VOI©Email jaaroverzicht 2018

12 januari - Naast Ziggo en XS4ALL moeten ook andere isp's The Pirate Bay blokkeren
De rechtbank Midden-Nederland wijst dezelfde voorlopige blokkering van The Pirate Bay toe als eerder de rechter in Den Haag. KPN, T-mobile, Tele2, Zeelandnet, CAIW moeten binnen 10 dagen de IP-adressen en meer dan 150 domeinen waarop TPB bereikbaar is blokkeren. Vodafone en Online volgden het Haagse vonnis tegen Ziggo en XS4ALL al.

19 januari - Ntb, Kunstenbond en NVPI presenteren Aanbevelingen Artiestenovereenkomsten
Tijdens Noorderslag presenteren Ntb, Kunstenbond en NVPI hun gezamenlijke uitgangspunten voor redelijke platencontractvoorwaarden, waaronder helderheid over royalty per exploitatievorm, geen overdracht van collectieve rechten van de artiest aan de producent en transparantie over kostenverrekeningen.

29 januari - ACM: Datavrije Muziek van T-Mobile mag
Bits of Freedom had de ACM gevraagd de dienst 'Datavrije muziek' van T-Mobile te verbieden op grond van Europese netneutraliteitsregels. Dat verzoek heeft de ACM afgewezen, waarop BoF bezwaar aantekende. ACM verklaart de bezwaren ongegrond en handhaaft het eerdere afwijzingsbesluit, omdat de dienst van T-Mobile non-discriminatoir wordt aangeboden en geen eindgebruikersrechten worden geschaad.

22 februari - Raad voor Cultuur pleit voor forse versterking Nederlandse audiovisuele sector
De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW in het rapport ‘Zicht op zo veel meer’ een systeem met heffingen en quota, een overkoepelend AV Fonds en één herkenbaar on demand-platform. Verder beveelt de Raad aan dat (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon gaan mee-investeren in Nederlandse culturele audiovisuele producties.

23 februari - Europese subsidie voor auteursrechtproject in het onderwijs
De Intellectual Property Office van de Europese Unie (EUIPO) heeft aan de Federatie Auteursrechtbelangen 60.000 euro subsidie toegekend voor de follow up van het voorlichtingsproject voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De aanvraag van de Federatie is ondersteund door de ministeries van OCW en EZK.

26 februari - Nederlands Uitgeversverbond wordt de Mediafederatie
Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) gaat verder als de Mediafederatie. Bij de Mediafederatie zijn de brancheorganisaties GAU, GEU, MMA, MVW en NDP Nieuwsmedia aangesloten. Thema's in de belangenbehartiging zijn auteursrecht en collectieve rechten, digitalisering en innovatie, privacy en big data en sociaal beleid en HR.

7 maart - Tarieven leenrechtvergoeding vastgesteld
De leenrechttarieven zijn door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) vastgesteld. De tarieven zijn geïndexeerd met de inflatiecorrectie volgens de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS, en gelden voor de uitleningen in 2017 van geschriften, luisterboeken, audio, video/dvd, multimedia, complete muziekwerken en de kunstuitleen.

12 maart - Kabinet investeert in cultuur
Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Er komt een nieuw gezamenlijk talentprogramma bij de cultuurfondsen en de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda wordt ondersteund.

28 maart - Prejudiciële vragen over verkoop tweedehands e-books
Rechtbank Den Haag stelt in de zaak NUV tegen Tom Kabinet prejudiciële vragen aan het HvJEU over uitleg artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2 en artikel 5 Auteursrechtrichtlijn.

4 april - CvTA besluit tot instellen Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra
De Onderzoekscommissie is belast met het uitvoeren van een nader onderzoek bij Buma Stemra, onder meer naar de financiële functie van Buma, Stemra en Buma Cultuur. Aanleiding voor het onderzoek is de controverse die binnen de organisatie is ontstaan na een door Nauta Dutilh uitgevoerd intern onderzoek.

5 april - Buma/Stemra presenteert onderzoek vrouwen in muziek
Buma/Stemra heeft op 5 april in Nieuwspoort de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de positie van vrouwen in de muziek. Slechts 13% van de leden is vrouw. Buma/Stemra stelt een werkgroep in die de directie gaat adviseren hoe deze verhouding meer in balans te krijgen.

