Brief van de Federatie Auteursrechtbelangen aan de informateur

De Federatie Auteursrechtbelangen heeft namens de auteursrechtsector een brief aan de informateur gezonden waarin aandacht wordt gevraagd voor artificial intelligence (AI), onderzoek naar het economisch belang van de sector, de samenwerking met Platform ACCT, herijking van het toezicht op CBO's en een follow-up van Steunfonds Rechtensector.

AI-beleid

De Federatie roept de Nederlandse wetgever op zich in te zetten voor een AI-beleid waarbij het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk transparant moet zijn en rechthebbenden het recht toekomt om geïnformeerde toestemming te verlenen voordat hun werk gebruikt wordt voor het trainen van AI. Tegenover toestemming hoort ook een billijke vergoeding te kunnen staan. De exploitatie van alles dat met en door AI tot stand komt, hoort net als elke andere exploitatie te voldoen aan de bestaande auteursrechtregels, waarbij alleen menselijke creativiteit beschermd wordt.

Nieuw onderzoek naar economische betekenis van de sector

Uit SEO-onderzoek in 2014 bleek dat de creatieve sector een economische waarde van 6% van het BBP in Nederland vertegenwoordigde en goed was voor 7,4% van de werkgelegenheid. Omdat een actueel beeld van de economische betekenis van de sector van groot belang is met het oog op bestaand en toekomstig overheidsbeleid en de impact daarvan op de sector, ziet de Federatie graag een update van het onderzoek in 2024.

Auteurscontractenrecht en PACCT

De Federatie is namens de auteursrechtsector betrokken bij het programma fairPACCT van Platform ACCT, gericht op de totstandkoming van collectieve afspraken en betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de culturele en creatieve sector. Het is van belang voor makers dat de betrokken ministeries deze samenwerking in PACCT blijven ondersteunen.

Herijking wettelijk toezicht

De Federatie pleit voor een herijking van het wettelijk kader en het toezichtbeleid van het College van Toezicht aangezien de situatie in het collectief beheer sterk verbeterd is door professionalisering en een goed geregeld intern toezicht. Daarbij lopen de kosten van het toezicht steeds verder op. Ook dient het toezicht meer in lijn te worden gebracht met de ontwikkeling dat het nationale en internationale speelveld in elkaar schuiven.

Structurele steun aan makers

Op verzoek van toenmalig staatssecretaris Uslu van OCW hebben de CBO’s die aan het Steunfonds Rechtensector hebben deelgenomen in kaart gebracht welke projecten zich lenen voor structurele, directe steun aan makers en uitvoerende kunstenaars. Een besluit over het door de Federatie ingediende 'bidbook' is in afwachting van een nieuw Kabinet. De Federatie hoopt op een positief besluit voor deze effectieve directe steun aan makers.

Lees hier de volledige brief aan de informateur.

16-02-2024