7 januari - Programma Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft op 7 januari aan de Tweede Kamer het Programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie aangeboden, waarin wordt ingegaan op de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap. Een daarvan is de uitwerking van de in mei 2015 gepresenteerde Digitale Interne Markt Strategie.

 

8 januari - Beantwoording Kamervragen implementatie Richtlijn Collectief beheer

In de Nota naar aanleiding van het Verslag over het wetsvoorstel tot implementatie van de Richtlijn Collectief Beheer is het belangrijkste – en ook breed door de Kamer overgenomen kritiekpunt weggenomen en is veel verduidelijkt of doorgeschoven naar de evaluatie van de Wet toezicht. Naar aanleiding van terechte kritische vragen van de fracties van VVD, PvdA, SP en CDA is de verplichte bestemming van onverdeelde gelden aan sociale, culturele en educatieve doeleinden uit het wetsvoorstel geschrapt.

 

1 februari - Minister van der Steur kondigt overleg aan over samenwerking bij voorlichting en handhaving

In antwoord op vragen van Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Astrid Oosenbrug (PvdA) over het bericht dat de Staat te weinig doet tegen piraterij, geeft de minister aan binnen afzienbare tijd een overleg te organiseren om partijen nader tot elkaar te brengen. Staatssecretaris Teeven had eerder al toegezegd de Kamer te informeren over het onderzoek naar en overleg met sector, stakeholders en gebruikers over het waarschuwen van consumenten op het moment dat zij een illegale site benaderen. De eerste stap was het seminar ‘Legaal aanbod – de norm’ op 13 november 2015, waarin voorbeelden van campagnes uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken werden gepresenteerd.

 

1 februari - Minister Bussemaker reageert op vragen over het dalende inkomen van popmuzikanten en andere kunstenaars

In antwoord op schriftelijke vragen van PvdA en SP over de inkomenspositie van popmuzikanten geeft de minister aan de uitkomsten van het onderzoek “Pop, wat levert het op?” zorgelijk te vinden. Zij heeft de Raad voor Cultuur advies gevraagd over de inzet van de € 2 miljoen die door de Kamer in 2016 bestemd is voor verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt, waaronder popmuzikanten.

 

4 februari - Nederlandse filmmakers stellen de Staat aansprakelijk

Een aantal Nederlandse filmmakers, verenigd in de Vereniging van Professionele Speelfilm Ondernemers (VPSO), stelt de Staat aansprakelijk voor de door haar geleden schade die is veroorzaakt doordat de Staat jarenlang heeft verkondigd dat kopiëren of downloaden uit illegale bron was toegestaan. Inmiddels is er een downloadverbod, maar dat is er meer dan tien jaar niet geweest. Hierdoor is volgens deze filmmakers een generatie opgegroeid zonder enig besef dat digitale content ook een waarde vertegenwoordigt. NVPI en FPN hebben zich van de claim gedistantieerd en aangegeven de voorkeur te geven aan overleg met de overheid.

 

10 februari - Vonnis in kort geding Pictoright vs Blendle

Op 13 januari diende bij de Rechtbank Den Haag een Kort Geding, aangespannen door Pictoright tegen Blendle en dagbladuitgevers, teneinde een verbod te vragen voor het beschikbaar stellen van beeldwerken zonder dat alle rechten geregeld zijn. Op 10 februari heeft de rechter geoordeeld dat het spoedeisende belang van Pictoright in deze kwestie ontbreekt en Pictoright in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaard. De rechter heeft zich hiermee niet uitgesproken over de vraag of Blendle inbreuk maakt op het auteursrecht van beeldmakers.

 

4 maart - Staat wijst claim van Nederlandse filmmakers af

De Staat acht zich niet aansprakelijk voor de schade van 1,2 miljard euro  die de VPSO sinds 2004 stelt te hebben geleden. De Landsadvocaat heeft namens de Staat een inhoudelijke reactie gestuurd aan de advocaat van de VPSO op de aansprakelijkstelling.

