VOI©Email jaaroverzicht 2019

8 januari – VOI©E stamppot nieuwjaar party
Tijdens deze inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie wordt afscheid genomen van Job Cohen die aan het einde van zijn maximale termijn van zes jaar als voorzitter was beland en wordt kennisgemaakt met Fred Teeven als nieuwe voorzitter per 1 januari 2019.

19 januari - Uitgangspunten voor redelijke licentiecontracten
Ntb/Kunstenbond en NVPI presenteren op Noorderslag gezamenlijke uitgangspunten voor redelijke licentievoorwaarden en een standaard sessie overeenkomst. Begin vorig jaar presenteerden zij al uitgangspunten voor redelijke artiestenovereenkomsten.

19 januari - Popinvesteringsregeling Upstream gelanceerd
Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) geeft tijdens Eurosonic Noorderslag het startsein voor de nieuwe popinvesteringsregeling Upstream van het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Sena. Upstream is gericht op de carrièreontwikkeling van popartiesten en ondersteunt vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse popmuziek. Van 2019 tot en met 2021 is jaarlijks 900.000 euro beschikbaar.

21 januari - Werkconferentie Arbeidsmarktagenda
Onder het mom ‘naar het nieuwe normaal’ gaan makers, beleidsmakers en belangenorganisaties tijdens de werkconferentie arbeidsmarktagenda met elkaar in gesprek over de huidige stand van zaken van werkenden in de culturele en creatieve sector.

24 januari - Gerrit Jan Wolffensperger ontvangt Bronzen Krokus
Pictoright houdt in Vondel CS in Amsterdam een afscheidsreceptie voor vertrekkend voorzitter Gerrit Jan Wolffensperger. Bij die gelegenheid krijgt Wolffensperger uit handen van Job Cohen de Bronzen Krokus uitgereikt voor zijn grote verdienste voor het gezamenlijke belang van rechthebbenden.

24 januari - ACM hoeft niet op te treden tegen dienst Datavrije Muziek
Bits of Freedom had de ACM gevraagd handhavend op te treden tegen T-Mobile omdat zij artikel 3 van de netneutraliteitsverordening zou overtreden met de dienst Datavrije Muziek. ACM had dat verzoek afgewezen, waartegen BoF beroep heeft aangetekend. De rechtbank verklaart dat beroep ongegrond.

25 januari - Fotojournalisten demonstreren voor betere tarieven
In Den Haag demonstreren op initiatief van NVJ en NVF circa 200 fotojournalisten voor betere fototarieven. In de rest van het land leggen 500 fotojournalisten die dag het werk neer en leveren geen foto’s aan media. De beeldmakers willen dat tarieven voor online foto’s gelijkgesteld worden aan die van print, dat beeldmakers meer zeggenschap krijgen over auteursrecht en dat er inflatiecorrectie wordt doorgevoerd op de tarieven.

30 januari - Buma/Stemra, Sena en NORMA lanceren Music Rights on Tour
Buma/Stemra, Sena en NORMA lanceren gezamenlijk Music Rights on Tour. Met dit initiatief willen de drie organisaties misverstanden rondom muziek en recht wegnemen en verschillende doelgroepen voorlichten teneinde transparantie en samenwerking met betrekking tot rechten in de muziekindustrie te bevorderen.

5 april - Vragen aan Europese Hof over commerciële usenet provider
De HR stelt vragen van uitleg aan het HvJEU in de procedure BREIN tegen usenet provider NSE. NSE verleende tegen betaling toegang tot een grote hoeveelheid door gebruikers geüploade bestanden met auteursrechtelijk beschermde werken die zij naar haar eigen servers kopieerde en daar ter beschikking hield. De vraag is of NSE een inbreukmakende mededeling aan het publiek doet en daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

15 april - Europese lidstaten keuren auteursrechtrichtlijn goed
De auteursrechtrichtlijn wordt met 71 procent van de stemmen aangenomen door de Europese lidstaten. De richtlijn beoogt dat rechthebbenden een billijk aandeel krijgen van de waarde die door het gebruik van hun werken wordt opgehaald. Daarnaast bevat de richtlijn maatregelen om te kunnen komen tot evenwichtigere overeenkomsten tussen auteurs, uitvoerende kunstenaars en degenen aan wie zij hun rechten toekennen.
De richtlijn maakt ook nieuwe uitzonderingen op het auteursrecht voor erfgoedinstellingen voor het behoud en beschikbaarstelling van hun collectie en voor wetenschappelijke instellingen voor datamining. De lidstaten krijgen 24 maanden de tijd om de nieuwe regels om te zetten in hun nationale wetgeving.

