VOI©Email jaaroverzicht 2021

De overheidsmaatregelen vanwege COVID 19 zorgden voor een bewogen jaar voor de rechtensector waarin door gezamenlijke inspanningen ook veel goeds is gebeurd. U kunt alles nog een rustig de revue laten passeren in het VOI©Email jaaroverzicht 2021.
1 januari – VOI©E Governance Code 2021
De VOI©E-ledenvergadering heeft op 7 december 2020 een nieuwe governance code vastgesteld die per 1 januari 2021 in werking is getreden. De code vervangt de Richtlijnen voor goed bestuur en integriteit uit 2011. De Governance Code CBO’s 2021 biedt een normatief kader voor goed bestuur van en toezicht op CBO’s die door alle VOI©E-leden moet worden nageleefd. Hierover wordt verantwoording afgelegd in het transparantieverslag en op de website van de CBO.

1 januari - Wijziging van de Wet toezicht treedt in werking
De Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Stb. 2020, 560) treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel 5aa inzake de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets van bestuurders en toezichthouders van Buma en Sena. (De inwerkingtreding van dat artikel wacht op het uitvoeringsbesluit ter zake.)

1 januari - Wetswijziging n.a.v. RAAP-PPI arrest aanleiding voor aanpassing Sena-tarieven
Naar aanleiding van het RAAP-PPI arrest van het EUHvJ heeft de Nederlandse regering een wetswijziging doorgevoerd waarmee het onderscheid tussen bescherming op basis van het Verdrag van Rome dan wel van het WPPT-verdrag komt te vervallen. Vanwege de hierdoor ontstane uitbreiding van het repertoire ziet Sena zich genoodzaakt de tarieven te verhogen en is contact opgenomen met de representatieve organisaties van muziekgebruikers om in overleg treden te komen tot afspraken over tariefaanpassingen.

1 januari – NORMA: nieuwe voorzitter en vicevoorzitter Raad van Rechthebbenden
Henk Jan Heuvelink is per 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de Raad van Rechthebbenden van NORMA en Manoushka Zeegelaar Breeveld vervult vanaf die datum de functie van vicevoorzitter.

14 januari – Prachtig Jaarrapport Toezicht 2019
Een zeer laag aantal klachten, kosten ruim onder de kostennorm, verdere verbetering van transparantie en een relatief hoog tempo van verdelen, zo blijkt uit het jaarrapport toezicht 2019 van het College van Toezicht dat in december vorig jaar verscheen. Resultaten waarop de VOI©E-leden trots mogen zijn, al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.

21 januari – NMUV en VMN benoemen Davo van Peursen tot directeur
De uitgeversverenigingen NMUV en VMN hebben Davo van Peursen met ingang van januari 2021 benoemd tot directeur. Hij volgt Ad Heskes op, die de organisatie in juli vorig jaar verliet.

1 februari – Geran Kaai wordt interim-directeur CvTA
Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) heeft in verband met de werkdruk, mede als gevolg van de implementatie van de aangepaste Wet toezicht, de in 2018 ingezette veranderopgave waaronder de inrichting van de organisatie, een interim-directeur aangetrokken in de persoon van Geran Kaai voor een periode van negen maanden.

8 februari – Akkoord bereikt over collectieve vergoeding voor film- en tv-makers
De PAM CBO’s en RODAP hebben overeenstemming bereikt over verlenging van de afspraken uit 2015 over de collectieve vergoeding voor film- en tv-makers inzake kabeldoorgifte, en ook over een nabetaling voor het doorgeven/uitzenden van andere zenders dan de RODAP-zenders sinds begin 2015. De nieuwe afspraken zien tevens op bepaalde groepen makers die voorheen nog geen vergoeding ontvingen. In totaal gaat het om een bedrag van ca. 90 miljoen euro tot en met 2024.

12 februari – Tien miljoen extra voor Steunfonds Rechtensector
In 2020 heeft de Federatie Auteursrechtbelangen het Steunfonds Rechtensector opgericht met 5 miljoen euro eigen inleg van de deelnemende uitvoerende organisaties en 5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Omdat het Steunfonds heeft aangetoond op doeltreffende wijze duizenden uitvoerende artiesten en creatieve professionals te kunnen ondersteunen, stelt de minister van OCW nog eens 10 miljoen beschikbaar.

