VOI©Email jaaroverzicht 2022

De redactie van VOI©Email wenst u een gelukkig nieuwjaar. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar kunt u nog eens rustig de revue laten passeren in het VOI©Email jaaroverzicht 2022.
21 januari - Buma/Stemra lanceert programma ter verbetering van de positie van vrouwen in de Nederlandse muziekindustrie 
Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra vertegenwoordigt ruim 30.000 schrijvers, componisten en uitgevers van muziek. Slechts 14% van deze muziekmakers is vrouw. Om bij te dragen aan de verbetering van kansen voor vrouwelijke makers in de Nederlandse muziekindustrie, initieert Buma/Stemra het programma Rise Up. Het gaat van start tijdens Eurosonic Noorderslag met de lancering van een podcast.
26 januari - Cultuursector na lockdown gedeeltelijk weer open
Theaters, bioscopen en concertzalen kunnen vanaf woensdag 26 januari weer gedeeltelijk open tot 22.00 uur. Wel gelden er een aantal beperkende maatregelen, zoals het tonen van een coronatoegangsbewijs, 1,5 meter afstand en een mondkapjesplicht bij het lopen. De cultuursector is blij dat de weg naar heropening is ingeslagen, maar de beperkende maatregelen vormen nog een groot obstakel en de financiële onzekerheden blijven groot.
2 februari - Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven van Brein door te sturen
De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat Ziggo vooralsnog geen voorlichtende waarschuwingen van BREIN over inbreuk kan doorsturen aan haar klanten. BREIN vorderde dat Ziggo een voorlichtende waarschuwing doorstuurt aan die klanten maar die weigert dat. Die weigering zou onrechtmatig zijn als Ziggo voor het doorsturen een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens had. Hoewel de belangenafweging in het voordeel van BREIN uitvalt, wordt de vordering afgewezen omdat Ziggo die vergunning niet heeft. BREIN gaat tegen de uitspraak in beroep.
4 februari - Schikking tussen de Staat en De Telegraaf over tv-gids gegevens 
Er is een schikking van 4,25 miljoen euro bereikt tussen Telegraaf B.V. en de Staat in verband met een langlopend geschil over de implementatie van de databankenrichtlijnen in de Nederlandse wetgeving. De Telegraaf zou als gevolg hiervan sinds 1998 geen eigen tv-gids hebben kunnen publiceren in de zaterdagbijlage.
14 februari - ACM wijst handhavingsverzoek PACE tegen Buma/Stemra af 
De ACM stopt het verkennend onderzoek naar Buma/Stemra. Daarmee wijst de ACM het handhavingsverzoek van PACE af. PACE vroeg de ACM om onderzoek te doen naar misbruik van machtspositie van Buma/Stemra op het gebied van het beheer en de exploitatie van muziekauteursrechten. De ACM heeft onvoldoende aanwijzingen dat Buma/Stemra haar machtspositie misbruikt.
22 maart - Geen thuiskopieheffing op offline opslag uit betaalde streamingdiensten
Het Gerechtshof Den Haag spreekt in het hoger beroep in de zaak HP c.s. tegen SONT en Thuiskopie uit dat 'tethered downloads', ofwel offline kopieën uit betaalde streamingdiensten als Spotify en Netflix, geen privékopieën zijn en dus niet gecompenseerd mogen worden door een thuiskopieheffing. Het Hof oordeelde voorts in dezelfde zaak dat thuiskopieën in de cloud terecht wel onder de heffing vallen.
24 maart - Arrest van het EU Hof van Justitie in zaak Austro-Mechana 
Het EU Hof oordeelt dat de beperking die op grond van de auteursrechtrichtlijn kan worden gesteld aan het reproductierecht van auteurs voor zover hun werk wordt gekopieerd voor privégebruik, ook geldt wanneer een kopie van een beschermd werk in de cloud wordt opgeslagen voor privédoeleinden.
