1 januari – Nieuwe thuiskopietarieven 2015-2017
Per 1 januari 2015 zijn nieuwe thuiskopietarieven van kracht geworden; deze zijn geldig tot en met 2017. Er is een generieke verlaging doorgevoerd van alle tarieven met 30%, dit onder meer in het licht van nationale en Europese jurisprudentie en de sterk verminderde ontduiking. Ook e-readers zijn nu in de regeling opgenomen.

15 januari – Eerste kwartaalbericht CvTA
Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten verbetert de communicatie over zijn activiteiten door de introductie van kwartaalberichten, die via de website van het College worden gepubliceerd. Het eerste kwartaalbericht betreft het vierde kwartaal 2014.

28 januari – Herleving Uitvoeringsbesluit drempelpercentages Wet Toezicht tot 2017
De regeling van de drempelpercentages voor de normering van beheerskosten van CBO's  in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit Wet Toezicht vervalt per 1 januari 2015, maar herleeft bij besluit van 28 januari 2015 en blijft gelden tot 1 januari 2017. Het College van Toezicht heeft de staatssecretaris geadviseerd om de bestaande drempels voor de beheerskosten bij collectieve beheersorganisaties voorlopig te handhaven.

9 februari – Overeenstemming over vergoeding voor filmmakers
De rechtenorganisaties voor filmmakers en acteurs (verenigd in PAM) zijn samen met de producenten, omroepen en distributeurs (verenigd in RODAP) tot een nieuw vergoedingssysteem voor de film- en televisie exploitaties gekomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant en gelden voor alle producenten, omroepen en nagenoeg alle distributeurs en exploitanten op de Nederlandse markt. Een voortraject met VOI©E heeft gefungeerd als belangrijke pijler voor het uiteindelijke resultaat.

12 februari – Wetsvoorstel auteurscontractenrecht door Tweede Kamer aangenomen
De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2015 het wetsvoorstel auteurscontractenrecht aangenomen, alsmede het gewijzigde amendement Taverne over het stimuleren van open access voor met publieke gelden gefinancierd wetenschappelijk onderzoek.
Drie ingediende moties zijn aangenomen: de gewijzigde motie-Verhoeven over het voldoende wegen van belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via beroeps-en belangenorganisaties; de motie-Jasper van Dijk over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers; de motie-Jasper van Dijk c.s. over gebruikmaken van de mogelijkheid om een geschillencommissie aan te wijzen.

20 maart – Commissie Auteursrecht brengt tweede advies uit rond flexibel systeem van beperkingen in auteursrecht
De Commissie Auteursrecht heeft een tweede advies uitgebracht over een flexibel systeem van beperkingen op het auteursrecht. Het advies heeft betrekking op een aantal knelpunten in de praktijk die uit een analyse van SEO/IViR uit 2012 naar voren waren gekomen. De strekking van het advies is dat de huidige beperkingen in de Auteurswet en
de jurisprudentie daarover voldoende flexibiliteit in zich dragen voor hedendaagse
gebruiksvormen.

27 maart – Ministerraad stemt in met wetsvoorstel implementatie Richtlijn collectief beheer
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese Richtlijn collectief beheer. Het wetsvoorstel wordt vervolgens aan de Raad van State gezonden.

1 april – Vragen van uitleg over uitlenen en uitputting e-books
Rechtbank Den Haag heeft in de zaak VOB / Stichting Leenrecht, NUV, Lira, Pictoright prejudiciële vragen aan het Europese Hof gesteld over het uitlenen en uitputting van e-books.

23 april – Seminar OCW-seminar over extended collective licensing
Samen met de collega’s van V&J en EZ organiseerde het ministerie van OCW in eigen huis op 23 april een seminar over toegankelijk maken van gedigitaliseerd cultureel erfgoed. Voor het vijftigtal vertegenwoordigers van rechthebbenden en van de erfgoedsector was de conclusie duidelijk: ruim baan voor extended collective licensing. Het standpunt van het kabinet wordt voor de zomer verwacht.

20 april – Ministerie van V&J besluit op bezwaar van StOPnl
Het ministerie van V&J heeft op 20 april een besluit genomen op het bezwaar van de Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland (StOPnl) tegen het onder toezicht staan van het CvTA per 1 januari 2015. Het ministerie heeft het bezwaar ongegrond verklaard. StOPnl heeft aan het CvTA te kennen gegeven niet in beroep te gaan tegen dit besluit.