22 april – Initiatiefnota van het lid Kwint over "Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector"
"Deze nota is een poging om de popsector in al zijn breedte [...] de erkenning te geven die zo verdiend is en het perspectief op nog vele jaren van fantastische producties. En niet alleen omdat dat goed is voor muzikanten, maar vooral in de overtuiging dat de hele sector in potentie de kracht heeft om voor miljoenen Nederlanders hoop, vermaak en inspiratie te bieden."

30 april – Pictoright lanceert richtlijn voor ontleningskunst
Appropriation art leidt soms tot hoogoplopende geschillen, ook bij Pictoright als een aangesloten maker wijst op gebruik van zijn werk door een andere maker. Wat doe je dan, strikt de wet handhaven? Ook als een grote groep beeldmakers ‘ontlening’ ziet als iets wat bij de kunst hoort? Pictoright lanceert nu een nieuwe richtlijn voor ontleningskunst waarin verschillende standpunten worden belicht.

21 mei – Nieuwe les auteursrecht voor groepen 7/8 op KlasseTV met als thema de musical
Binnen het gratis onderwijspakket 'Wijs met media omgaan' voor groep 7 en 8 basisonderwijs heeft de Federatie een nieuwe les gelanceerd rondom het thema 'de musical', die goed aansluit bij waar veel scholen in deze periode mee bezig zijn. Van musicalster Vajèn van den Bosch leren de kinderen dat er veel creativiteit van makers en uitvoerenden bij komt kijken om een musical te maken, en dat die recht hebben op een vergoeding voor het gebruik van hun prestaties.

18 mei –Brieven aan de informateur
De Federatie heeft een brief gezonden aan de informateur die inhoudelijk gaat werken aan een nieuw regeerakkoord. In de brief wordt aandacht gevraagd voor een aantal actuele onderwerpen waar Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E een gezamenlijk standpunt over innemen. Platform Makers heeft een aanvullende brief gezonden waarin specifiek aandacht wordt gevraagd voor een eerlijke beloning voor creatieve makers en verdere verbetering van het auteurscontractenrecht.

1 juni – Nationaal Podiumplan van start
Vanaf 1 juni gaat het Nationaal Podiumplan van start, waarmee gages voor optredens in kleine podia worden aangevuld tot de Sena-norm van 265 euro per show. De regeling voorziet in een behoefte van welwillende kleine podia die geen Rijkssubsidie ontvangen en onvoldoende omzet draaien om artiesten te betalen naar fair pay maatstaven. Het initiatief komt van Kunstenbondvakgroep Muziek/Ntb, Sena Performers en Stichting NORMA.

7 juni – Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt treedt in werking
Hiermee wordt onder andere in artikel 29c Auteurswet artikel 17-DSM-richtlijn geïmplementeerd over de voorwaardelijke aansprakelijkheid van platforms als Google en Facebook voor content die op hun platforms wordt geüpload. Artikel 25ca, inzake de jaarlijkse informatieplicht van de exploitant over de exploitatie jegens de auteur, treedt in werking met inachtneming van een overgangstermijn van een jaar, met ingang van 7 juni 2022. Op 7 juni 2021 treedt ook de Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten in werking.

11 juni – De Coppy Koppie quests van de Federatie hebben een significant leereffect bij kinderen
In opdracht van de Federatie Auteursrechtbelangen ontwikkelde Flavour twee 'Copy Koppie-quests' binnen de populaire game Hackshield die kinderen in het kader van mediawijsheid leert zich te beschermen tegen risico’s van het internet. Uit onderzoek door FamilyFactor blijkt dat de kinderen die de quests gespeeld hebben, significant meer begrip en kennis van de behandelde thema’s dan de kinderen die de quests niet gespeeld hebben. Ook worden de quests qua content en vormgeving goed gewaardeerd.