24 maart - Europees akkoord over Digital Markets Act (DMA)
De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers bereiken een akkoord over de Digital Markets Act. Met dwingende bepalingen eist de EU voortaan eerlijker marktgedrag van de grote platforms. De DMA versterkt ook de positie van nieuwsuitgevers. 
28 maart - NORMA en Sena gaan samenwonen in Hilversum 
Stichting NORMA trekt in bij Sena in Hilversum in verband met de intensievere samenwerking tussen de twee naburige rechtenorganisaties.
1 april - Nieuwe regeling aanwijzing geschillencommissie zoals bedoeld in Wet toezicht treedt in werking
De nieuwe regeling aanwijzing van de geschillencommissie zoals bedoeld in art. 23 lid 1 en 2 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties treedt in werking. De regeling is ook van toepassing op geschillen tussen Buma/Stemra en haar leden ingeval een lid individueel in zijn belang is getroffen door een uitvoeringsbesluit van de organisatie, alsook geschillen ter zake van multiterritoriale licenties voor onlinerechten inzake muziekwerken.
1 april - DPG Media vertrekt uit Blendle 
Met ingang van april zijn de kranten en tijdschriften van DPG Media niet meer via de digitale kiosk Blendle te lezen. Een rechtszaak die Blendle aanspande tegen DPG Media om het vertrek te voorkomen, werd in het voordeel van de uitgeverij beslist.
5 april - Start consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht
Tot en met 4 juli loopt een consultatie over het voorontwerp wet wijzigingen auteurscontractenrecht. Aanleiding voor het voorontwerp zijn de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht en een door de Tweede Kamer aangenomen motie over verplicht collectief beheer bij video on demand.
11 april - Derde tranche Steunfonds Rechtensector gaat van start
De Staatssecretaris voor Cultuur verleent 10 miljoen subsidie aan een derde tranche van het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen. Hiermee komt het totaal beschikbare bedrag voor dit steunfonds uit op dertig miljoen euro.
De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 1 april 2023.
23 april - Europees akkoord over Digital Services Act (DSA)
De EU-lidstaten en het Europees Parlement bereiken een voorlopig politiek akkoord over de DSA. Het doel van de DSA is een betere bescherming online voor bedrijven en consumenten en digitale handel makkelijker maken. De wetgeving regelt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van internetaanbieders, hostingbedrijven, online platformen, zoekmachines en marktplaatsen voor de activiteiten via hun diensten.
26 april - Campagne met Kalvijn en Blanks voor onderwijsmateriaal auteursrecht van start
In aanloop naar Koningsdag is een campagne van de Federatie Auteursrechtbelangen gestart om met twee influencers, Kalvijn en Blanks, via social media aandacht te genereren van jongeren voor het onderwijsmateriaal over auteursrecht. De Federatie biedt dit materiaal al enkele jaren met succes gratis aan voor kinderen in de groepen 6 tot en met 8 van het basisonderwijs onder de noemer "wijs met media omgaan". De campagne met Kalvijn en Blanks is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
23 mei - 135 miljoen extra voor herstel, vernieuwing en groei van kunst en cultuur
Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media presenteert haar herstelplan voor de culturele sector. Herstel, vernieuwing en groei staan centraal. Dit jaar gaat het structureel om € 135 miljoen en daarna loopt het op naar € 170 miljoen extra per jaar voor cultuur.
2 juni - NVJ en DPG Media bereiken overeenstemming over werkcode voor freelancers
De werkcode zorgt voor bindende minimumafspraken over de tarieven, die DPG Media voortaan tenminste dient te betalen aan freelance journalisten en fotojournalisten. Eerder zijn vier freelancers die procedeerden tegen DPG Media tot een schikking gekomen met DPG Media. Onderdeel daarvan was om concrete afspraken te maken over een billijke beloning voor alle journalisten en fotojournalisten die voor DPG Media werken. De werkcode gaat in per 1 juli.
2 juni - De Copy Koppie klassenquest gelanceerd
In het kader van het onderwijsproject van de Federatie Auteursrechtbelangen, gericht op kinderen en hun juffen en meesters van groepen 7 en 8 basisonderwijs, is nieuw materiaal beschikbaar gekomen in de vorm van een game die in de klas kan worden gespeeld: de Copy Koppie klassenquest.
