Op 13 juni heeft de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie in een wetgevingsoverleg het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn collectief beheer behandeld. Er deden drie fracties mee (VVD, PvdA en SP). De Tweede Kamer was tevreden met de antwoorden van minister van der Steur en zal op 21 juni ongetwijfeld bij de stemming het wetsvoorstel aannemen, zodat het naar de Eerste Kamer kan worden gestuurd. 

 

Het Kabinet heeft het wetsvoorstel op de urgentielijst geplaatst (inwerkingtreding per 1 januari 2017) omdat Nederland al te laat is met de implementatie die eigenlijk in april van dit jaar had moeten plaatsvinden.

De hoofdpunten van het wetgevingsoverleg:
- Op uitnodiging van de VVD gaat de minister samen met zijn collega van EZ kijken naar de concurrentiepositie van de Nederlandse sector en hij zal dit betrekken bij de evaluatie van de Wet Toezicht. Het evaluatierapport zal na het zomerreces naar de Kamer worden gestuurd. De VVD-woordvoerder gaf hierbij aan dat er volgens de sector ‘nationale koppen’ op de richtlijn zijn gezet en dat de VVD daar zeer kritisch op is vanwege de toenemende concurrentie in Europa en het belang van een sterke Nederlandse sector.
- Alle fracties hadden zorgen over de ongelijke positie die ontstaat door de lagere eisen aan de zogenaamde onafhankelijke beheersorganisaties (OBO’s). De minister gaf aan dat hij niet verwacht dat dit zo’n vaart zal lopen. Er zijn nu hooguit twee organisaties die zich hiervoor wellicht kwalificeren. Bestaande CBO’s zullen zich niet zo makkelijk laten omvormen (gelet op de inspraak van rechthebbenden en de vereiste goedkeuring van het College van Toezicht). CvTA, de rechthebbenden zelf, maar ook de minister zullen vinger aan de pols houden.
- Alle fracties hadden vragen over de toelichting op het wetsvoorstel inzake het elektronisch uitoefenen van lidmaatschapsrechten met betrekken tot stemmen. De minister verduidelijkt dat de CBO’s vrij zijn in de vormgeving. Leden moeten kunnen stemmen door aanwezig te zijn in de vergadering, door op afstand te kunnen stemmen of door vooraf een stem te kunnen uitbrengen waarmee rekening kan worden gehouden in de vergadering. Op afstand invloed uitoefenen moet kunnen, de wijze waarop is aan de CBO’s.
- Alle fracties waren tevreden over het besluit geen verplichting op te leggen aan CBO’s met betrekking tot de besteding van onverdeelde gelden. Gevraagd naar de stok achter de deur in de vorm van de grondslag voor een eventuele AMvB om hier wel regels aan te stellen, antwoordde de minister dat CBO’s niet zonder reden gelden mogen oppotten, dat de situatie door het wetsvoorstel toezicht al enorm is verbeterd en dat bij de evaluatie zal worden bekeken of een AMvB toch nog nodig mocht zijn.
- De minister wordt verzocht de minister van Economische Zaken te betrekken bij de evaluatie van de Wet Toezicht gezien het grote economische belang van de sector.
Alle fracties waren tevreden met de antwoorden, er zijn geen amendementen of moties ingediend. Op 21 juni zal de stemming plaatsvinden en daarna kan het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.
Aan het slot bleek er veel waardering voor de zomerstage van de Federatie Auteursrechtbelangen, waaraan zowel de minister (destijds als Kamerlid) als de woordvoerders positieve herinneringen bleken te hebben, met een oproep aan toekomstige woordvoerders van dit aanbod gebruik te maken.

16-06-2016