24 april - Rechter VS: dieren hebben geen auteursrecht
Dieren kunnen onder de Amerikaanse wet definitief geen aanspraak maken op het auteursrecht. Dat heeft een federale rechtbank van de Verenigde Staten bepaald in een uitspraak in de zaak rond de 'selfie-aap', die in 2015 'namens de aap' was aangespannen door dierenrechtenorganisatie PETA.

25 april - Rondetafel Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector
Op 25 april heeft de Vaste Commissie voor OCW in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector. Diverse partijen hebben hiervoor position papers ingediend, waaronder de Kunstenbond en het Fonds Podiumkunsten.

26 april - EU: akkoord richtlijn audiovisuele mediadiensten
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben belangrijke vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over een politiek akkoord over de nieuwe richtlijn audiovisuele mediadiensten. In juni worden de onderhandelingen officieel afgesloten. Na formele bevestiging door de Raad en stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement moeten de nieuwe regels in nationaal recht worden omgezet.

18 april - Eerste twee uitspraken Geschillencommissie Auteurscontractenrecht: beroep op bestsellerbepaling gehonoreerd
In haar eerste twee uitspraken heeft de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht een beroep op de bestsellerbepaling van resp. de scenarioschrijfster en de regisseur van de speelfilm Soof 2 gehonoreerd en een 5% hogere vergoeding uit de opbrengsten toegewezen.

1 mei - VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen verhuizen
Op 1 mei verhuizen VOI©E en de Federatie Auteursrechtbelangen naar een nieuwe locatie in Den Haag, schuin tegenover de oude, aan het Lange Voorhout 57.

25 mei - AVG treedt in werking
De nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat op 25 mei in, waarmee mensen meer en sterkere privacyrechten krijgen en voor organisaties meer verplichtingen gelden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Het toezicht is in handen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

1 juni - Kunstenbond en Ntb fuseren
De Kunstenbond en de Ntb fuseren op 1 juni, en worden daarmee met ruim 8.000 leden de grootste vakbond voor creatieven in Nederland. De Ntb gaat op in de Kunstenbond maar de naam Ntb blijft bestaan en wordt gekoppeld aan de vakgroep Muziek van de Kunstenbond.

7 juni - VOI©E-leden reageren op consultatievoorstel Wet Toezicht
VOI©E geeft in zijn reactie aan dat het voorstel onvoldoende rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen. Om een Europees gelijk speelveld te realiseren zou de Nederlandse wet Toezicht volledig binnen het kader van de Europese richtlijn collectief beheer moeten worden gebracht, dus de Nederlandse 'kop op de richtlijn' moeten verwijderen. Ook maken de leden groot bezwaar tegen het voorstel om het toezicht bijna volledig door de CBO’s te laten bekostigen, met name omwille van het beeld van onafhankelijkheid van het College.

1 juli - Sena viert 25-jarig bestaan
Sinds in Nederland op 1 juli 1993 de Wet op de naburige rechten (WNR) is ingevoerd, heeft Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten) de opdracht om voor de rechthebbenden die zij vertegenwoordigen de vergoedingsrechten te regelen. In die 25 jaar heeft Sena meer dan een miljard euro voor de rechthebbenden geïncasseerd.

20 juni - Juridische commissie EP geeft goedkeuring aan 'uploadfilter'
Het uploadfilter verplicht internetplatformen die ‘grote hoeveelheden werk bewaren en beschikbaar stellen’ om ‘passende maatregelen’ te nemen tegen illegaal geüpload auteursrechtelijk beschermd materiaal. De volgende stap is dat het voltallige Europees Parlement en de Europese lidstaten hun akkoord geven.

26 juni - 'Dancing baby'-zaak uit 2007 komt ten einde na schikking
De zogenaamde dancing baby-zaak, die al sinds 2007 speelt, is ten einde gekomen door een schikking tussen de eiseres Stephanie Lenz en Universal Music Group. De zaak gaat om muziek die op de achtergrond van een YouTube-video te horen was en het begrip fair use.