15 juni - Afronding toezicht traject Buma Stemra n.a.v. het rapport Winter
Het CvTA heeft op 3 juni jl. een brief naar Buma Stemra gestuurd met eindconclusies en aanbevelingen inzake de afronding van het geïntensiveerd toezicht traject Buma Stemra n.a.v. het rapport Winter. Het CvTA heeft geconcludeerd dat Buma Stemra de in het rapport geconstateerde knelpunten voortvarend heeft opgepakt en daarop voldoende verbeteringen laat zien.

16 juni – Buma, Sena en Videma compenseren ondernemers opnieuw voor verplicht gesloten publiekstoegankelijke bedrijfsonderdelen
De Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland en de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma hebben met wederzijds begrip voor elkaars positie wederom afspraken gemaakt over een COVID 19 – compensatieregeling die wordt toegepast op de licenties aan individuele ondernemingen en op de collectieve contracten met brancheorganisaties: het COVID 19 Convenant 2021.

17 juni – VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen brengen verslag uit over 2020
De impact van de Coronacrisis op de rechthebbenden is groot: de Federatie heeft samen met collectieve beheersorganisaties en cultuursubsidie van OCW het leed iets kunnen verzachten, terwijl de in de markt actieve CBO's compensatieregelingen hebben getroffen voor de zwaar getroffen sectoren in het bedrijfsleven. De samenwerkende organisaties kunnen terugzien op effectieve lobby en goede resultaten van het onderwijsproject en van BREIN.

1 juli – Willem Roos per 1 juli 2021 nieuwe voorzitter Stichting VEVAM
Bij de Vergadering van Aangeslotenen van 30 juni 2021 is Willem Roos benoemd tot onafhankelijk voorzitter van VEVAM. Hij volgt Sander Jansen op, die sinds 2009 deel uitmaakte van het VEVAM bestuur, vanaf 2016 in de rol van voorzitter.

8 juli – Mede-oprichter VOI©E Cees Vervoord overleden
Cees Vervoord, oud-CEO van Buma/Stemra en destijds een van de initiatiefnemers voor branchevereniging VOI©E is op 8 juli op 73-jarige leeftijd overleden. Vele mensen in en buiten de muzieksector en de wereld van auteursrechten bewaren dierbare herinneringen aan zijn aimabele en markante persoonlijkheid. Voor zijn grote verdienste voor het collectief beheer ontving Cees Vervoord de Bronzen Krokus van het Lange Voorhout.

14 juli - Kabinet stelt 135 miljoen extra beschikbaar voor ondersteuning evenementensector
Het kabinet stelt meer geld beschikbaar voor ondernemers die een evenement moeten afblazen vanwege de coronamaatregelen. De bestaande Garantieregeling Evenementen wordt daarom op een aantal punten uitgebreid. Zo gaat het maximale subsidiebedrag van 80% naar 100% van de gemaakte kosten, verlengt het kabinet de termijn om een aanvraag in te dienen, en vallen kosten die gemaakt zijn voor artiesten van buiten de EU ook onder de regeling.

27 juli - Commissie Auteursrechten VNO-NCW en MKB Nederland (CAR) en Sena sluiten convenant over RAAP-toeslag
Naar aanleiding van het RAAP-PPI arrest van het EU HvJ hebben de CAR en Sena een convenant gesloten over een toeslag op het tarief in de jaren 2021 en 2022. Beide partijen steunen actief de (inter)nationale lobby richting de Europese Commissie om te komen tot invoering van materiële wederkerigheid in Europese regelgeving; zodra deze wordt aangepast, komt de toeslag weer te vervallen.

21 augustus – Tienduizenden de straat op voor ‘Unmute Us!’
In totaal hebben zo’n 70.000 mensen uit de evenementen- en festivalbranche samen met hun bezoekers deelgenomen aan de protestmars van ‘Unmute Us’, waarmee de overheid werd opgeroepen om het willekeurige beleid voor de evenementensector te stoppen. De marsen werden onder andere gehouden in Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

1 september - Consultatie beleidsregels geschiktheid en betrouwbaarheidstoets
Het CvTA heeft concept beleidsregels opgesteld in verband met de invoering van een geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets van personen belast met de dagelijkse leiding en toezichthoudende taken bij cbo’s waarvan het geïnde bedrag aan vergoedingen meer bedraagt dan 50 mln. euro in een (kalender)jaar. De Federatie Auteursrechtbelangen heeft namens de door Platform Makers en PCMI vertegenwoordigde rechthebbenden gereageerd. Naar de mening van de Federatie hoeft het CvTA het werk niet over te doen als de interne toezichthouder blijk heeft gegeven van een passende toetsing.