15 april - Nieuwe omroeprichtlijn aangenomen door Europese Raad
De Europese Raad neemt ook een nieuwe omroeprichtlijn aan, waarmee het voor omroeporganisaties makkelijker wordt rechten te vereffenen in de hele EU. Het gaat hierbij om alle radioprogramma’s, nieuws- en actualiteitenprogramma’s op tv en tv-programma’s die volledig gefinancierde eigen producties van omroeporganisaties zijn. Bestaande contracten blijven nog 4 jaar na inwerkingtreding van de richtlijn geldig.

14 juni - Kabinet neemt maatregelen voor toekomstbestendige publieke omroep
De ministerraad stemt in met de plannen van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media om "de publieke omroep meer toekomstbestendig te maken", onder meer door de NPO voor een belangrijk deel reclamevrij te maken, de programmering meer naar online te verschuiven en meer samenwerking te vragen. Volgens de NPO komen de plannen neer op een budgetkorting, het verlies van de jongerenzender en kraamkamer NPO 3 en een grotere afhankelijkheid van reclamegelden.

19 juni - Tone of VOI©E
VOI©E organiseert een bijeenkomst over de gezamenlijke belangenbehartiging door VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen, gecombineerd met een rondleiding van Fred Teeven op het Binnenhof.

11 juli - Frankrijk belast grote Amerikaanse techbedrijven
Ondanks kritiek van de Verenigde Staten legt Frankrijk als eerste land binnen de Europese Unie een heffing op aan technologiebedrijven die diensten aan Fransen leveren. De meeste daarvan zijn Amerikaans, maar er staan ook Chinese, Duitse, Britse en Franse bedrijven op de lijst. In Europees verband is nog geen overeenstemming bereikt over het belasten van techreuzen.

26 augustus - Buma/Stemra betuigt spijt aan financieel directeur
Financieel directeur Wieger Ketellapper is eind 2018 door een onafhankelijke onderzoekscommissie die was ingesteld door het CvTA volledig vrijgepleit van eerdere beschuldigingen uit 2017. Naar aanleiding van deze conclusie hebben beide partijen in goed overleg een regeling getroffen.

2 september - Consultatie wetsvoorstel implementatie auteursrechtrichtlijn
De consultatie over de implementatie van de in 2019 aangenomen Europese richtlijn auteursrecht in de Nederlandse wet heeft 56 openbare reacties opgeleverd. De Federatie Auteursrechtbelangen heeft in een gezamenlijke reactie namens organisaties van makers, exploitanten en collectieve beheersorganisaties bepleit om zo dicht mogelijk bij formuleringen en bedoeling van de richtlijn te blijven.

6 september - Wijs met media omgaan voor het basisonderwijs groot succes
Het met subsidie van de Europese Commissie verder uitgebreide en aangepaste lespakket over auteursrecht, gemaakt door Federatie Auteursrechtbelangen en KlasseTV voor groep 7 en 8 basisschool, heeft in 2019 mede dankzij een succesvolle social media campagne een verzesvoudiging van het bereik opgeleverd.

18 september - Offline streaming copies zijn thuiskopieën in zin van art. 16c Aw
In de zaak HP c.s. tegen SONT en Thuiskopie oordeelt Rechtbank Den Haag dat offline streaming copies, kopieën gemaakt met als bron een legale streaming dienst, thuiskopieën zijn in de zin van art. 16c Aw. Voor die kopieën is een billijke vergoeding verschuldigd.

18 september - Internationale actie om illegale TV-diensten uit de lucht te halen
Op initiatief van de Italiaanse FIOD, de Guardia di Finanza, heeft Eurojust in een aantal Europese landen een gecoördineerde actie uitgevoerd om illegale IPTV-diensten uit de lucht te halen. Eurojust is het samenwerkingsverband van landelijke Openbaar Ministeries.

20 september – Start cursus auteursrecht
Voor de tweede keer in successie gaat de cursus auteursrecht van het bureau van VOI©E en de Federatie van start. In drie bijeenkomsten leren medewerkers en leden toezichthoudende organen van bij Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E aangesloten organisaties alles over auteursrecht en naburige rechten wat nodig en nuttig is voor de dagelijkse praktijk.

26 september - Televisiepiraterij neemt serieuze vormen aan
NLconnect en VodafoneZiggo organiseren een miniconferentie over televisiepiraterij, een vorm van fraude en cybercrime die steeds professioneler en omvangrijker wordt. Ook het Openbaar Ministerie en BREIN nemen deel aan de discussie. Overleg over een gecoördineerde aanpak, waarbij naast civielrechtelijke acties door BREIN ook het strafrecht wordt ingezet door politie en justitie, loopt.