 

9 maart - Oproep College van Toezicht aan nog niet bekende CBO's

Het College van Toezicht moet de Europese Commissie gaan voorzien van een lijst van in Nederland gevestigde CBO’s die onder toezicht van het College staan, en heeft een oproep geplaatst aan alle andere dan reeds onder toezicht staande CBO’s om zich te melden. De werkingssfeer van het toezicht wordt uitgebreid tot organisaties met een gering incassoniveau en organisaties met een winstoogmerk.

 

23 maart - Europese consultatie uitgeversrecht

De Europese Commissie is een publieke consultatie gestart over de rol van uitgevers in de ‘copyright value chain’ en de zogenaamde panorama-exceptie. Dit om de wenselijkheid en de impact te peilen van het toekennen van een naburig recht aan uitgevers, en of daarbij nog onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen nieuwsuitgevers en boeken- of wetenschappelijke uitgevers. De consultatie is op 15 juni gesloten.

 

12 april - CvTA rapporteert: goed bestuur en integriteit CBO's in orde

Het College van Toezicht Auteursrechten heeft deze week gerapporteerd over de staat van het goed bestuur en integriteit bij de onder toezicht staande CBO's in 2015. Het College is van oordeel dat dit in orde is en dat de rapportage aanzienlijk is verbeterd.

 

18 april - Google wint juridische strijd over scannen van boeken na elf jaar

De Supreme Court, het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten, neemt de zaak van de Amerikaanse schrijversbond Authors Guild tegen Google niet in behandeling. Daarmee blijft het eerdere oordeel van de rechter staan en wint Google de juridische strijd die elf jaar duurde. The Authors Guild had de zaak in 2005 aangespannen omdat Google volgens de schrijversbond inbreuk maakte op auteursrechten van vier miljoen boeken door ze te scannen en doorzoekbaar te maken in Google Books.

 

25 april - Bijeenkomst Nieuw Beleidskader Toezicht

Het CvTA organiseerde op 25 april een bijeenkomst waarin alle onder toezicht staande collectieve beheersorganisaties, betrokken uitvoeringsorganisaties van de CBO’s, de branchevereniging VOI©E en vertegenwoordigers van de departementen van Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken in de gelegenheid zijn gesteld hun visie te geven op een nieuw (concept) Beleidskader Toezicht.

 

27 mei - Campagne: A Fair Internet for Performers
Legale on demand streamingdiensten en downloaddiensten zoals Spotify, Netflix en iTunes blijven groeien in populariteit en omvang. Vier internationale organisaties (AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM en IAO), die samen meer dan een half miljoen performers vertegenwoordigen, hebben hun krachten gebundeld en een campagne gelanceerd voor de eerlijke behandeling van performers in de online wereld, door mee te delen in de inkomsten die met hun prestaties worden verdiend.

 

8 juni - Petitie creatieve makers over 'value gap' aangeboden aan Europarlementariërs

Rapper Gers Pardoel overhandigde op 8 juni in het Europees Parlement in Straatsburg aan Nederlandse Europarlementariërs een brief waarin wordt gepleit voor een eerlijke vergoeding voor het gebruik van culturele en creatieve content door internetplatforms. Het pleidooi is ondertekend door drieduizend Nederlandse artiesten, auteurs, componisten, muziekuitgevers en fotografen.

 

15 juni - Wim van Limpt treedt aan als directievoorzitter Buma/Stemra

Wim van Limpt is op 15 juni door de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra benoemd tot directievoorzitter. Het bestuur van de auteursrechtenorganisatie maakte in mei bekend hem unaniem voor te dragen. Van Limpt treedt per direct in dienst als CEO en volgt daarmee de begin dit jaar vertrokken Hein van der Ree op.

 

23 juni - Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn collectief beheer door Tweede Kamer aangenomen
Door de vooruitlopende Nederlandse wetgeving en via zelfregulering (CBO-Keurmerk) zijn veruit de meeste Europese regels reeds de praktijk. VOI©E heeft de belangrijkste consequenties voor de belanghebbenden op een rij gezet.

 

28 juni - Motie-Monasch over gezamenlijk onderhandelen kunstenaars aangenomen

Tijdens het voortgezet algemeen overleg over Cultuur op 23 juni hebben de Kamerleden Monasch (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) een motie ingediend om de ACM voor te stellen dat kunstenaars de krachten kunnen bundelen bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, zoals dat ook in andere Europese landen met gelijke competitiewetgeving gebeurt. Deze motie is op 28 juni aangenomen.

