Tijdens de drukbezochte stamppot-nieuwjaarsparty van VOI©E sprak voorzitter Job Cohen tijdens zijn nieuwjaarspeech de hoop uit dat partijen er meer in gaan slagen er onderling uit te komen. Door de positieve ontwikkelingen bij de gezamenlijke belangenbehartiging ziet hij 2016 met vertrouwen tegemoet.


Nog geen stabiliteit
Vorig jaar was er veel optimisme omdat een nieuwe Thuiskopie-AMvB weer voor een stabiele billijke vergoeding kon zorgen en een stabiele en toekomstbestendige regeling voor de makers van filmwerken in de maak leek. Voor beide ontwikkelingen was een wettelijke basis en een regeling getroffen, maar stabiel kan de situatie helaas nog niet worden genoemd.
De economie toont een voorzichtig herstel en in onze sector komen nieuwe businessmodellen tot ontwikkeling, maar is er toch ook nog veel onzekerheid over de toekomstbestendigheid.
De Nederlandse overheid heeft dit eerste halfjaar de zware taak om leiding te geven aan de noodzakelijke Europese maatregelen en op die agenda vallen de problemen van de creatieve sector natuurlijk in het niet.
Toch staat de creatieve sector ook voor een groot economisch en cultureel belang en zal duidelijk moeten worden gemaakt in de Europese discussie dat moderniseren van auteursrecht niet wordt bereikt door het verzwakken van het auteursrecht.

Geld moet naar de rechthebbenden
VOI©E is opgericht om de gezamenlijke belangen te behartigen. Collectief beheer van rechten zorgt voor gemak voor de gebruikers, voor rust in de markt en voor een duidelijke afbakening en daarmee versterking van de rechten die individueel worden behartigd.
Samen met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie verdedigt VOI©E die gezamenlijke belangen via goede voorlichting over en regelingen voor het brede legale aanbod, en benadrukt het belang daar zuinig op te zijn en te zorgen voor een stevig handhavingskader om oneerlijke concurrentie van illegaal aanbod tegen te gaan via BREIN.
Die evidente gezamenlijke belangen dreigen wel eens op de achtergrond te geraken door de felle discussies die gaande zijn over ieders aandeel in die nieuwe onzekere businessmodellen en helaas leidt dat tegenwoordig te vaak tot procedures en dat bemoeilijkt de gezamenlijke belangenbehartiging door CBO’s, door VOI©E en door de Federatie Auteursrechtbelangen.
“We moeten en zullen er toch met elkaar uit moeten komen, het geld moet naar rechthebbenden, niet naar advocaten.”

Positieve ontwikkelingen
Er zijn positieve ontwikkelingen bij de gezamenlijke belangenbehartiging:
- het is gelukt om de financiering van de gezamenlijke voorlichtings- en handhavingsactiviteiten rond te krijgen, inclusief de verwezenlijking van een laagdrempelige regeling voor geschillen over exploitatiecontracten, met een duidelijke regierol bij de Federatie Auteursrechtbelangen;
- in 2015 is met steun van OCW een succesvolle campagne rond thecontentmap afgesloten, waarin een goede aanzet is gegeven tot verbeterde positionering van het legale aanbod en meer aandacht in het onderwijs voor het belang van het auteursrecht en daar wordt een vervolg aan gegeven;
- er wordt op gerekend dat de minister van Veiligheid en Justitie een initiatief neemt om rechthebbenden en internet service providers tot samenwerking te laten komen om de consument naar het legale aanbod te leiden en hopelijk gaat dat ertoe leiden dat de overheid – net zoals andere Europese landen – steun wil geven aan een daarvoor benodigde grote bewustmakingscampagne.
- VOI©E vertrouwt er op dat in goed overleg met het College van Toezicht de praktische implementatie van de Richtlijn Collectief Beheer tot een goed einde wordt gebracht en de CBO’s de evaluatie van de Wet Toezicht dit jaar met glans gaan doorstaan. De sector heeft enorme stappen gezet de afgelopen jaren en VOI©E zal dat laten zien.
VOI©E zal er vooral scherp op blijven toezien dat de Nederlandse CBO’s niet in een slechtere concurrentiepositie komen dan buitenlandse organisaties of organisaties die vergelijkbare activiteiten verrichten.

Tot slot sprak Job Cohen zijn spijt uit dat VOI©E dit komend jaar moet doen zonder vice-voorzitter Hein van der Ree. Hein van der Ree is altijd zeer betrokken geweest bij het beschermen en te gelde maken van de rechten van makers en uitgevers en was daarbij ook een belangrijke steunpilaar van VOI©E.

08-01-2016