Het College van Toezicht moet de Europese Commissie gaan voorzien van een lijst van in Nederland gevestigde CBO’s die onder toezicht van het College staan. Het CvTA heeft nu een oproep geplaatst aan alle – andere dan reeds onder toezicht staande – CBO’s om zich bij het College bekend te maken.

Het College doet dit omdat de werkingssfeer van het toezicht wordt uitgebreid tot organisaties met een gering incassoniveau (de ondergrens van 1 miljoen euro incasso binnen 2 jaar vervalt) en ook organisaties die een winstoogmerk hebben voortaan als CBO kunnen worden aangemerkt.

Concreet gaat het om in Nederland gevestigde rechtspersonen met als hoofddoel auteursrecht of naburige rechten te beheren in het gezamenlijk belang van de rechthebbenden, die bij wet of door middel van overdracht, licentieverlening of een andere overeenkomst door meer dan één rechthebbende is gemachtigd. Deze rechtspersonen staan onder zeggenschap van de leden (de rechthebbenden) of zijn ingericht zonder winstoogmerk (stichting). 

Indien u een dergelijke organisatie beheert of kent, kunt u dit bij het College kenbaar maken. 

09-03-2016