14 juni - Bijeenkomst aangeslotenen Federatie Auteursrechtbelangen in Beeld en Geluid Den Haag 
De als gevolg van Covid-19 uitgestelde bijeenkomst voor de bij de drie Platforms van de Federatie Auteursrechtbelangen organisaties trekt vele belangstellenden. Zij kregen een toelichting op de handhavingsstrategie van BREIN-voorzitter Miranda Maas en de mensen van Striped Elephant en Flavour presenteerden onderdelen van de onderwijscampagne van de Federatie.
30 juni - Akkoord over 18 bioscoopfilms per jaar bij publieke omroep
Nederlandse producenten van bioscoopfilms zijn het met de NPO eens geworden over het medefinancieren en uitzenden van 18 films per jaar via de tv-zenders en on demand-platforms van de publieke omroep. De NPO heeft hierover met de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), in samenspraak met de Nederlandse Content Producenten (NCP), een akkoord gesloten.
1 juli - Besluit betrouwbaarheid- en geschiktheidstoets toezichthouders CBO's treedt in werking
Dit besluit geeft regels met betrekking tot de vaststelling door het College van Toezicht van de betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon die is of wordt belast met de taken van het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent of de dagelijkse leiding heeft bij de grote collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra en Sena.
1 juli - Tom Nauta treedt aan als directeur-bestuurder van NORMA
Tom Nauta treedt aan als directeur-bestuurder van NORMA, de collectieve beheersorganisatie voor uitvoerende kunstenaars (acteurs, muzikanten, stemacteurs, dansers, etc.). Nauta volgt daarmee Wieger Ketellapper op die de organisatie de afgelopen 1,5 jaar op interim-basis heeft geleid.
5 juli - Europees Parlement stemt in met DMA en DSA
Het Europees Parlement geeft vandaag groen licht voor zowel de Digital Markets Act (DMA) als de Digital Services Act (DSA). De DMA is vanaf 2023 van kracht; de DSA gaat in 2024 in.
5 juli - De Kunst Klaagt Aan
De Kunstenbond stelt dat de Staat verschillende groepen zzp'ers in de culturele en creatieve sector onvoldoende heeft gecompenseerd voor de door coronamaatregelen geleden schade, terwijl deze groep werkenden tegelijkertijd daar onevenredig hard door is getroffen. Samen met negen leden, allemaal zzp'ers uit de culturele en creatieve sector, sommeert de Kunstenbond de Staat tot compensatie van de geleden schade. De Staat heeft de aansprakelijkheid afgewezen; de Kunstenbond heeft daarop de rechtszaak doorgezet.
11 juli - Leenrechtvergoeding uit dBoS vastgelegd in nieuwe afspraken
Staatssecretaris Uslu heeft in een bestuurlijk overleg afspraken bezegeld tussen scholen, bibliotheken, gemeenten, uitgevers, makers en overheid over het inhalen van misgelopen leenrecht bij schoolbibliotheken of de Bibliotheek op school (dBos). Daarnaast is een duurzaam systeem voor de toekomst overeengekomen.
14 juli - Standpunt CvTA over CBO-Keurmerk
Het CvTA heeft op verzoek van VOI©E zijn standpunt bepaald ten aanzien van het VOI©E CBO-Keurmerk. Het CvTA ziet in het keurmerk een nuttige, maar louter een de wet aanvullende rol en gaat andere mogelijkheden onderzoeken om tot verlicht toezicht te komen. VOI©E is verbaasd en teleurgesteld over deze onverwachte wending in het voorgenomen beleid van het CvTA en beraadt zich met de leden op de volgende stappen.
18 juli - Grote streamingdiensten moeten meer investeren in Nederlandse producties 
Grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland, moeten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel is een van de maatregelen die Uslu neemt om de productie en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires te versterken.