29 juni - Minister Dekker stuurt brief 'tussenstand' Wet auteurscontractenrecht
Minister voor Rechtsbescherming Dekker stuurt de Tweede Kamer een brief met de eerste bevindingen rond de Wet auteurscontractenrecht die op 1 juli 2015 in werking is getreden.
Het loutere aanreiken van instrumenten levert nog geen positieverbetering op; pas als de instrumenten daadwerkelijk worden ingezet, verandert er iets in de praktijk. Uit de tussenstand komt het beeld naar voren dat weinig makers gebruik maken van de wettelijke bepalingen van hoofdstuk 1A. Bovendien is er slechts een enkele modelovereenkomst opgesteld c.q. aangepast na inwerkingtreding van de wet. In het evaluatieonderzoek zal moeten worden bezien of dit beeld correct is en wat de achterliggende redenen daarvan zijn.

29 juni - Hoge Raad vernietigt eerdere afwijzing blokkering Pirate Bay
De Hoge Raad wijst arrest in de blokkeringszaak die BREIN tegen Ziggo heeft aangespannen. XS4ALL heeft zich in die zaak gevoegd. In 2014 wees het Hof Den Haag de blokkering van The Pirate Bay af. De Hoge Raad volgt de conclusie van de AG van 16 maart en vernietigt die uitspraak en verwijst de zaak voor nieuwe beoordeling naar het Hof Amsterdam.

1 juli - Ad Koppejan wordt nieuwe voorzitter CvTA
Ad Koppejan wordt per 1 juli 2018 benoemd tot de nieuwe voorzitter van het College van Toezicht voor een periode van vier jaar. Hij volgt de heer J.W. Holtslag op in verband met de beëindiging van diens tweede termijn als voorzitter.

5 juli - Europarlement stemt voorlopig tegen auteursrechtrichtlijn
Het Europees Parlement stemt met een kleine meerderheid tegen de EU-plannen om de wetgeving rond het auteursrecht aan te scherpen. De plannen zullen worden aangepast. In aanloop naar de stemming hebben in een campagne meer dan 1.300 artiesten gepleit voor een oplossing van de value gap.

20 juli - Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 gepubliceerd in Staatsblad
In de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 worden enige wetstechnische onvolkomenheden hersteld en verhelderingen aangebracht in onder meer de Auteurswet, de Wet Auteurscontractenrecht, de Wet op de Naburige rechten en de Wet Toezicht.

7 augustus - Uitspraak HvJEU in zaak foto in werkstuk op schoolwebsite (Cordoba-zaak)
Op vragen van een Duitse rechter antwoordt het EU Hof dat voor het plaatsen op een website van een foto die met toestemming van de auteur vrij toegankelijk was op een andere website, nieuwe toestemming van de auteur vereist is, ook als het gaat om een foto die met bronvermelding in een schoolpresentatie door de school online wordt gezet. Het Hof volgt hierbij niet de conclusie van de A-G, dat in dat geval geen sprake zou zijn van een mededeling aan het publiek.

5 september: Rechtbank Den Haag: Staat aansprakelijk voor uitlatingen bewindspersoon over downloaden uit illegale bron
De rechtbank Den Haag heeft bepaald dat uitlatingen van de staatssecretaris van justitie in 2011 en 2012 in de media en het publieke domein over het downloaden uit illegale bron onrechtmatig zijn tegenover filmproducenten die daarover een collectieve actie hadden aangespannen. De Staat is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van deze uitlatingen. Er zijn (vele) andere (mogelijke) oorzaken zijn voor de schade die de filmproducenten mogelijk hebben geleden als gevolg van downloaden uit illegale bron. Bij deze stand van zaken kan evenwel niet worden geconcludeerd dat het voor vestiging van aansprakelijkheid vereiste conditio sine qua non verband ontbreekt. De rechtbank merkt wel op dat niet uitgesloten kan worden dat, indien deze schade nader wordt onderzocht en begroot, de slotsom uiteindelijk zal zijn dat deze uitingen (toch) niet of zeer beperkt schade hebben veroorzaakt. Dat neemt niet weg dat bij deze stand van zaken onvoldoende grond bestaat om te concluderen dat het voor vestiging van de aansprakelijkheid vereiste conditio sine qua non verband ontbreekt.