6 mei – Europese Commissie presenteert auteursrechtagenda
De Europese Commissie presenteerde op 6 mei haar ‘digital single market strategy’ die voor het einde van 2016 tot een pakket aan acties moet gaan leiden. Het auteursrecht wordt een sleutelrol toebedacht in de culturele, sociale en technologische ontwikkeling van Europa en in de digitale economie. De digitalisering en de door de consument gewenste onbeperkte toegang worden van even groot belang geacht voor de innovatie als een redelijke beloning voor de rechthebbenden.

30 juni – CvTA rapporteert: goed bestuur en integriteit cbo's in orde
Het College van Toezicht Auteursrechten heeft het rapport 'Goed bestuur en integriteit; stand van zaken 2014' gepubliceerd. Het College is van oordeel dat uit het hetgeen de CBO’s rapporteerden de staat van het goed bestuur en integriteit in algemene zin in 2014 in orde was.

1 juli – Inwerkingtreding Wet auteurscontractenrecht
Nadat de Eerste Kamer op 30 juni het wetsvoorstel heeft aangenomen dat de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van hun exploitanten versterkt, is de Wet auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 in werking getreden. De wet bevat onder meer een non usus-bepaling, een nieuwe regeling voor het filmauteurscontractenrecht, een recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid en een bestsellerbepaling. Ook voorziet de wet in een grondslag voor een geschillencommissie voor geschillen tussen makers en exploitanten.

1 juli – Implementatiewetsvoorstel EU- richtlijn collectief beheer naar Tweede Kamer
Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft op 1 juli het implementatiewetsvoorstel EU- richtlijn collectief beheer naar de Tweede Kamer gezonden. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat collectieve beheersorganisaties vanaf volgend jaar makkelijker licenties kunnen uitgeven voor onlinegebruik van muziek binnen de hele Europese Unie. Ook voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid dat een collectieve beheersorganisatie die zelf niet in staat is grensoverschrijdende licenties uit te geven, zich kan aansluiten bij een beheersorganisatie die dat wel kan.

1 juli – Job Cohen herbenoemd als voorzitter VOI©E
Job Cohen is door de algemene ledenvergadering van VOI©E per 1 juli 2015 herbenoemd als voorzitter voor een termijn van drie jaar. Per dezelfde datum is Pim van Klink herbenoemd als voorzitter van de Federatie Auteursrechtbelangen.

1 juli – CBO-Keurmerkregeling Klachten- en geschillenregeling Rechthebbenden in werking
Per 1 juli 2015 treedt de CBO-Keurmerkregeling Klachten- en geschillenregeling voor Rechthebbenden in werking. Na overleg met het College van Toezicht Auteursrechten en op advies van de Commissie Belanghebbenden, waarin ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd, heeft VOI©E de klachten- en geschillenregelingen voor gebruikers en rechthebbenden vervolmaakt en geharmoniseerd in de CBO-Keurmerkcriteria. Hierdoor wordt ook de naleving van de regelingen en termijnen jaarlijks door een onafhankelijke auditor getoetst.

1 juli – Nieuwe release mijnlicentie.nl
Na uitgebreid gebruikersonderzoek is in de nieuwe release de gebruiksvriendelijkheid en transparantie van het digitale loket voor collectieve licenties verder verbeterd. Via mijnlicentie.nl is voor alle cbo’s die licenties aan de markt aanbieden de relevante informatie over welk gebruik waar te regelen overzichtelijk op één plek toegankelijk gemaakt.

26 augustus – Geschillencommissie Auteursrechten moet advies geven over billijkheid tarieven
Voor het eerst wordt aan de Geschillencommissie Auteursrechten een advies gevraagd over de billijkheid van een tarief. In de zaak NVZ Vereniging Ziekenhuizen / Stichting Videma over een collectieve actie van de branchevereniging over billijkheid van tarieven voor vertoning en doorgifte van TV en video's in ziekenhuizen, is Rechtbank Rotterdam voornemens een aantal vragen voor te leggen aan de Geschillencommissie Auteursrechten. De teller voor uitspraken van de commissie staat overigens sinds de start in november 2011 nog steeds op 1, en in die uitspraak werd de klacht ongegrond verklaard.

29 september – SEKAM legt claim bij overheid voor schade uit illegale downloads
SEKAM, de Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op Audiovisueel Materiaal, wil de Nederlandse overheid verantwoordelijk stellen voor geleden schade uit illegaal downloaden. De overheid zou de afgelopen jaren te weinig gedaan hebben om illegaal downloaden tegen te gaan en zou mede verantwoordelijk zijn voor de door de filmindustrie geleden schade omdat illegaal downloaden werd gedoogd. De brancheverenigingen FPN, NVPI, NVF hebben zich van de claim gedistantieerd en aangegeven dat zij de voorkeur geven aan overleg met de overheid over oplossingen om schade door piraterij in de toekomst te voorkomen.

