VOI©E en Federatie Auteursrechtbelangen brengen verslag uit over 2020

De impact van de Coronacrisis op de rechthebbenden is groot: de Federatie heeft samen met collectieve beheersorganisaties en cultuursubsidie van OCW het leed iets kunnen verzachten, terwijl de in de markt actieve CBO’s compensatieregelingen hebben getroffen voor de zwaar getroffen sectoren in het bedrijfsleven. De samenwerkende organisaties kunnen terugzien op effectieve lobby en goede resultaten van het onderwijsproject en BREIN.

VOI©E

In het bestuursverslag 2020 van VOI©E wordt melding gemaakt van de eerste stap tot een efficiënter intern en extern toezicht: de nieuwe Governance Code CBO’s die op 1 januari 2021 in werking is getreden. Met ingang van 1 januari 2021 is de wet Toezicht aangepast, waarmee enerzijds het toezicht op CBO’s is aangescherpt, maar anderzijds ook ruimte wordt geboden voor verlicht toezicht bij gebleken goede naleving van de wet. De volgende stap die eind 2021 moet zijn afgerond, is een herziening van het CBO-Keurmerk en van het Beleidskader Toezicht door het CvTA, zodanig dat dubbelingen in controle worden vermeden en de rechtszekerheid wordt vergroot. Opnieuw bleek dat door goede procedures en kwaliteitsverbeteringen het aantal klachten bij CBO’s zeer gering is. In de tien jaar dat de Geschillencommissie Auteursrechten bestaat zijn er slechts drie uitspraken geweest, de laatste aan het begin van het verslagjaar.

Federatie Auteursrechtbelangen

De Federatie geeft in het jaarverslag 2020 aan dat met de oprichting van het Steunfonds Rechtensector met financiële steun van OCW (in 2020 met 5 miljoen en in 2021 met 10 miljoen) het leed door ‘stilgevallen activiteiten’ voor de rechthebbenden iets kon worden verzacht. 2020 was ook een jaar waarin veel aan de hand was op het gebied van auteursrechtelijke wetgeving: de evaluatie Auteurscontractenrecht en de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn en van de richtlijn online omroepdiensten. De aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 bleek een goed moment om te inventariseren op welke punten het collectief de gezamenlijkheid kan uitdragen. Dat heeft in 2021 geleid tot een uitvoerige brief aan de informateur voor een nieuw kabinet.
De governance van de Federatie is ook gewijzigd. De goede samenwerking tussen de voorzitters van de drie platforms van de Federatie (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E) is geformaliseerd in een gezamenlijk voorzitterschap. Daarmee zijn alle drie platforms direct verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Federatie. De functie van Algemeen Secretaris is in de statuten geformaliseerd, een rol die in 2021 door Paul Solleveld is overgenomen van Willem Wanrooij. De betrokkenheid van de achterbannen van de drie platforms is versterkt door de instelling van een vergadering van aangesloten organisaties. Op het terrein van voorlichting kon het onderwijsproject voor 10- tot 12-jarigen, ook met financiële steun van OCW in het kader van de Arbeidsmarktagenda, worden uitgebreid met twee games: de Coppy Koppie quests.
Indrukwekkend waren opnieuw de resultaten in 2020 van de via de Federatie en VOI©E gefinancierde collectieve handhaving door BREIN. Zo zijn er 466 illegale sites/diensten uit de lucht gehaald en maar liefst 1.145.133 zoekresultaten, 227 cyberlocker files en 407 YouTube-bestanden verwijderd. Er was in 2020 ook de succesvolle afronding van vele jaren procederen over blokkering van The Pirate Bay door providers als Ziggo en KPN. Ook zijn 23 illegale handelaars in IPTV/VOD-abonnementen en 18 Facebookgroepen gestopt. Het volledig overzicht en nog veel meer vindt u in het jaarverslag van de Federatie Auteursrechtbelangen.

17-06-2021