1 oktober – CBO’s en zelfregulering
De Commissie Bestuur & Verantwoording, onder voorzitterschap van Barth Drenth en begeleid door governance-expert Koos Parie (Wagner Group) brengt advies uit aan het bestuur van VOI©E tot het stroomlijnen van alles dat gericht is op besturing en verantwoording van CBO’s met als doel het geheel effectiever en efficiënter te maken. Vanzelfsprekend heeft het aspect zelfregulering, zoals het CBO-Keurmerk en de Richtlijnen voor goed en integer bestuur, daarin een belangrijke plaats.

2 oktober - Oproep filmmakers aan Kabinet, fractievoorzitters en Tweede Kamer
Nederlandse filmmakers bepleiten in een brief 'The Circle of Film' aan de overheid de structurele versterking van de positie van Nederlandse audiovisuele producties om een kwalitatief hoogstaand, divers en toegankelijk aanbod van films en series te waarborgen.

10 oktober - De waarde van het auteursrecht
Platform Makers organiseert in Nieuwspoort een debat met politici en makers over de waarde van auteurs- en naburig recht. Daarbij worden ook twee korte animatiefilms en het boekje “De waarde van het Auteursrecht” gelanceerd.

18 oktober - Wetsvoorstel tot wijziging Wet Toezicht naar Tweede Kamer
Het voorstel tot wijziging van de Wet Toezicht wordt aan de Tweede Kamer aangeboden. In een persbericht geeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming aan dat hij het toezicht op het collectief beheer van auteursrechten verder wil aanscherpen, maar ook ongerechtvaardigde hinder bij beheersorganisaties wil voorkomen en goed gedrag wil belonen.

21 oktober - BREIN trekt stekker uit >80% Russische illegale streaming sites
Deurwaarders betekenen gelijktijdig ex parte rechterlijke bevelen bij vijf hosting providers, drie Nederlandse bedrijven en twee ogenschijnlijk buitenlandse bedrijven waarvan de servers in Nederland staan. Doel van de actie is de dienst Moonwalk.cc die meer dan 80% van de illegale Russische streaming websites bedient.

22 oktober - IFPI en WIN kondigen datasamenwerking aan
Onder leiding van overkoepelende brancheorganisaties IFPI en WIN wordt er gewerkt aan de Repertoire Data Exchange (RDx). IFPI en WIN komen hiermee tegemoet aan de wens van de wereldwijde muziekindustrie om nauwer samen te werken op repertoirevlak. RDx is een centrale plaats waar muziekmaatschappijen en naburige rechtenorganisaties repertoiredata kunnen registreren en inzien.

30 oktober - Bernard Kobes nieuwe bestuursvoorzitter Buma/Stemra
Bernard Kobes wordt door de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO. Hij volgt daarmee Cees van Steijn op, die sinds oktober 2018 deze rol ad interim heeft vervuld. Kobes heeft ruime bestuurlijke ervaring in de media-industrie, onder meer bij NOB Registratie, DutchView, Technicolor NL en Ericsson Broadcast Services NL.

1 november - Mooie rapportcijfers voor CBO’s in CvTA rapport over 2018
Blijkens het jaarrapport van het CvTA voldeden alle CBO’s in 2018 aan alle nieuwe governance-eisen en WNT-vereisten, is de transparantie sterk verbeterd, bevinden de kosten en kosten-efficiency van de sector zich ruim onder de wettelijke drempelwaarde van 15%, zijn er heel weinig klachten van rechthebbenden en betalingsplichtigen en gaat het goed met het tempo van verdelen.

1 november – Daling aantal Nederlandse jongeren die illegale content afnemen
Uit een onderzoek van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie blijkt dat Nederlandse jongeren in vergelijking met drie jaar geleden minder vaak aangeven dat ze bewust gebruikmaken van illegale bronnen voor de toegang tot digitale content, namelijk 23 procent. Dat is een daling van 14 procent ten opzichte van 2016, toen hetzelfde onderzoek is uitgevoerd.

5 november - VodafoneZiggo hoeft gegevens illegale downloaders niet te delen
Het gerechtshof in Arnhem bepaalt dat VodafoneZiggo geen gegevens van klanten hoeft te verstrekken aan Dutch Filmworks, dat had geëist dat de NAW-gegevens van 377 illegale downloaders van de film The Hitman’s Bodyguard werden gedeeld met het bedrijf om een schikking te versturen voor de inbreuk. Het Hof oordeelde dat Dutch Filmworks te onduidelijk is over wat het van plan is met de gegevens en stelt ook dat de mogelijkheid bestaat dat niet alle klanten daadwerkelijk de film zelf hebben gedownload. Daarom weegt volgens het Hof de privacybescherming van de VodafoneZiggo-klanten op dit moment zwaarder dan het belang van Dutch Filmworks.

