CBO-Keurmerk

Het CBO-Keurmerk, met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit, was tot 1 januari 2023 verplicht voor alle VOI©E-leden. De certificeringen in 2022 blijven nog geldig tot het eind van 2023. Met het georganiseerde bedrijfsleven vindt momenteel overleg plaats over een alternatieve vorm van onafhankelijke toetsing voor de markt-CBO's.
Onafhankelijk certificeerder
Het CBO-Keurmerk werd verleend op bindend advies van het Keurmerkinstituut, dat optrad als onafhankelijke certificerende instelling. VOI©E had hierin dus geen zelfstandige bevoegdheid. Door de toetsing door een onafhankelijke instantie te laten uitvoeren was de objectiviteit van de bindende certificatieadviezen gewaarborgd. Op de website van het Keurmerkinstituut staat een actueel overzicht van de CBO’s aan wie het CBO-Keurmerk is verleend.
Jaarlijkse toetsing
Tot 1 januari 2023 was het hebben van een keurmerk voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E en wanneer een CBO voor haar primaire activiteiten samenwerkt met een andere CBO, moest ook deze aan de Keurmerkcriteria voldoen.
Jaarlijks werd door een onafhankelijke auditor van het Keurmerkinstituut getoetst of de CBO's aan de keurmerkcriteria bleven voldoen. De laatste audits zijn in 2022 gehouden.
Continue verbetering in overleg met bedrijfsleven
De keurmerkcriteria waren opgesteld door een Commissie van Belanghebbenden, waarin vertegenwoordigers van het voor auteursrechten betalende bedrijfsleven (aangesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland) 50% van de stemmen hadden.
De normen en vereisten voor het CBO-Keurmerk werden in samenspraak met alle belanghebbenden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig verbeterd of aangepast.
Waarborgen
De belangen van rechthebbenden werden gewaarborgd met normen voor transparantie en inspraak. Transparantie stond ook voorop bij het omgaan met gebruikers, inzake de vertegenwoordigde rechten, tarieven en vergoedingsgrondslagen. Er waren ook normen voor de kwaliteit van serviceverlening, zoals het bijhouden van het adressenbestand en de afhandeling van mutaties.
Voor zowel rechthebbenden als gebruikers waren er uniforme klachten- en geschillenregelingen. Gebruikers konden, indien een klacht niet binnen twee maanden naar tevredenheid was afgehandeld, het geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten. Alle CBO’s beschikten over een onafhankelijke geschillencommissie voor rechthebbenden die aan de in de CBO-Keurmerkcriteria geregelde normen voor een snelle, transparante en onafhankelijke geschillenregeling moet voldoen.
Openheid van zaken
Niet alleen gebruikers en rechthebbenden konden volgen wat de CBO’s doen, er werd via jaarverslagen en de website openheid van zaken gegeven over de financiële gegevens, de gehanteerde norm voor de kosten van beheer, in voorkomende gevallen over het beleggingsbeleid, de verdeling van gelden binnen uiterlijk drie jaar, de nevenfuncties en bezoldiging van bestuurders en directie. U vindt hier een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie over de CBO's met hyperlinks naar relevante informatie en documenten op de websites van de organisaties zelf. Het College van Toezicht Auteursrechten ontvangt van alle CBO’s periodiek volledige en actuele informatie via een gestandaardiseerde rapportage. 
Overleg met bedrijfsleven over alternatief keurmerk voor markt-CBO's
Met VNO-NCW en MKB-Nederland vindt momenteel overleg plaats over een alternatieve vorm van onafhankelijke toetsing voor de zogeheten markt-CBO's. Dat zijn BumaStemra, Sena, Videma en Reprorecht.