2 september - Europees Hof: zerorating is verboden onder wet op netneutraliteit
Zerorating kan onder de Europese wet niet worden toegestaan. Dat concludeert het Europees Hof van Justitie in een uitspraak tegen twee Duitse providers. Vodafone en Telekom Deutschland boden abonnementen aan met een zeroratingoptie, maar dat is in strijd met netneutraliteit.

14 september - Cultuursector weer grotendeels open met coronatoegangsbewijs
Vrijwel de gehele cultuursector kan vanaf 25 september weer volledig open, zonder 1,5 meter afstand en met gebruik van het coronatoegangsbewijs. Alleen voor evenementen die binnen georganiseerd worden en waarbij men niet zit, is een maximum van 75% van de totale bezoekerscapaciteit bepaald. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig bij bezoek aan museum of bij kunst- en cultuurbeoefening.

4 oktober – Pictoright en beroepsorganisaties richten Federatie Beeldrechten op
Auteursrechtenorganisatie Pictoright richt samen met de BBK, BNO, Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), DuPho, Kunstenbond en NVJ-NVF de Federatie Beeldrechten op. Met dit nieuwe samenwerkingsverband willen zij de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie verbeteren. Per 1 januari 2022 zal Pictoright geen lid meer zijn van VOI©E.

8 oktober – Toezichtrapport 2020 geeft positief beeld van de sector collectief beheer
Blijkens het rapport over 2020 van het CvTA is het collectief beheer nog meer transparant geworden, wordt tijdig uitgekeerd, zijn er nauwelijks klachten van rechthebbenden en betalingsplichtigen en bevindt het gemiddelde kostenpercentage zich ruim beneden de norm. Uiteraard ziet de toezichthouder altijd ruimte voor verdere verbetering.

18 oktober – Sena benoemt Hendrik-Jan de Mooij tot voorzitter Raad van Toezicht
Met ingang van 1 januari 2022 wordt Hendrik-Jan de Mooij (1958) benoemd tot onafhankelijk Voorzitter van de Raad van Toezicht van Sena. Hij volgt Aleid Wolfsen op die twee termijnen van vier jaar voorzitter is geweest.

20 oktober – CvTA publiceert Analyse Zelfevaluaties CBO’s
Het Zijlstra Center for Public control, Governance and Leaderschip heeft de zelfevaluaties door de CBO’s inzake hun governancestructuur begeleid en na bespreking in focusgroepen een rapportage gemaakt met conclusies en aanbevelingen.

27 oktober – Intensievere samenwerking Pictoright en UvO
Uit lopend onderzoek van Stichting UvO is gebleken dat het percentage gebruikte afbeeldingen bij hbo-instellingen en universiteiten hoger is dan voorheen werd aangenomen, onder meer door het toenemend gebruik van PowerPoint-presentaties. De stichtingen hebben overeenstemming bereikt over een hoger aandeel voor Pictoright in de verdeling van de vergoeding over 2021; in 2022 praten partijen verder over een definitieve verdeling.

1 november - Cultuurexplosie.nu geopend door de minister van OCW
Minister Van Engelshoven lanceert tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater de Krakeling de website Cultuurexplosie.nu, waar makers die gelden hebben ontvangen uit het Steunfonds Rechtensector hun nieuwe werk kunnen promoten zodra het beschikbaar komt. Cultuurexplosie.nu is opgezet naar een idee van de stichting NORMA die vanuit hun eigen fonds cultuurexplosie live heeft bedacht en opgezet: acht online afleveringen waarin door NORMA gesteunde podiumproducties zich kunnen presenteren met een ‘sneak preview’. Cultuurliefhebbers kunnen zich op de website aanmelden voor de “cultuurshots”, een wekelijkse nieuwsbrief met nieuwe projecten ter inspiratie.