12 oktober – Kabinetsreactie op IViR-rapport over Extended Collective Licensing
Minister Bussemaker (OCW) heeft op 12 oktober de kabinetsreactie op het IViR-onderzoeksrapport 'Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?' aan de Tweede Kamer gezonden. Het kabinet gaat een wetsvoorstel voorbereiden voor een wettelijke verankering van Extended Collective Licensing (ECL). ECL is een rechtsfiguur waarbij op grond van de wet onder bepaalde voorwaarden het mandaat van een collectieve beheersorganisatie (cbo) kan worden uitgebreid tot rechthebbenden die niet bij de cbo zijn aangesloten. De cbo kan dan licenties afgeven aan gebruikers. Hiertoe sluiten gebruikers met de cbo een ECL-overeenkomst, bijvoorbeeld om de digitalisering en online ontsluiting van erfgoedcollecties mogelijk te maken.

19 oktober – Waarschuwing Tim Kuik tegen boetes voor Popcorn Time gebruikers maakt veel los
Veel ophef allerwegen ontstond over een uitspraak die BREIN-directeur Tim Kuik bij BNR deed. Hij zei niet verbaasd te zijn als er binnen een maand schadeclaims van individuele rechthebbenden op de mat vallen bij Nederlandse Popcorn Time gebruikers. Volgens Kuik voelen individuele rechthebbenden zich gesterkt door enkele zaken van de Duitse en Deense filmindustrie, die al schadeclaims wisten te ontvangen van gebruikers. BREIN zelf blijft zich richten op de aanbieders van illegale content.

13 november – Prejudiciële vragen over blokkeren van The Pirate Bay
In de zaak van BREIN tegen Ziggo en XS4ALL heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof: (1) doen de beheerders van een torrent index website een ‘mededeling aan het publiek’, ook al zijn op de website geen beschermde werken aanwezig en (2) zo nee, bieden Europese richtlijnen dan toch een grondslag voor een bevel tot blokkade van een dergelijke site door internetproviders?

19 november – Veel aandacht voor auteursrecht in Week van de Mediawijsheid
Het thema van de Week van de Mediawijsheid (20 tot en met 27 november) is dit jaar media & respect. Daar hoort ook het respecteren van de rechten van de makers van creatieve content bij. De Federatie Auteursrechtbelangen heeft, met steun van het ministerie van OCW, een aantal onderwijsactiviteiten georganiseerd rondom de Week van de Mediawijsheid  die gericht zijn op het vergroten van de kennis over auteursrecht bij kinderen en jongeren. Op 19 november tijdens een bijeenkomst 'Respect voor de makers' vond een feestelijke presentatie daarvan plaats.

27 november – Directievoorzitter Hein van der Ree verlaat Buma/Stemra per 1 februari 2016
Directievoorzitter Hein van der Ree verlaat Buma/Stemra per 1 februari 2016. Aanleiding voor het vertrek van Van der Ree is een verschil van inzicht over de consequenties van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die via de Wet Toezicht op Buma/Stemra van toepassing is verklaard. Het CvTA heeft geadviseerd over de beëindigingsregeling van de directievoorzitter. Van der Ree werkt sinds 2010 bij Buma/Stemra. Het bestuur onderstreept dat zij zeer tevreden is en was over het functioneren van haar directievoorzitter en dat dit functioneren geen enkele invloed heeft gehad op de besluitvorming.

9 december – Europese Commissie presenteert beleidsvisie modernisering auteursrecht
De Europese Commissie presenteert in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt een voorstel waardoor de Europeanen online-inhoud op reis kunnen meenemen en een actieplan voor de modernisering van de EU-regelgeving voor auteursrecht. Deze beleidsvisie zal de komende zes maanden worden vertaald in wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven. Er zullen meerdere openbare raadplegingen plaatsvinden en met de resultaten daarvan wordt rekening gehouden.

13 november – V&J symposium ‘Legaal aanbod – de norm’
Vrijdag 13 november organiseerde het ministerie van Veiligheid en Justitie het seminar ‘legaal aanbod – de norm’. De aanleiding vormde de toezegging van toenmalig staatssecretaris Teeven om rechthebbenden en internet service providers rond de tafel te vragen om gezamenlijk te bezien hoe illegaal downloaden kan worden tegengegaan en het legale aanbod kan worden gestimuleerd. De uitkomst van het seminar is dat de beoogde samenwerking op zich tot de mogelijkheden lijkt te behoren en dat er een eerste constructieve stap richting samenwerking is gezet. Een brief aan de Kamer is aangekondigd, waarin de minister zal aangeven hoe hij het vervolg van deze discussie ziet.