VOI©Email jaaroverzicht 2017

1 januari - CBO-Keurmerkcriteria aangepast aan Richtlijn Collectief Beheer
Als gevolg van de implementatiewet Richtlijn collectief beheer heeft de VOI©E-ledenvergadering op advies van de Commissie van Belanghebbenden de CBO-Keurmerkcriteria aangepast per 1 januari 2017. De aangepaste versies van de Keurmerkcriteria met alle bijlagen is te vinden op de website van VOI©E.

27 januari - CvTA publiceert nieuw beleidskader 2017
De aanpassing van het beleidskader houdt verband met de gewijzigde Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties die op 15 november 2016 in werking is getreden.

31 januari - Zoekplatform FILM.NL voor films en series van start
FILM.NL is een gratis app die de consument naar al het beschikbare legaal aanbod van series en films gidst. Het platform is een sectorbreed initiatief en wordt gelanceerd met een campagne met de titel 'Kijk niet zo moeilijk' waaraan vele bekende Nederlandse acteurs belangeloos meewerken.

7 februari - EU bereikt akkoord over toegang tot online diensten op reis
De EU heeft een akkoord bereikt over de regels die EU-burgers in staat stellen om diensten als Netflix, Spotify en Steam ook op reis binnen andere lidstaten te gebruiken. Na goedkeuring moeten de regels in 2018 van kracht worden.

9 februari - Conclusie AG HvJEU: blokkering toegestaan indien p2p-site inbreuk maakt of onrechtmatig handelt
In de blokkeringszaak over The Pirate Bay heeft de Hoge Raad de gronden vernietigd waarop het Hof Den Haag de blokkering had afgewezen, en vragen van uitleg gesteld aan het HvJEU: (1) of TPB als p2p-uitwisselsite waarop gebruikers links plaatsen ook zelf inbreuk maakt en (2) of, indien TPB niet zelf inbreuk maakt, blokkering toch is toegestaan. De AG adviseert het HvJEU bevestigend te oordelen op beide vragen.

18 februari - Internationale auteursrechtverenigingen bepleiten oplossing voor de value gap
De internationale wetenschappelijke vereniging voor auteursrecht en naburige rechten (ALAI) heeft een resolutie uitgebracht waarin zij aandringt op een sterkere en meer effectieve bepaling in de komende auteursrechtrichtlijn voor een meer redelijke verdeling van inkomsten wanneer beschermd werk beschikbaar wordt gesteld door en via digitale platforms.

22 februari - CvTA roept onafhankelijke beheersorganisaties (OBO's) op zich te melden
Met de implementatie van de Europese Richtlijn in de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties op 25 november 2016 komen naast CBO’s ook nieuwe organisaties onder het toezicht te staan van het CvTA. Het College roept deze onafhankelijke beheersorganisaties (OBO’s) op zich te melden.

25 februari - CvTA rapporteert: goed bestuur en integriteit in 2016 op orde bij CBO's
Het CvTA heeft zijn rapport Goed Bestuur en Integriteit CBO's over 2016 gepubliceerd. Het CvTA concludeert dat bij de CBO's de staat van goed bestuur en integriteit in algemene zin ook in 2016 in orde is.

7 maart - Nederlandse filmmakers dagvaarden Staat om illegaal downloaden
Een groep Nederlandse film- en televisieproducenten stelt de staat aansprakelijk voor opgelopen schade uit illegaal downloaden. In 2014 werd in Nederland het downloadverbod ingevoerd. De filmmakers en televisieproducenten vinden dat de overheid geen werk maakt van het naleven van dat verbod.

31 maart - Lancering campagne 'Samen weer door één deur'
Om de voordelen van het gebruik maken van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht onder de aandacht te brengen van auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten heeft de Federatie Auteursrechtbelangen met financiële steun van de ministeries van V&J en OCW een campagne ontwikkeld: 'samen weer door één deur'.

