Fred Teeven gaf in zijn eerste speech tijdens de VOI©E-nieuwjaarsreceptie aan dat hij niet bekend staat als iemand die de boel bij elkaar houdt, maar dat wel kan, onder verwijzing naar zijn ervaringen met het auteursrechtdossier tijdens zijn staatssecretarisschap. Hij benadrukte dat auteursrecht geen rustig bezit is en de sector dus voortdurend alert moet zijn op goede uitvoering en transparantie.

Met betrekking tot de Wet Toezicht zei hij dat er niet zoveel mis is met die wet, maar nog wel het een en ander kan worden verbeterd in de uitvoering. Vermindering van de administratieve lasten voor CBO’s is een prioriteit. In overleg met de wetgever moeten we er voor zorgen dat er in Europa een gelijk speelveld is voor CBO’s en in overleg met het College van Toezicht moeten we regelen dat zo efficiënt mogelijk toezicht wordt gehouden, rekening houdend met wat de sector zelf allemaal al op dit gebied doet.
Zoals ook door de voorzitter van het College is aangegeven gaat het dan om het vinden van een goede verhouding tussen het externe toezicht en het interne toezicht, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan een regime van verlicht toezicht, het gebruik en de positie van het CBO-Keurmerk en de bij VOI©E in ontwikkeling zijnde kostenbenchmark.

Verder gaat VOI©E werken aan een innovatie-agenda en opleiding.
Nieuwe initiatieven zijn het in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen organiseren van bedrijfstakoverleggen per sector en mediation bij geschillen binnen de sector.

De nieuwe VOI©E-voorzitter per 1 januari 2019 heeft er zin in en is er klaar voor.

08-01-2019