Met de woorden “het auteursrecht is geen rustig bezit” opende Fred Teeven begin 2019 zijn eerste speech voor de VOI©E-leden en ook het voorwoord op het jaarverslag 2018, het jaar waarin zijn gewaardeerde voorganger Job Cohen nog als voorzitter actief was. Een voor VOI©E succesvol jaar, met name in de relatie met het betalende bedrijfsleven: een herzien onderhandelingsprotocol en een akkoord over een vergoedingsregeling voor diensten van brancheorganisaties voor vijf jaar.

Verbeterde relatie met ondernemersorganisaties bestendigd
Het lang lopende overleg met de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW / MKB-Nederland over vereenvoudiging en verduidelijking van de collectieve vergoedingsregeling voor diensten van branches heeft eind 2018 geresulteerd in de ondertekening van een vernieuwd Onderhandelingsprotocol en een nieuwe overeenkomst Vergoedingsregeling voor diensten van branches voor vijf jaar. Bovendien werd een principeakkoord bereikt over een collectieve regeling voor de aanspraken van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs op een additionele vergoeding voor zakelijke doorgifte van films en televisieprogramma’s in de vorm van een toeslag op het Vidematarief. Daarmee is de verbeterde relatie tussen CBO’s en vertegenwoordigers van het betalingsplichtige bedrijfsleven bestendigd met waarborgen voor de door iedereen gewenste rust in de markt.

Betere afstemming wettelijk toezicht met zelfregulering vereist
In het verslagjaar is discussie met het College van Toezicht (CvTA) ontstaan over de efficiency van het toezicht doordat naar de mening van VOI©E niet goed gebruik wordt gemaakt van deze producten van zelfregulering, waardoor dubbel toezicht tot irritatie, administratieve lasten en soms verwarring kan leiden. Afgesproken is om in overleg met VOI©E de mogelijkheden te verkennen voor een efficiëntere manier van toezichthouden, waarbij nadrukkelijk oog is voor vermindering van de administratieve lastendruk voor zowel de onder toezicht staande organisaties in de sector als de toezichthouder zelf. Onderdeel daarvan is het project benchmarking dat VOI©E in 2018 is gestart met het Institutioneel Benchmarking Instituut. Een benchmark systematiek moet gaan leiden tot beter inzicht in de kosten voor de interne toezichthouders als alternatief voor de rigide wettelijke kostennormering.

Nauwelijks klachten en geschillen 
Sinds de start in november 2011 tot en met het verslagjaar heeft de geschillencommissie auteursrechten zakelijk, waar ondernemers klachten kunnen neerleggen over de toepassing en de billijkheid van door CBO’s in rekening gebrachte vergoedingen, slechts twee uitspraken hoeven doen, waarvan één in 2018.
De geschillencommissie kan ook op verzoek van de rechter advies uitbrengen in de vorm van een deskundigenbericht. In 2018 bracht de commissie sinds 2011 voor de tweede keer een advies uit over de billijkheid van de hoogte en de toepassing van door een CBO in rekening gebrachte vergoeding aan de civiele rechter.
Door goede procedures en kwaliteitsverbeteringen is het aantal klachten bij CBO’s inmiddels gering, zo heeft ook het College van Toezicht geconstateerd. Ook via VNO-NCW of MKB-Nederland zijn in het verslagjaar nauwelijks klachten aangedragen. Van het centraal meldpunt en volgsysteem voor de klachtenafhandeling op de VOI©E-website is in 2018 geen gebruik gemaakt. 

Opleiding en innovatie
In samenwerking met Wagner Group is een informatief en goed bezocht seminar over governance gehouden. Van de mogelijkheid om tevens deel te nemen aan verdiepingssessies voor bestuursleden en leden van toezicht houdende organen is door de VOI©E-leden enthousiast gebruik gemaakt. 
Het opleidingsaanbod van VOI©E omvatte in 2018 tevens een bijeenkomst van een dagdeel, ‘Auteursrecht in een notendop’, waarin belangstellenden uit de achterban werden bijgepraat over hoe de sector in elkaar steekt en wat er gaande is in het speelveld van politiek en bedrijfsleven, alsmede een korte cursus van drie dagdelen ‘Auteursrecht in de praktijk’ voor medewerkers van de leden. 
In samenwerking met Cedar organiseerde VOI©E een seminar waarin een ‘proof of concept’ van een pilot blockchain-project met betrekking tot het leenrecht en de voorlichting daarover is gepresenteerd. Tijdens het seminar is ook een blockchain pilot van DuPho, de beroepsorganisatie van fotografen, gepresenteerd.

Voorlichting en handhaving: jaarverslag Federatie Auteursrechtbelangen
VOI©E is belast met de uitvoering en financiering van alle voorlichtingsactiviteiten die onder auspiciën van de Federatie Auteursrechtbelangen worden geïnitieerd, het samenwerkingsverband tussen VOI©E en Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie. Het communicatieplan is voornamelijk gericht op het onderwijsaanbod over auteursrecht gericht op de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Met behulp van Europese subsidie is in het verslagjaar het bereik van dit onderwijsmateriaal verzesvoudigd. Circa 120.000 leerlingen hebben 1 of meer lessen met dit materiaal gekregen (ongeveer een derde deel van alle leerlingen in het basisonderwijs). 
De VOI©E-leden leveren ook een substantiële bijdrage aan de financiering van de collectieve handhaving, uitgevoerd door stichting BREIN. VOI©E heeft dan ook een centrale rol in de coördinatie en uitvoering van de financiering van de collectieve handhaving. Tot slot beheert VOI©E ook het fonds waaruit de kosten voor de organisatorische en zaaks gerelateerde kosten van de Geschillencommissie auteurscontractenrecht worden gefinancierd, om de toegang tot deze geschillencommissie laagdrempelig te houden.
Voor een verslag over deze collectieve activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 van de Federatie Auteursrechtbelangen.


Foto © Judith van Tartwijk Fotografie

Geen rustig bezit
“Voor hen die met het auteursrecht en naburige recht actief zijn, geldt dat er voortdurende alertheid moet zijn op nieuwe technologische ontwikkelingen, veranderingen in wetgeving en beleid (zowel Europees als nationaal), de roep door sommige externen om meer transparantie en openheid (wat zich lang niet altijd verdraagt met contractsvrijheid), de voortdurende terechte wens van een goede uitvoering van de werkzaamheden door de collectieve beheersorganisaties en last but not least het steeds meer als beknelling voelende toezicht”, aldus Fred Teeven in zijn eerste voorwoord bij een jaarverslag van VOI©E. “Een branche waarin vele mensen werk vinden en hun brood verdienen, creativiteit als ultimum geldt en waar miljoenen klanten plezier aan beleven kan het zich niet veroorloven om geen antwoorden te hebben op deze uitdagingen.  Voorop moet er de bereidheid zijn om eruit te komen. Dat is pas creatief in een sector die inventiviteit en creativiteit voorop heeft staan.”

U kunt alle activiteiten van VOI©E in 2018 nalezen in het jaarverslag 2018

21-06-2019