8 september - Einde aan onbetaalde optredens door muzikanten door afspraken tussen de Ntb/Kunstenbond en de NPO
Vanaf 1 oktober krijgen muzikanten die een optreden verzorgen in radio- en tv-programma's op de publieke omroep in principe altijd een vergoeding. Dat maakte de NPO vandaag bekend. De bal kwam aan het rollen toen Ntb/Kunstenbond de NPO opriep tot afspraken over minimumgages. Een jaar na de oproep is het gelukt om tot resultaten te komen.
20 september - Cultuursector krijgt 170 miljoen euro extra per jaar van kabinet
Er gaat vanaf volgend jaar 170 miljoen euro meer naar de culturele en creatieve sector. Dit extra geld is bedoeld om de positie van makers en werkenden te verbeteren. Dit nieuws komt kort na een brandbrief van de Taskforce culturele en creatieve sector die de noodklok luidde over stijgende energieprijzen en hoge inflatie in een sector waar de weerbaarheid door de coronacrisis laag is en de reserves op zijn. 
30 september - Jaarrapport 2021 CvTA toont opnieuw positief beeld van de sector 
Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) heeft het jaarrapport toezicht 2021 gepubliceerd. Opnieuw komt daar een positief beeld uit van de collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten. Er waren nauwelijks klachten, de governance was op orde en de kosten waren ruim beneden de norm gebleven. Bovendien heeft de sector succesvolle initiatieven ontplooid om de gevolgen van de Coronacrisis voor betalingsplichtigen en rechthebbenden te verzachten.
7 oktober - Europees richtsnoer bezegelt collectief onderhandelen zzp'ers
Een nieuw richtsnoer van de Europese Commissie dat betrekking heeft op collectief onderhandelen voor zzp'ers maakt de weg voor deze groep werkenden definitief vrij om tariefafspraken te kunnen maken, een belangrijke ontwikkeling voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van zzp'ers in de culturele en creatieve sector.
11 oktober - BREIN mag niet alleen waarschuwen maar moet (en zal) ook doorbijten
Het Gerechtshof Arnhem heeft BREIN's vordering afgewezen in het hoger beroep in de FLU-zaak. Daarin wil BREIN dat isp's, waaronder Ziggo, waarschuwingen doorstuurt aan Frequente en Langdurige Uploaders (FLU) waarvan BREIN de IP-adressen heeft gedetecteerd. Het arrest komt erop neer dat BREIN enkel mag vorderen om een waarschuwing door te sturen indien zij in geval van volharding ook afgifte van NAW-gegevens vordert om de zaak voor de burgerlijke rechter te brengen. BREIN was gestart met deze door OCW gesubsidieerde proef met waarschuwen als de meest milde vorm van handhaving, maar zal zijn beleid hierop moeten aanpassen.
14 oktober - Gebruik onderwijspakket Federatie Auteursrechtbelangen opnieuw gestegen
Het gratis lespakket Wijs met media omgaan voor de groepen 7 en 8 basisonderwijs heeft in het schooljaar 2021/2022 nieuwe records bereikt. In totaal is het gebruik met maar liefst 42% gestegen, met een bereik van bijna 170.000 leerlingen die ten minste één les hebben gekregen. Deze stijging komt voor een groot deel op het conto van de door EUIPO gesubsidieerde campagne met Kalvijn en Blanks die ook figureerden in de nieuwe muziekles.
17 oktober - Buma Cultuur: 60 jaar inzet voor Nederlandse muziek
Buma/Stemra heeft zestig jaar geleden (de voorloper van) Buma Cultuur opgericht met als doel ‘het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek te promoten.’ Tegenwoordig zijn er in totaal elf evenementen of projecten voor bijbehorende muziekgenres, diverse prijzen, educatietrajecten, projectsubsidies en een loket voor exportmogelijkheden onder de vlag van Buma Cultuur geschaard.
