Afgelopen woensdag hebben het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie politiek overeenstemming bereikt over de tekst van de nieuwe auteursrechtrichtlijn. Belangrijk gevolg hiervan is dat rechthebbenden een betere positie krijgen om grote internetspelers te bewegen licentieovereenkomsten met hen te sluiten om zodoende een billijke vergoeding voor het gebruik van hun werk te krijgen. 

Buma/Stemra noemt het akkoord goed nieuws voor rechthebbenden en een belangrijke stap in de richting van het definitief vaststellen van een eindtekst van de richtlijn.

De uitgevers tonen zich bij monde van NDP Nieuwsmedia verheugd over de compromistekst die bereikt is na uitvoerige onderhandelingen en stellen dat een belangrijke slag is gewonnen op weg naar het uitgeversrecht.

Namens Ntb stelt Erwin Angad-Gaur, senior adviseur Ntb/Kunstenbond, dat het akkoord ook voor makers zeker goed nieuws en mogelijk een doorbraak is, waarbij het wel van belang is dat ook de makers daadwerkelijk een eerlijk deel zullen ontvangen.

De overeengekomen tekst van de richtlijn moet nog formeel worden bekrachtigd door het Europees Parlement en de Raad. Zodra dat is gebeurd, naar verwachting in maart of april, en de tekst is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU, hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om de nieuwe regels om te zetten in hun nationale wetgeving.

Lees hier de persberichten met meer details over het akkoord van de Europese Commissie en het Europees Parlement. En hier een Q&A over de richtlijn van de Europese Commissie.

15-02-2019