12 september - Europees Parlement stemt vóór geamendeerde tekst auteursrechtrichtlijn
Het Europees Parlement stemt vóór aanpassingen in het Europese auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Onderdeel daarvan is de auteursrechtelijke verantwoordelijkheid van internet platforms als Youtube en Facebook; zij moeten ofwel licenties voor content die door gebruikers wordt geüpload regelen, ofwel in samenspraak met de rechthebbenden maatregelen nemen om inbreukmakende content te weren. Er volgt een triloog met Parlement en Raad. Over de uitkomst daarvan zal voorjaar 2019 worden gestemd.

18 september - Buma/Stemra neemt aanbevelingen Onderzoeksrapport over
Buma/Stemra maakt het rapport van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra van het CvTA conform toezegging openbaar. In het rapport wordt definitief vastgesteld dat er bij Buma/Stemra geen malversaties of fraude hebben plaatsgevonden en dat de uitkeringen aan rechthebbenden niet in het geding zijn geweest. Wel worden aanbevelingen gedaan om het toezicht op en het bestuur van de organisatie en de processen te verbeteren. Naar aanleiding van het rapport kondigt CEO Wim van Limpt aan zijn rol als bestuurder op de ALV op 29 oktober neer te zullen leggen.

27 september - Werken voor een kratje bier... - Debat makers en politici
Makers en politici debatteren in Nieuwspoort over de tot nog toe beperkte effecten van de op 1 juli 2015 in werking getreden Wet Auteurscontractenrecht. In aanloop naar de aangekondigde 'tussenstand' Auteurscontractenrecht publiceerde Platform Makers in juni het pamflet "Werken voor een kratje bier... en andere onbillijke voorstellen".

3 oktober - Convenant e-lending getekend
Zeven partijen, te weten het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Auteursbond, Lira en Pictoright, tekenen het convenant e-lending dat geldt met ingang van 2019. Hierdoor worden Nederlandstalige e-books van Nederlandse uitgevers voortaan uiterlijk binnen een jaar beschikbaar gemaakt via de Online Bibliotheek. Ook krijgen auteurs, vertalers en beeldmakers zekerheid over de betaling per uitlening van hun e-book.

4 oktober - Algemeen Overleg auteursrecht
Tijdens het algemeen overleg auteursrecht van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer met de minister voor Rechtsbescherming gaat de meeste aandacht uit naar het auteurscontractenrecht en dan met name de ongelijkwaardige onderhandelingspositie van makers ten opzichte van exploitanten en het gebrek aan bereidheid van exploitanten om zich aan te sluiten bij de geschillencommissie.

11 oktober - Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening treedt in werking
De Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening is op 7 september in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 11 oktober in werking. Nederland moest de Europese richtlijn uiterlijk 11 oktober 2018 in nationale wetgeving hebben omgezet.

18 oktober - HvJEU: grondrecht mag niet worden ingeroepen om aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk te ontlopen
Het HvJEU bepaalt in haar arrest in de zaak Bastei Lübbe v Strotzer dat het grondrecht op de bescherming van het familie- en gezinsleven niet mag worden ingeroepen om aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk te ontlopen. Hiermee volgt het HvJEU de conclusie van AG Szpunar van 6 juni 2018. In een eerder arrest (Coty Germany) bepaalde het Hof al dat het bankgeheim daarvoor niet mag worden ingeroepen.

23 oktober - Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden
Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan de richtlijn inzake de harmonisatie in de lidstaten van de Europese Unie van de regels betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie. De richtlijn geeft verder aan wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan en tegen welke vormen van inbreuk en op welke wijze kan worden opgetreden.

29 oktober - Buma/Stemra introduceert nieuw governance model
Buma/Stemra introduceert op de ALV het nieuwe governance model met twee bestuurders, een Raad van Toezicht en een Raad van Rechthebbenden, die Bestuur en Raad van Toezicht adviseert. De bestuurlijke vernieuwing volgt op de bevindingen van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra van het CvTA. Cees van Steijn wordt benoemd tot CEO a.i. en Siebe van Elsloo tot CFO a.i. Zij vervangen Wim van Limpt die tijdens deze vergadering officieel terugtreedt.