 

8 juli - Federatie Auteursrechtbelangen en KlasseTV lanceren nieuw lespakket over auteursrecht

De Federatie Auteursrechtbelangen lanceert in samenwerking met KlasseTV een nieuw, gratis lespakket over auteursrecht. Het lespakket is onderdeel van het communicatieplan van de Federatie gericht op het onderwijs, dat vorig jaar al van start is gegaan tijdens de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar kunnen de leerlingen door deel te nemen aan het lespakket voor hun klas een workshop winnen met een bekende Nederlandse artiest of schrijver.

 

1 september - Wisso Wissing ontvangt Bronzen Krokus uit handen van Job Cohen

Per 1 september is Wisso Wissing teruggetreden als directeur van Stichting NORMA. Bij zijn afscheidsreceptie in de Rode Hoed in Amsterdam heeft hij uit handen van Job Cohen, voorzitter van VOI©E, de Bronzen Krokus van het Lange Voorhout ontvangen vanwege zijn grote verdienste voor het collectief belang van uitvoerend kunstenaars.

 

8 september - HvJ EU: hyperlinken naar illegaal materiaal levert soms auteursrechtinbreuk op

In de zaak Sanoma vs GeenStijl (GS Media) over het linken door GeenStijl naar nog een niet gepubliceerde Playboy-reportage van Britt Dekker, heeft het Europese Hof van Justitie op 8 september twee belangrijke criteria geïntroduceerd voor de vraag of met het plaatsen van een hyperlink wel of niet auteursrechtinbreuk wordt gepleegd, namelijk het bestaan van een winstoogmerk en kennis van het illegale karakter van de publicatie waarnaar wordt gelinkt.

 

8 september - Overleg met stakeholders over bescherming en stimulering gebruik legaal aanbod

Op uitnodiging en onder voorzitterschap van V&J heeft op 8 september een eerste overleg plaatsvonden tussen rechthebbenden en isp's, waarbij ook OCW en EZ aanwezig waren. Deze bijeenkomst was al in 2014 door toenmalig staatsecretaris Teeven in het vooruitzicht gesteld. Er zijn afspraken gemaakt over een eerste samenwerking bij een campagne over legaal aanbod die dit najaar van start moet gaan. De eerste stap in de samenwerking was het seminar ‘Legaal aanbod – de norm’ op 13 november 2015, waarin voorbeelden van campagnes uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken werden gepresenteerd.

 

30 september - VOI©E voorlichtingsbijeenkomst over blockchain

Op 30 september organiseerde VOI©E in samenwerking met Tymlez een voorlichtingsbijeenkomst over blockchain-technologie. Blockchain maakt het mogelijk om data op een onweerlegbare manier op te slaan en te delen, bijvoorbeeld het eigendom van rechten, transacties en gebruiksdata, wellicht zodanig dat een centrale ‘trusted third party’ niet meer nodig is of een andere rol krijgt.

 

1 oktober - Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start

In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Deze Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is op 1 oktober 2016 van start gegaan.

 

7 oktober - CvTA Jaarrapport 2015: Collectief beheer zet verbeteringen door, nieuwe uitdagingen in het vizier

Het CvTA constateert in zijn toezichtrapport 2015 dat de 18 collectieve beheersorganisaties die onder het toezicht staan overwegend goede resultaten laten zien. Het College voorziet daarnaast een onverminderde druk op de cbo's om te blijven voldoen aan wijzigende omstandigheden, zowel ten aanzien van ontwikkelingen in de markt als veranderingen van (inter)nationale regelgeving.

 

24 oktober - Vragen Eerste Kamer over implementatiewet toezicht beantwoord

Bij Memorie van Antwoord heeft minister Van der Steur de vragen van de Eerste Kamer fracties van VVD en CDA beantwoord over de implementatiewet richtlijn collectief beheer. De minister legt uit waarom het eerder voorgenomen beleggingsverbod is geschrapt en gaat in op de beleidskeuze om overige ‘koppen’ op de richtlijn in de huidige wet Toezicht bij de latere evaluatie van deze wet te bespreken.

