Het College van Toezicht Auteursrechten heeft deze week gerapporteerd over de staat van het goed bestuur en integriteit bij de onder toezicht staande CBO's in 2015. Het College is van oordeel dat dit in orde is en dat de rapportage aanzienlijk is verbeterd.

Alle CBO’s die onder het wettelijk toezicht staan dienen jaarlijks aan het CvTA te rapporteren over bestuurlijke aangelegenheden en mogelijke schendingen met betrekking tot de integriteit, conform de door VOI©E opgestelde Richtlijnen voor goed en integer bestuur. Deze richtlijnen maken deel uit van het CBO-Keurmerk.

Het College constateert dat alle CBO’s tijdig en volledig hebben gerapporteerd over aspecten met betrekking tot goed bestuur en integriteit. Het gaat hierbij onder meer om het melden van eventuele wijzigingen van het besturingsmodel, opgave van alle nevenfuncties van nieuwe en zittende bestuursleden en het melden van financiële belangen en investeringen. In 2015 hebben de CBO's hiervoor gebruikgemaakt van een door VOI©E opgesteld rapportageformat, wat door het College als een aanzienlijke verbetering wordt ervaren. De volledigheid nam in 2015 verder toe doordat de CBO’s ook rapporteerden over zaken die niet van toepassing bleken. Een andere positieve ontwikkeling, aldus het College, is dat de rapportages is veel gevallen ondertekend zijn door of namens het bestuur. Hiermee geeft de CBO aan dat het bestuur zich verantwoordelijk acht voor de juistheid en volledigheid van de rapportage.

Ook StOP.nl, dat sinds 1 januari 2015 onder het toezicht valt, heeft over 2015 een rapportage ingediend. 

Geen van de CBO’s, met uitzondering van Stichting Pictoright, heeft melding gedaan over een schending van de integriteit. Pictoright meldde in 2015 een fraudegeval door een medewerker van de organisatie. Het CvTA is hierover geïnformeerd en is van mening dat de organisatie de afhandeling ervan voortvarend heeft opgepakt.

Lees de volledige rapportage hier.

12-04-2016