Als afsluiting van de promotiecampagne van de Federatie Auteursrechtbelangen voor de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht organiseerde de Federatie een goed bezochte en gewaardeerde voorlichtingsbijeenkomst voor de achterban. De bijeenkomst in het COBRA Museum had een feestelijke tintje vanwege het eerste lustrum van de Federatie.

Bemiddelen en voortzetting relatie staat voorop
Het programma werd ingeleid door Peter Blok, hoogleraar Octrooirecht en Privacy. Hij is verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij raadsheer in team handel van het Gerechtshof Den Haag. Hij is naast Niek van Lingen en Michel Bonneur een van de drie voorzitters van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Peter Blok ging in op de bepalingen van de Auteurswet met een aantal open normen, zoals billijkheid, waarbij door de wetgever een rol is toebedeeld aan de door de wetgever aangewezen geschillencommissie. Laagdrempelige toegang tot een gespecialiseerde commissie die kan helpen bij de vorming van uitleg en toepassing in de praktijk. Hij had een treffend verhaal over een geschil met de hospita van zijn studentenhuis over de huur, waarmee hij niet naar de huurcommissie wilde gaan om de relatie met de huurbaas niet in gevaar te brengen. Een medestudent deed dit wel en met succes, en de procedure leidde tot een verbetering van de relatie van die student met de verhuurder. Er ontstond beter begrip van de standpunten over en weer. Het in stand houden van de relatie tussen exploitant en maker ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie staat ook bij de inrichting van de geschillencommissie auteurscontractenrecht voorop. 

Dreamteam
Michel Frequin gaf namens het bureau van de Federatie een toelichting op de doelstellingen en procedure. Belangrijke voordelen van een procedure voor de geschillencommissie zijn de lage kosten (klachtengeld 150 euro, registratiekosten voor de exploitant 150 euro per jaar, wat ook door zijn branchevereniging kan worden voldaan), ook geen advocaat nodig, ervaren commissieleden en bemiddelingsdeskundigen uit het vak en een snelle procedure.
De uitspraak geldt als overeengekomen tussen partijen, tenzij een van de partijen binnen drie maanden in beroep gaat bij de rechter.
De exploitant /opdrachtgever kan zich via registratie (en beschikbaar logo “aangesloten bij de geschillencommissie”) positief profileren, dat geldt ook voor de branche als geheel bij collectieve aansluiting. De mogelijkheid om naar de geschillencommissie te gaan als er twijfel mocht zijn over de redelijkheid van een contract of vergoeding en partijen daar onderling niet uitkomen, geeft vertrouwen aan de makers met wie de exploitant werkt. Bovendien kan het ook de exploitant van pas komen om een geschil snel en voordelig op te lossen. Partijen zijn daarbij verzekerd van een “dreamteam” aan deskundige voorzitters: prof. drs. mr. P. Blok, mr. M.Y. Bonneur en mr. N. van Lingen. Voor alle exploitatieterreinen zijn deskundige en ervaren commissieleden beschikbaar. Commissieleden met een exploitanten-achtergrond: Petra Keuchenius, Henk van der Rijst, Cees van Wijk, Yvonne Looye, Frans de Wit, Ruurd Bierman, José van Doorn en Gerard Lieverse. Commissieleden die zijn voorgedragen door Platform Makers: Pieter van Cleef, Rimmer Mulder, Erno Wientjes, Louis van der Geijn, Nick Kivits, Rien Verhoef, Koert Ligtermoet, Rens Machielse, Rogier Wagenaar, Gijs Scholten van Aschat, Robert Alberdingk Thijm en Caspar Verbrugge. 
Daarnaast zijn er maar liefst negen ‘bemiddelingsdeskundigen’ benoemd: Luc Gulinck, Jacques Honkoop, Olga Meijer, Berendina van Straalen, Margreet Teunissen, Eline van Tijn, Erik Timmermans, Dirk Visser en Wisso Wissing.

Informele procedure
Daarna was een leuke informatieve bijdrage van Jan van der Groen, vice-president van Arrondissementsrechtbank Rotterdam, maar hier aanwezig als ervaren voorzitter van diverse geschillencommissies. Hij getuigde van de informele procedure: niet te veel juridische stukken, het is de bedoeling tijdens de zitting dat de commissie met partijen in gesprek gaat. Hij benadrukte dat de twee commissieleden die de voorzitter seconderen wel zijn voorgedragen door een achterban, maar daar niet zitten als vertegenwoordiger van die achterban. Zij zitten daar als ervaringsdeskundige op hun terrein.

Blijk van goede wil
Tot slot was er een paneldiscussie onder leiding van Pim van Klink over de verwachte effecten van het auteurscontractenrecht, ervaringen met meningsverschillen tussen auteurs en uitgevers, hoe die in de praktijk worden opgelost en of het panel denkt dat een geschillencommissie toegevoegde waarde kan hebben. Schrijver René Appel, muzikant, tekstschrijver en producent Arnold Mühren, business consultant in de muziekwereld Robin Simonse en oud educatief uitgever Frank van Amerongen werden vanuit de zaal spontaan bijgestaan door Janneke Wesseling, hoogleraar aan de Academie der Kunsten van Universiteit Leiden en zoals zij zelf zegt “veelschrijfster”, onder andere als kunstcriticus in NRC. 

De conclusie was dat het auteurscontractenrecht de makers een steuntje in de rug zal geven en dat de geschillencommissie op zich een nuttig instrument kan zijn. Wel moet worden afgewacht of zowel makers als exploitanten zich voldoende veilig voelen bij de geschillencommissie. Daarvoor ligt er ook een schone taak bij de brancheverenigingen en beroeps- en vakorganisaties van exploitanten en makers. Pim van Klink droeg dan ook bij de afsluiting van het seminar het stokje van de promotie over aan de zaal. Betrokken partijen moeten deze handschoen nu gaan oppakken, te beginnen met de registratie van exploitanten bij de geschillencommissie als blijk van goede wil.

Meer informatie over de geschillencommissie en het instructieve filmpje over de procedure vindt u hier
Een beknopte presentatie van de voorzitters, commissieleden en bemiddelingsdeskundigen van de geschillencommissie auteurscontractenrecht vindt u hier.
Er is ook campagnemateriaal beschikbaar om collega’s en achterbannen te informeren.

23-06-2017