6 november - Nieuwe Richtlijn audiovisuele mediadiensten aangenomen
De Raad van Ministers van de Europese Unie neemt de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) aan. De richtlijn bevat bepalingen voor betere bescherming van kinderen tegen schadelijke inhoud en strengere regels voor reclame, en bepaalt ook dat 30% van de producties in de catalogi van video-on-demand platforms Europees moet zijn.

13 november - HvJ EU: Geen auteursrecht op smaak van een voedingsmiddel
In de zaak Levola Hengelo tegen Smilde volgt het Europees Hof de conclusie van de AG van 25 juli dat de smaak van een voedingsmiddel niet auteursrechtelijk kan worden beschermd.

13 november - Hof Amsterdam : arrest Ziggo tegen Lira
Betreft tv- en radio doorgifte van (film)werken van bij Lira en zusterorganisaties van Lira aangesloten auteurs in de periode 1 oktober 2012-31 december 2014. Ziggo wordt veroordeeld schadevergoeding aan Lira te betalen voor uitzending in deze periode van werken van filmmakers die hun uitzendrechten hebben voorbehouden, alsmede voor uitzending van post- en pre-existente werken en radio-uitzendingen. De overdracht in het aansluitingscontract van Lira ziet zowel op de secundaire als de primaire uitzending. De scenarioschrijver kan zijn rechten met betrekking tot primaire uitzending vanwege artikel 45d Aw alleen aan Lira overdragen als hij die rechten in het contract met de producent heeft voorbehouden. Dat geldt ook voor de rechten met betrekking tot kabeldoorgifte als bedoeld in artikel 26a Aw. Geen aanleiding voor prejudiciële vragen over de reikwijdte van het begrip 'doorgifte via de kabel' in artikel 9 van de Kabel- en Satellietrichtlijn.

16 november - Federatie Auteursrechtbelangen lanceert nieuwe onderwijsmaterialen
Aan de vooravond van de Week van de Mediawijsheid (16 - 23 november) lanceert de Federatie Auteursrechtbelangen in samenwerking met KlasseTV en CED-groep nieuwe onderwijsmaterialen over auteursrecht, primair gericht op groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Via de actuele thema’s mediawijsheid en burgerschap wordt in het lesmateriaal een brug geslagen naar het belang van auteursrecht.

3 december - Geoblocking Verordening in werking getreden
Met de inwerkingtreding van de Geoblocking Verordening wordt discriminatie van klanten van websites op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging verboden. Diensten voor het streamen van auteursrechtelijk beschermde muziek, e-boeken, online games en software vallen (vooralsnog) niet onder de verordening.

7 december - Arrest Hoge Raad in zaak HP c.s. tegen Thuiskopie en Staat
In de zaak tussen HP, Dell, Imation en FIAR enerzijds en Stichting de Thuiskopie en de Staat anderzijds volgt de Hoge Raad het advies van A-G Van Peursum, die op 5 oktober concludeerde tot verwerping van het door de betalingsplichtigen ingestelde cassatieberoep. Dit betekent dat het oordeel van het Gerechtshof Den Haag op 23 mei 2017 dat de Thuiskopie AMvB’s vanaf 2013 verbindend zijn, in stand blijft.

11 december - Fred Teeven benoemd tot nieuwe voorzitter VOI©E
Tijdens de algemene ledenvergadering van VOI©E is Fred Teeven benoemd tot de nieuwe onafhankelijk voorzitter van VOI©E per 1 januari 2019. Hij volgt Job Cohen op, wiens tweede en laatste ambtstermijn is verlopen.

20 december - Akkoord Onderhandelingsprotocol en vergoedingsregeling voor diensten van brancheorganisaties
VOI©E heeft met VNO-NCW en MKB-Nederland een herziening van het Onderhandelingsprotocol, dat dateert van 3 september 2010, afgesproken. Belangrijk eerste resultaat van de vernieuwde samenwerking is een akkoord over een vergoedingsregeling voor diensten van branches met een collectieve overeenkomst.

20 december – CvTA besluit tot aanwijzing van Sena
Het CvTA besluit tot aanwijzing van Sena inzake het openbaar maken van alle door haar gehanteerde standaardlicentieovereenkomsten, alsmede de normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen. Sena heeft bezwaar aangekondigd tegen dit besluit.