Bestuurlijk toezicht

Alle CBO’s staan in de eerste plaats onder toezicht van de rechthebbenden van wie zij de rechten uitoefenen. Zij oefenen via het bestuur toezicht uit op de uitvoering en zien er logischerwijs streng op toe dat er zo min mogelijk kosten worden gemaakt, want die worden afgetrokken van hun eigen inkomsten, en dat alle gelden uiteindelijk direct of indirect ten goede komen aan degenen die daar recht op hebben. Waarborgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging, inspraak in het beleid en een transparante en efficiënte uitvoering worden daarnaast gegeven door het wettelijk toezicht, het CBO-Keurmerk en de Richtlijnen goed bestuur en integriteit.

Wettelijk toezicht door CvTA

Alle in Nederland actieve CBO’s staan onder overheidstoezicht via het in de Wet toezicht geregelde College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het College ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.

CBO-Keurmerk

De VOI©E-leden dienen jaarlijks de kwaliteit en transparantie van hun dienstverlening aan gebruikers en rechthebbenden aan te tonen door het CBO-Keurmerk te behalen. De CBO-Keurmerkcriteria bevatten hiervoor concrete en toetsbare normen. De jaarlijkse toetsing van deze criteria en normen wordt gedaan door het onafhankelijke Keurmerkinstituut.

Goed en integer bestuur

Onderdeel van het CBO-Keurmerk is dat de CBO zich moet houden aan de Richtlijnen goed bestuur en integriteit, waarop het College van Toezicht Auteursrechten ook toeziet. Deze richtlijnen gaan onder andere over transparantie van het bestuursmodel, onafhankelijk toezicht op het bestuur en het uitsluiten van belangenverstrengeling.