1 november – Wieke Hoge nieuwe secretaris-directeur CvTA
Per vandaag treedt Wieke Hoge in dienst als nieuwe secretaris-directeur van het CvTA. Zij volgt Geran Kaai op die sinds februari van dit jaar optrad als interim secretaris-directeur

5 november - Convenant tussen ISP's en rechthebbenden over blokkeren websites
Afgelopen maand is het ‘Convenant Blokkeren Websites’ ondertekend door de Nederlandse internetaanbieders en rechthebbenden, verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting BREIN. De internetaanbieders zijn met dit convenant bereid om websites die illegaal downloaden mogelijk maken gezamenlijk te blokkeren na een rechterlijke uitspraak in een procedure op initiatief van de Stichting BREIN tegen één aanbieder. Het overleg is tot stand gekomen en begeleid door de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat.

5 november - Auteursrechtbelangen in de Week van de Mediawijsheid
De Federatie Auteursrechtbelangen is sinds 2016 partner van het Netwerk Mediawijsheid en heeft ook dit jaar weer vragen over auteursrecht aangeleverd voor de game Mediamasters, die door duizenden groepen 7 en 8 basisonderwijs wordt gespeeld. Hiermee wordt ook weer aandacht gegenereerd voor het overige lesmateriaal van de Federatie over auteursrecht, waaronder het lespakket Wijs met media omgaan.

12 november - HR verwerpt beroep organisatoren dance-evenementen
In de zaak Organisatoren dance-evenementen tegen Sena verwerpt de Hoge Raad het beroep van de organisatoren en oordeelt dat het redelijk is om uit te gaan van een aandeel Sena-repertoire van 60%. Geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het EU HvJ.

25 november - EU-ministers akkoord met regelgeving voor digitale diensten en markten
De EU-ministers van Economische Zaken bereiken een akkoord over de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA) die samen de basis vormen van nieuwe, moderne Europese wetgeving voor de digitale economie. De kern van deze voorstellen is een betere positie voor internetgebruikers, extra toezicht op én regels voor de wereldwijd grootste online platforms en meer verantwoordelijkheden voor aanbieders van digitale diensten richting hun gebruikers.

7 december - EU opent mogelijkheid voor 0% btw op uitgeefproducten
De ministers van Financiën uit 27 EU-lidstaten hebben unaniem ingestemd met een wijziging van de Europese Btw-richtlijn. De wijziging geeft lidstaten meer vrijheid om zelfstandig btw-keuzes te maken. Hierdoor krijgt Nederland de mogelijkheid 0% btw te heffen op bepaalde goederen en diensten, waaronder uitgeefproducten.

14 december - Kabinet geeft extra steun aan de culturele sector
Het kabinet maakt extra middelen vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen. Het gaat om in totaal € 84,5 miljoen, waarvan € 59,5 miljoen voor compensatie van de verlenging van de beperkende maatregelen en € 25 miljoen voor de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen. Met dit steunpakket wordt het accent verder verlegd naar ondersteuning van makers en zelfstandigen in de sector. Het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen is een van de fondsen die voor extra steun in aanmerking komt. De specifieke uitwerking van dit steunpakket en de bestuurlijke afspraken volgen begin 2022.

22 december - Leenrechtvergoeding voor uitleningen uit schoolbibliotheken op komst
De minister van OCW meldt aan de Kamer dat zij met alle betrokken partijen (o.a. organisaties van auteurs, illustratoren, uitgevers, bibliotheken en scholen) in een bestuurlijk overleg een structurele oplossing op hoofdlijnen heeft ontwikkeld om rechthebbenden ook een vergoeding te doen toekomen voor alle uitleningen uit schoolbibliotheken. De uitleenvergoeding zal worden afgedragen door de minister van OCW. Deze hoofdlijnen worden met partijen uitgewerkt tot een concreet en uitvoerbaar model. Tegelijkertijd vindt met betrokken partijen overleg plaats over een financiële compensatie voor niet afgedragen leenrechtvergoedingen in de periode sinds de introductie van de Bibliotheek op school.