Een expliciet verbod op prijsdiscriminatie is, ondanks aandringen van Nederland, niet in de Europese netneutraliteitsverordening opgenomen. Toch stelt minister Kamp van EZ in een nota van wijziging voor dit verbod in de Telecommunicatiewet te behouden. De algemene regels van de verordening zouden daar voldoende ruimte voor laten. In een nota n.a.v. het verslag geeft hij uitleg over de consequenties van de uitvoering van de netneutraliteitsverordening voor de Nederlandse situatie en de handhaving daarvan door de ACM. 

Diverse fracties hadden gevraagd om een nadere definiëring van ‘gespecialiseerde diensten’ naast internettoegangsdiensten. "Het enige dat duidelijk is”, aldus Kamp, “is dat het om elektronische communicatiediensten moet gaan die niet een internettoegangsdienst zijn." Een gespecialiseerde dienst legt wel net als een internettoegangsdienst beslag op de capaciteit van het netwerk waarover ze geleverd worden, en gespecialiseerde diensten mogen daarbij geen negatieve invloed hebben op de beschikbaarheid en kwaliteit van internettoegangsdiensten. Het is aan de ACM om te beoordelen welke diensten hiertoe gerekend moeten worden. Evidente voorbeelden zijn de televisiedienst van Ziggo of de analoge telefoniedienst van KPN. Daarnaast verwacht Kamp dat diverse op het IP-protocol gebaseerde diensten, zoals VoLTE en LTE broadcast, ook kwalificeren als gespecialiseerde dienst. 

Extra kosten, verschillende snelheden?
De Kamer had de minister ook gevraagd naar de consequenties van het verdwijnen van de Nederlandse netneutraliteit voor Nederlandse consumenten en bedrijven, bijvoorbeeld dat internetaanbieders en telecombedrijven dan extra kosten kunnen rekenen voor het gebruik van diensten als WhatsApp of Netflix of verschillende snelheden kunnen aanbieden voor diensten. Kamp antwoordt dat extra kosten rekenen niet zal zijn toegestaan op basis van artikel 3 van de verordening, wat in de Nederlandse wet expliciet wordt gemaakt met het voorstel om het verbod op prijsdiscriminatie in artikel 7.4a, derde lid, te behouden. Over het mogen bieden van verschillende snelheden stelt Kamp dat volgens de verordening alle verkeer gelijk behandeld moet worden, maar dat aanbieders van internettoegang redelijke verkeerbeheersmaatregelen kunnen treffen. Redelijk wil zeggen dat de maatregelen transparant, niet discriminerend en evenredig zijn, en niet mogen berusten op commerciële overwegingen, maar alleen op technische kwaliteitsvereisten voor specifiek verkeer. Netflix mag dus niet anders worden behandeld dan YouTube (en andersom), maar wellicht wel anders dan een e-maildienst. 

Popcorn Time en gemiste uitzendingen
Leden van de PVV-fractie vroegen ook naar de consequenties van de verordening voor de populaire (illegale) applicatie Popcorn Time, en of de extra kosten die RTL XL rekent om gemiste uitzendingen terug te kijken niet strijdig zijn met de huidige netneutraliteitsbepaling.
Kamp antwoordt dat een internetaanbieder geen specifiek internetverkeer mag blokkeren of vertragen, tenzij dit gebeurt ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel. Op dit moment bestaat geen wettelijk voorschrift op grond waarvan een internetaanbieder een dienst als Popcorn Time moet blokkeren. Dit betekent dat Popcorn Time alleen door een internetaanbieder kan worden geblokkeerd op last van een rechter.
Het aanbieden van content tegen betaling door RTL XL, Netflix of Videoland is niet conflicterend met de netneutraliteitsbepaling, want deze verbiedt internetaanbieders slechts om voor het transport van deze content extra kosten in rekening te brengen naast de kosten voor het afnemen van de internettoegangsdienst, maar in deze gevallen wordt extra betaald voor de content (aan de contentaanbieder).

Lees hier de Nota n.a.v. het verslag en de Nota van wijziging.

24-03-2016