27 oktober - Refurbishment is niet altijd fabricage van een apparaat waarover thuiskopievergoeding verschuldigd is
De Rechtbank Den Haag oordeelt in de zaak van Stichting De Thuiskopie tegen SES Computers dat het louter repareren of controleren van een apparaat dat vervolgens wordt verhandeld, niet kan worden gekwalificeerd als fabricage, waarover thuiskopieheffing verschuldigd is. Daarbij heeft de rechter bevestigd dat de bewijslast dat de thuiskopievergoeding is betaald bij de verkoper van de voorwerpen ligt, althans dat hij de importeur of fabrikant in Nederland kan aanwijzen. Kan hij dat niet, zal hij de thuiskopieheffing zelf moeten betalen.
3 november - Auteursrecht doet weer mee in de Week van de Mediawijsheid
Van 3 t/m 11 november wordt de Week van de Mediawijsheid gehouden. De Federatie Auteursrechtbelangen is sinds 2016 partner van het Netwerk Mediawijsheid en heeft ook voor dit jaar weer vragen aangeleverd voor de game MediaMasters. De game is dit jaar door een recordaantal van 182.500 leerlingen in het basisonderwijs gepeeld - dat zijn ruim 8100 klassen, meer dan de helft van alle groepen 7/8 in Nederland.
4 november - Domeinen populaire illegale e-bookwebsite Z-Library in beslag genomen
De Amerikaanse autoriteiten hebben 241 domeinen van de illegale site Z-Library, ook wel The Pirate Bay voor literatuur genoemd, offline gehaald. Naast heel veel wetenschappelijke literatuur staan er ook meer dan 12 miljoen populaire boeken op de site, waar maandelijks vele miljoenen unieke bezoekers op afkomen. Inmiddels zijn de twee kopstukken achter de site aangeklaagd. BREIN heeft aan dit onderzoek meegewerkt.
18 november – Besluit SONT tarieven en voorwerpen thuiskopievergoeding 2023 – 2024
De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. Deze tussentijdse herziening is nodig naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak HP c.s. / SONT en Thuiskopie van 22 maart 2022. De herziening leidt tot een verlaging van de meeste tarieven.
21 november – Structureel 400 miljoen extra voor stijgende vaste lasten scholen en cultuur 
Vanaf komend voorjaar wordt er structureel ongeveer € 400 miljoen extra uitgetrokken voor scholen en door de overheid bekostigde culturele instellingen. Met dit geld kunnen de hogere kosten door inflatie en vooral de stijgende energierekening worden opgevangen. Dat maakt het kabinet vandaag bekend in de Najaarsnota die naar de Kamer is verstuurd.
23 november – Lancering Fair Practice Lab
Kunsten ‘92 en Platform ACCT hebben de afgelopen maanden het ‘Fair Practice Lab’ ontwikkeld. Met het Lab kan iedere organisatie zelf een op maat gemaakte visie op fair practice uitwerken.
2 december – Onderscheidingen voor Paul Solleveld
Voormalig NVPI-directeur Paul Solleveld ontving bij zijn verlate afscheidsfeest de Zilveren Fonograaf vanwege zijn voortrekkersrol bij de bewustwording en ontwikkeling van het auteurs- en naburig recht in de muziekindustrie. Ook kreeg hij uit handen van Sena-directeur Markus Bus de Sena-icoon uitgereikt. In april was Solleveld al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de bescherming van het auteursrecht en het naburig recht.
12 december – VOI©E stopt met het CBO-Keurmerk
In de algemene vergadering van VOI©E is besloten dat per 1 januari 2023 het voeren van een CBO-keurmerkcertificaat niet langer een lidmaatschapsvoorwaarde is. Met het standpunt van het CvTA om in het keurmerk geen instrument te zien dat kan bijdragen aan verlicht toezicht, is voor veel leden de toegevoegde waarde van het keurmerk weggevallen. Met VNO-NCW en MKB Nederland wordt nog gesproken over een alternatief voor het CBO-Keurmerk. Met het CvTA zal worden gesproken over de wijze waarop verlicht toezicht bij gebleken goed gedrag wel vorm kan krijgen.