26 april - EU Hof verklaart verkoop voorgeïnstalleerde mediaspelers inbreukmakend, streamen uit illegale bron door klant ook
Het Europees Hof wijst arrest in de BREIN / Filmspeler zaak. Het Hof bepaalt dat de verkoop van mediaspelers inbreuk maakt als daarop add-ons zijn geïnstalleerd die linken naar streaming websites met illegaal aanbod. Ook bepaalde het Hof dat het maken van een tijdelijke kopie bij streamen geen rechtmatig gebruik oplevert. BREIN kan met deze uitspraak verkopers van dergelijke mediaspelers sommeren te stoppen, en anders in rechte op te treden, en doet dat in de daaropvolgende weken dan ook.

9 mei 2017 - Baanbrekende overeenkomst tussen Koninklijke Bibliotheek en Lira
De KB en stichting Lira ondertekenen een overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn, voor de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) collectief geregeld worden.

16 juni - NMUV en VMN sluiten zich aan bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
De NMUV en de VMN sluiten zich collectief aan bij de Geschillencommissie Auteursrecht, zoals besloten tijdens de algemene ledenvergaderingen van 5 mei resp. 8 mei. Hiermee zijn NMUV en VMN de eerste brancheorganisaties die zich collectief aansluiten.

16 juni - Btw-verlaging digitale media stuit op blokkade van Tsjechen
Een voorstel van de Europese Commissie om lidstaten de mogelijkheid te bieden op digitale publicaties hetzelfde btw-tarief toe te passen als op gedrukte publicaties, en dat voor de lidstaten geen enkele verplichting schept, wordt in de Raad van Ministers tegengehouden door een veto van Tsjechië.

7 juni - Basisschool Zwolle wint prijs Dossier Auteursrecht: rappen met Gers Pardoel
Groep 7/8 van basisschool SBO de Sluis in Zwolle heeft rapper Gers Pardoel op bezoek gehad voor een lesje in rappen. De leerlingen hadden deze workshop gewonnen door mee te doen met de prijsvraag die verbonden is aan het lespakket Dossier Auteursrecht, dat door KlasseTV in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen is ontwikkeld.

14 juni - Europees Hof in BREIN/Ziggo: The Pirate Bay maakt inbreuk. Blokkering toegestaan
Het HvJEU wijst arrest in de BREIN/Ziggo zaak en oordeelt dat de torrent website The Pirate Bay (TPB) inbreuk maakt. Dit betekent dat blokkering van toegang door internet access providers is toegestaan. Dat bepaalde het HvJEU in haar eerdere UPC Telekabel Wien arrest.

16 juni - Onderzoeksrapport leenrechtvergoedingen 2006-2015 naar Kamer
Aanleiding voor dit onderzoek, in opdracht van OCW uitgevoerd door Ecorys en IViR, waren de al jaren fors dalende opgaves van uitleningen door bibliotheken aan Stichting Leenrecht. Er worden tekortkomingen in de registratie van het aantal uitleningen geconstateerd.

16 juni - Seminar over geschillencommissie auteurscontractenrecht
Als afsluiting van de promotiecampagne voor de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht organiseerde de Federatie Auteursrechtbelangen een goed bezochte en gewaardeerde voorlichtingsbijeenkomst voor de achterban in het COBRA Museum, waarmee tevens het eerste lustrum van de Federatie werd gevierd.

12 juli - Prejudiciële vragen over tegen betaling ter download aanbieden van e-books
Rechtbank Den Haag stelt vragen van uitleg over uitputting en gedownloade e-books in de zaak NUV / Tom Kabinet: valt het downloaden van e-books onder het distributierecht en onder de uitputting van artikel 4 Auteursrechtrichtlijn, ofwel mag een rechtmatig gedownload e-book worden doorverkocht? En zijn de daarbij onvermijdelijke reproducties geoorloofd?

4 augustus - SER en Raad voor Cultuur publiceren advies versterking arbeidsmarkt culturele sector
In het gezamenlijk advies "Passie gewaardeerd" van SER en Raad voor Cultuur aan de minister van OCW wordt ook nadrukkelijk gewezen op het belang van versterking van het auteursrecht en intensivering van de handhaving om het verdienvermogen van de grote groep kleine en middelgrote makers en artiesten te vergroten.

