Tien miljoen extra voor Steunfonds Rechtensector

In 2020 heeft de Federatie Auteursrechtbelangen het Steunfonds Rechtensector opgericht met 5 miljoen euro eigen inleg van de deelnemende uitvoerende organisaties en 5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Omdat het Steunfonds heeft aangetoond op doeltreffende wijze duizenden uitvoerende artiesten en creatieve professionals te kunnen ondersteunen, stelt de minister van OCW nog eens € 10 miljoen beschikbaar. De Federatie en betrokken organisaties zijn hier heel blij mee.
De minister schreef deze week aan de Kamer dat “hoewel de steunpakketten voor de culturele en creatieve sector zoveel mogelijk mee ademen met de situatie”, zij ziet dat dit voor makers nu niet voldoende is. Om die reden kondigde het kabinet op 18 december 2020 aan om aanvullend op de eerdere steunpakketten voor cultuur (€ 882 miljoen) € 15 miljoen te reserveren voor de culturele en creatieve sector. Op 21 januari kwam hier door de verlengde lockdown € 9 miljoen bij om makers direct te ondersteunen. Uit deze extra middelen – in totaal € 24 miljoen – stelt de minister € 10 miljoen beschikbaar voor het Steunfonds Rechtensector. “Er is gekozen voor instrumenten die hebben aangetoond steun snel bij makers te kunnen brengen (en op deze manier het nagestreefde doel van deze steun te realiseren): met in totaal € 10 miljoen uit het eerste steunpakket hielp het Steunfonds Rechtensector dertien duizend makers, uitvoerende artiesten en creatieve professionals.”Daarnaast krijgt het Abraham Tuschinskifonds € 5 miljoen om Nederlandse filmproducties te ondersteunen. Om musea te ondersteunen stel de minister € 3,5 miljoen beschikbaar voor het Mondriaan Fonds om de regeling ‘Kunst Erfgoed Presentatie’ te verhogen voor nieuwe tentoonstellingen. (Zie hier de Kamerbrief en de toelichting.)

De Federatie Auteursrechtbelangen is het samenwerkingsverband van Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. De met de uitvoering belaste collectieve beheersorganisaties hebben van de eerste 5 miljoen subsidie, naast hun eigen ondersteunende projecten, de volgende projecten in gang gezet:

Buma/Stemra (liedjesschrijvers, tekst en muziek, en uitgevers)
Buma Cultuur heeft via het Investeringsfonds Muziek reeds meer dan 600 projecten kunnen ondersteunen van beroepsverenigingen, componisten en uitgevers, waarvan naar schatting meer dan 2300 rechthebbenden profiteren.
Sena (uitvoerende artiesten en producenten)
Via het Muziekproductiefonds zijn al meer dan 300 extra producties financieel mogelijk gemaakt.
VEVAM (regisseurs)
Met behulp van de OCW-subsidie hebben meer dan 100 regisseurs een bijdrage ontvangen om nieuwe projecten op te zetten.
NORMA (acteurs en andere uitvoerende kunstenaars)
Vanuit het Norma Fonds zijn meer dan 57 projecten mede gefinancierd, waarbij per project een inschatting leert dat gemiddeld vijf rechthebbenden/makers hiermee waren gebaat, alsmede een groot aantal ondersteunende (staf) medewerkers in die projecten zijn geholpen, zoals voor licht, beeld en geluid.
Pictoright (beeldmakers)
Uit de OCW-gelden zijn inmiddels 21 projecten gehonoreerd.
Lira (auteurs, scenarioschrijvers en journalisten)
De OCW-subsidie is gebruikt voor 3 nog lopende regelingen:
- de Startgeldregeling voor Scenarioschrijvers
- de Regeling Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs
- de Regeling Steunfonds Freelance Journalisten

Het bestuur van de Federatie Auteursrechtbelangen gaat in overleg met betrokken organisaties een plan maken voor opnieuw een doeltreffende besteding van de extra beschikbaar gekomen gelden.
Meer informatie over het Steunfonds Rechtensector vindt u hier.

12-02-2021