 

1 november - Internetconsultatie modernisering EU auteursrecht van start

Over de voorstellen van de Europese Commissie voor harmonisering auteursrechten is op 1 november een internetconsultatie van start gegaan. De consultatie is gesloten op 1 december, waarna de reacties voor zover openbaar zijn gepubliceerd.

 

4 november - Wegwijzer voor ondernemers voor het regelen van auteursrecht gelanceerd

In goede samenwerking met de brancheorganisaties in de sector winkelambacht hebben Buma/Stemra, Sena, Videma en Reprorecht een handige wegwijzer met praktische informatie voor het regelen van auteursrechten tot stand gebracht in de vorm van een toegankelijke en overzichtelijke infographic “Alles wat u moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf”. De infographic is onder meer beschikbaar via ondernemersplein.nl.

 

4 november - VOI©Email en website VOI©E nieuwe stijl gelanceerd

Vandaag wordt de eerste VOI©Email in nieuwe stijl verzonden, die aansluit op de nieuwe website van VOI©E. De nieuwe website biedt vier ingangen naar informatie en vindplaatsen over transparantie, het toezicht, de vergoedingen en de klachtenprocedures. Het filmpje “het gemak van collectief beheer” licht de nuttige functie van CBO’s in twee minuten toe.

 

10 november - Arrest e-lending van het Europese Hof van Justitie

In de zaak Vereniging Openbare Bibliotheken vs Stichting Leenrecht heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat er geen verschil is tussen een uitlening van een papieren boek en de uitlening van een ebook. Dat betekent dat openbare bibliotheken onder voorwaarden ook online ebooks mogen uitlenen tegen betaling van de wettelijke leenrechtvergoeding.

 

26 november - Inwerkingtreding implementatiewet richtlijn collectief beheer

De Eerste Kamer heeft op 11 november het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn collectief beheer als hamerstuk afgedaan. Op 25 november is de implementatiewet richtlijn collectief beheer in het Staatsblad gepubliceerd. Deze treedt de daaropvolgende dag formeel in werking. Ook het bijbehorende Besluit transparantieverslag is op 25 november gepubliceerd; de inwerkingtreding hiervan is beoogd per 1 januari 2017.

 

1 december - Evaluatierapport Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting gepubliceerd

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) heeft het eindrapport van de Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties gepubliceerd. De Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s), die op 1 juli 2013 in werking is getreden, is conform afspraak in de Tweede Kamer, na drie jaar geëvalueerd. Het rapport met reactie van de minister van V&J is op 12 december naar de Tweede Kamer gezonden.

 

9 december - Ontwerpbesluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet

Op 9 december is in de Staatscourant het ontwerpbesluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet gepubliceerd. Met de voorgestelde procedure kunnen verenigingen van makers en exploitanten door de minister van OCW de hoogte van een billijke vergoeding laten vaststellen. Eenieder kan eventuele opmerkingen binnen een maand schriftelijk ter kennis brengen van de minister van OCW. Daarna zal dit ontwerpbesluit met eventuele aanpassingen worden voorgedragen aan de Koning met het verzoek het ter advisering voor te leggen aan de Raad van State.

 

17 december - Kees Holierhoek ontvangt bronzen Krokus bij afscheid als voorzitter Lira

Kees Holierhoek heeft bij gelegenheid van zijn afscheidsfeest op 17 december uit handen van VOI©E-voorzitter Job Cohen de Bronzen Krokus ontvangen voor zijn grote verdienste voor het collectief belang van schrijvers en vertalers. Kees Holierhoek is dertig jaar lang - vanaf de oprichting in 1986 - voorzitter geweest van stichting Lira.

 

20 december - Besluit kostennormering CBO's verlengd tot 2020

Op 20 december is het besluit kostennormering gepubliceerd. De 15%-norm is verlengd voor drie jaar om het College de tijd te geven om een benchmarksysteem te ontwikkelen. De drempel is ook van toepassing op andere inhoudingen, niet zijnde inhoudingen voor sociaal, culturele en educatieve doeleinden.