. Deze Commissie is door VOI©E ondergebracht bij het CAOP.

 

Beroep

De Commissie fungeert als beroepsmogelijkheid als de conclusie van het interne onderzoek voor de medewerker onbevredigend is, als een onderzoek is afgewezen of als er niet binnen de gestelde termijn een intern standpunt is gegeven.

 

Onmiddellijk extern

In bijzondere gevallen kan een melding ook onmiddellijk extern bij de Commissie worden gedaan:

- bij acuut gevaar;

- bij risico op tegenmaatregelen;

- bij risico op verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;

- eerdere vergeefse interne melding;

- betrokkenheid van directie of bestuur.

 

De Commissie

De Commissie heeft tot taak een melding te onderzoeken en uiterlijk binnen twaalf weken na ontvangst van de melding de directie en het bestuur van de CBO naar aanleiding van dat onderzoek te adviseren. De identiteit van de melder wordt niet bekendgemaakt zonder instemming van de melder.

De precieze taken en samenstelling van de Commissie en de te volgen procedure zijn beschreven in de voorbeeld meldingsregeling vermoeden van een misstand.

De Commissie bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door VOI©E benoemd naar aanleiding van een te onderzoeken melding voor de duur van het onderzoek en de verdere behandeling.

Het CAOP draagt commissieleden voor, voert secretariaat en heeft een adviseur, die tevens fungeert als aanspreekpunt voor VOI©E en de CBO’s.

 

Contact

Het secretariaat van de Commissie is gevestigd ten kantore van de Stichting CAOP.