12 november – Samen digitaal innoveren?
Tijdens het VOI©E-seminar Samen digitaal innoveren? presenteerde dagvoorzitter Diederik van Leeuwen, voorzitter van de eWerkgroep van VOI©E de uitkomsten van een enquête onder de deelnemers over de verwachte impact van technologische innovaties. De meerderheid gaf aan te verwachten dat dit binnen vijf jaar impact gaat krijgen op CBO’s en dat we dat mogelijk collectief moeten oppakken, in ieder geval qua voorlichting. De meeste impact wordt verwacht van data gedreven werken. Jan Saan, CTO van CM.com, gaf een beeld van de razendsnelle ontwikkelingen op het terrein van mobiele communicatie. Julien Mohr, Strategic Design Director van 4Net, gaf voorbeelden van innovaties bij Buma/Stemra, UvO, NORMA, Sena en Mijnlicentie.nl. In break-out sessies konden de deelnemers aangeven welke ontwikkelingen zij nu relevant vinden voor CBO’s en wat de sector daar gezamenlijk aan zou kunnen doen.

12 november – Subsidie voor game de contentmaker voor basisonderwijs
OCW kent aan VOI©E 70.000 euro subsidie toe, als uitvoerder van het onder auspiciën van de Federatie Auteursrechtbelangen te vervaardigen project om een pilot voor een game (werktitel de contentmaker) te laten maken die kinderen in groep 7 en 8 basisonderwijs kunnen spelen om punten te verdienen voor Mediamasters 2020. Door het spelen van deze game worden kinderen bewust van het makerschap en het belang van auteursrecht. De subsidie is toegekend in het kader van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele sector. Eerder deze maand ontving BREIN, op initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen, 71.000 euro subsidie van OCW omdat de Arbeidsmarktagenda ook aandacht besteed aan handhaving van auteursrecht. BREIN gaat van deze subsidie een voorlichtings- en onderzoeksproject uitvoeren naar het effect van het waarschuwen van uploaders van illegale content.

14 november - Verlaagd btw-tarief voor digitale uitgeefproducten
De Tweede Kamer stemt in met het Belastingplan 2020 en daarmee met het verlaagde btw-tarief op e-publicaties. Dit betekent dat voor digitale uitgeefproducten per 1 januari 2020 het lage btw-tarief gaat gelden.

15 november - Aandacht voor auteursrecht in Week van de Mediawijsheid
De Federatie Auteursrechtbelangen gebruikt de Week van de Mediawijsheid ook dit jaar weer om aandacht te vragen voor het belang van auteursrecht bij het wijs omgaan met media. Via opdrachten in de game MediaMasters, het lespakket Wijs met media omgaan en extra lessen Nieuwsbegrip worden kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs via de kinderen aansprekende thema’s gewezen op het nut van auteursrecht.

22 november - Grote uploader van website Place2Home bijt in het stof
De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een man uit de provincie Utrecht wegens het uploaden van zeer grote hoeveelheden films en tv-series naar het Usenet en Bittorrent, tot soms wel 500 Gb in één keer. De man was gedurende zes jaar intensief betrokken bij de websites Place2Home.org en Place2Home.net di in 2018 op last van BREIN zijn gesloten.

25 november - Zelflerend systeem voor de evenementensector
Op 1 november zijn Buma/Stemra en Sena gestart met MESLIS (Music-Event-System-Location-Ident-System) van deecoob Technology om de marktdekking in de Nederlandse evenementensector te maximaliseren. MESLIS is een cloud based IT-solution, een innovatief zelflerend systeem om evenementen, locaties, organisatoren, artiesten en setlists automatisch in kaart te brengen.

27 november - Nederlanders grootste afnemers illegale IPTV-abonnementen
In 2018 betaalden 1.1 miljoen Nederlanders (8.9% van de bevolking) gemiddeld 6,82 euro per maand (93 miljoen per jaar) aan illegale IPTV, zo blijkt uit een onderzoek van EUIPO. Daarmee heeft Nederland de twijfelachtige eer van het hoogste percentage IPTV-gebruikers in de EU. Het totaal aantal illegale gebruikers in de EU bedroeg in 2018 13.7 miljoen, goed voor bijna 1 miljard euro aan illegale inkomsten.

19 december - Uitspraak EU Hof in Tom Kabinet-zaak
Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het doorverkopen van e-books niet mag. Daarbij volgt het Hof de in september verschenen opinie van de advocaat-generaal en wat altijd door de GAU is betoogd, namelijk dat er een essentieel verschil is tussen de verkoop van een tweedehands fysiek boek (hetgeen is toegestaan) en een e-book (hetgeen niet is toegestaan).