28 augustus - Extern onderzoek naar financiële verslaglegging Buma/Stemra
Uit een extern onderzoek, uitgevoerd door BDO en Nauta Dutilh in opdracht van de in 2016 aangetreden CEO Wim van Limpt, is onder andere gebleken dat het bestuur van Buma/Stemra in het verleden onvoldoende is geïnformeerd over belangrijke financiële beslissingen. De onderzoekers concluderen bovendien dat voorzieningen en reserveringen onjuist zijn opgevoerd. Er worden maatregelen aangekondigd om deze fouten te herstellen. Het CvTA zegt de ontwikkelingen zorgwekkend te vinden en deze nader te zullen bestuderen.

22 september - Rechter wijst voorlopige blokkering The Pirate Bay toe
In de zaak BREIN / Ziggo en XS4ALL besluit de voorzieningenrechter te Den Haag in kort geding dat genoemde ISP's binnen tien werkdagen de toegang tot de inbreukmakende site The Pirate Bay voorlopig moeten blokkeren tot er een finale beslissing in de zaak is genomen die nu nog aanhangig is voor de Hoge Raad.

6 oktober - Buma/Stemra geplaagd door interne conflicten
Een artikel in de Volkskrant over het vermeend hoge uitgavenpatroon van Buma-directeur Wim van Limpt, die bij zijn aantreden juist een sober beleid had aangekondigd, is olie op het vuur van een aantal lopende interne conflicten en affaires, die nog wekenlang breed worden uitgemeten in de pers. Ook het vaststellen van de jaarrekening 2016 loopt hierdoor vertraging op.

24 oktober - Besluit SONT tarieven en voorwerpen thuiskopievergoeding 2018 - 2020
De SONT heeft voor de komende drie jaar de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld. Aanleiding daarvoor vormen de ontwikkelingen in het gebruik van apparaten en dragers voor het maken van thuiskopieën en verschuivingen naar andere of nieuwe apparaten en media.

30 oktober – ALV Buma/Stemra
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra is de jaarrekening 2016 vastgesteld en is aan bestuur en directie decharge verleend. De vergadering was kritisch over de communicatie van bestuur en directie en heeft voor de toekomst verbetering en meer transparantie geëist. Een motie van wantrouwen in de richting van CEO Van Limpt werd met ruime meerderheid verworpen.

14 november - Nieuw KlasseTV lespakket over auteursrecht staat live
Het auteursrecht lespakket ‘Beroemd worden’ is gemaakt door KlasseTV in nauwe samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen in het kader van het project Mediawijsheid. Tevens is een gratis les Nieuwsbegrip Extra over beroemd worden en auteursrecht online gezet met als thema ‘Geld verdienen als schrijver of illustrator’.

14 november - Nieuwe website over auteursrecht voor kinderen: auteursrechtvoorjou.nl
De Federatie Auteursrechtbelangen heeft een speciale website over auteursrecht voor kinderen gelanceerd: auteursrechtvoorjou.nl, het 'kleine zusje' van auteursrecht.nl. De site is voortgekomen uit onderwijsprojecten die de Federatie de laatste jaren heeft ontwikkeld samen met KlasseTV, Nieuwsbegrip en MediaMasters, in het kader van de bevordering van mediawijsheid van kinderen.

29 november - Uitspraak HvJEU in zaak VCAST ltd. / RTI SpA
Het Europese Hof heeft in dit arrest bepaald dat kopieën van in de cloud opgeslagen televisieprogramma’s alleen met toestemming van de houder van de auteursrechten of de naburige rechten ter beschikking kunnen worden gesteld, aangezien het daarbij gaat om wederdoorgifte van de betrokken programma’s. Daarom kan een dergelijke dienst niet onder de thuiskopie-uitzondering vallen.

14 december - CvTA publiceert advies aan Buma/Stemra
Het College van Toezicht heeft zijn advies aan Buma/Stemra inzake een aanvullend onderzoek gepubliceerd naar aanleiding van de resultaten van het BDO/NautaDutilh onderzoek eerder dit jaar. Buma/Stemra verleent hieraan zijn volledige medewerking. De onderzoek wordt naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal 2018 afgerond.

20 december - CvTA publiceert toezichtrapport 2016
In zijn toezichtrapport 2016 constateert het College dat de mate waarin de 18 onder toezicht staande CBO's voldoen aan de vereisten op het gebied van transparantie voor met name rechthebbenden en betalingsplichtigen, ten opzichte van 2015 is gestabiliseerd.