Met de implementatie van de Europese Richtlijn in de Nederlandse wetgeving (Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten) op 25 november 2016 komen – naast collectieve beheersorganisaties (CBO’s) – ook nieuwe organisaties onder het toezicht te staan van het CvTA. Het College roept de zogeheten onafhankelijke beheersorganisaties (OBO’s) op zich te melden. 

Met deze nieuwe Wet toezicht komen – naast collectieve beheersorganisaties  (CBO’s) - ook nieuwe organisaties onder het toezicht te staan van het College van Toezicht Auteursrechten (kortweg: CvTA); de zogeheten onafhankelijke beheersorganisaties (OBO’s). Concreet gaat het om in Nederland gevestigde rechtspersonen met als hoofddoel auteursrecht of naburige rechten te beheren in het gezamenlijk belang van de rechthebbenden, die bij wet of door middel van overdracht, licentieverlening of een andere overeenkomst door meer dan één rechthebbende is gemachtigd. Deze rechtspersonen staan onder niet zeggenschap van de leden (de rechthebbenden) én zijn ingericht met winstoogmerk. 
De OBO’s dienen wettelijk aan een minder groot aantal eisen te voldoen dan de CBO’s. De eisen die aan de OBO’s worden gesteld betreffen op hoofdlijnen: 
a.    Het in goed vertrouwen onderhandelen met gebruikers, waarbij OBO’s en gebruikers elkaar alle noodzakelijke informatie verschaffen.
b.    Het jaarlijks verstrekken van informatie aan (individuele) rechthebbenden over het gevoerde rechtenbeheer.
c.    Het verstrekken van informatie op verzoek van gebruiker of rechthebbende.
d.    Het (op de website) openbaar maken van diverse formele documenten, zoals statuten, lidmaatschapsvoorwaarden, standaardovereenkomsten met rechthebbenden en gebruikers, tarieven, kortingen en het algemene repartitie- en kostenbeleid. 
     
Sinds de nieuwe Wet toezicht houdt het CvTA – naast het toezicht op tenminste 23 CBO’s – toezicht op één als zodanig gekwalificeerde OBO, Rights Direct. Daarnaast heeft het CvTA de volgende organisaties in onderzoek of deze zich als OBO kwalificeren: Tribe of Noise, Epidemic Sound, Villa Music Rights, CCLI en IBVA.  

De oproep met uitvoerige informatie is hier te downloaden.

24-02-2017