1 januari - CBO-Keurmerkcriteria aangepast 
Op advies van de Commissie van Belanghebbenden, waarin het bedrijfsleven, de cbo’s en de rechthebbenden zijn vertegenwoordigd, zijn per 1 januari 2014 aanpassingen in het Keurmerk doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn onder meer het gevolg van de per 1 juli 2013 ingevoerde wijzigingen van de Wet Toezicht collectief beheer en de wettelijke eis om de jaarrekening overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW op te stellen.

9 januari - Conclusie A-G: downloaden uit illegale bron is illegaal downloaden
In de zaak ACI Adam e.a. tegen Stichting de Thuiskopie e.a. concludeert A-G Cruz Villalón van het HvJ EU voor Justitie dat de richtlijnuitzondering voor privékopiëren enkel van toepassing kan zijn op beschermd werk uit legale bronnen, en dat de thuiskopievergoeding ook alleen geheven mag worden op kopieën uit legale bron.

17 januari - Minister Bussemaker van OCW lanceert thecontentmap.nl
Minister Bussemaker van OCW heeft tijdens Eurosonic Noorderslag de nieuwe website thecontentmap.nl gelanceerd. Thecontentmap.nl biedt een uitgebreide lijst met legale websites en diensten voor online beschikbare muziek, film en tv, sport, ebooks, games, foto’s, illustraties, animaties en beeldende kunst. Bussemaker ziet in dit initiatief een goede kans om de verdienmogelijkheden van de creatieve sector de komende jaren te vergroten.

28 januari – Hof Den Haag: Blokkade The Pirate Bay opgeheven
In de zaak Ziggo en XS4All vs. BREIN heeft het Haagse gerechtshof in hoger beroep de blokkering van The Pirate Bay afgewezen omdat die niet effectief zou zijn. De rechtbank had eerder op vordering van BREIN bepaald dat Ziggo en XS4ALL hun abonnees de toegang tot die illegale website moesten blokkeren. BREIN heeft later cassatie tegen het arrest ingesteld.

13 februari - HvJ EU Svensson: hyperlinken naar beschermde werken mag
In de zaak Svensson e.a. tegen Retriever heeft het HvJ EU geoordeeld dat de eigenaar van een website zonder toestemming van de rechthebbende via hyperlinks mag doorverwijzen naar beschermde werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn mits daarbij geen sprake is van een nieuw publiek. Dit mag zelfs wanneer bij de gebruikers die op de link klikken de indruk wordt gewekt dat het werk wordt getoond op de website waar de link zich bevindt.

20 februari - Europese Raad neemt richtlijn collectief beheer aan
De Europese Raad heeft op 20 februari de Richtlijn voor collectief beheer van auteursrechten en multiterritoriale licencering van online muziek aangenomen. 
Op 4 februari was de richtlijn al aangenomen door het Europese Parlement. De Richtlijn voorziet in een beter Europees kader voor een transparant en efficiënt beheer van muziekrechten in Europa. Met deze richtlijn worden grensoverschrijdende licenties voor EU-brede online muziekdiensten mogelijk. Om er zeker van te zijn dat de producenten in alle lidstaten toegang hebben tot deze grensoverschrijdende licenties en om de culturele diversiteit te behouden, moeten de beheersorganisaties die niet aan deze eisen kunnen voldoen het verzoek overdragen naar een andere organisatie. De richtlijn formuleert ook regels voor het tijdig betalen van vergoedingen aan rechthebbenden en regels op het gebied van bestuur en het vergaren van inkomsten. De EU-lidstaten hebben 24 maanden de tijd om de richtlijn om te zetten in nationaal recht. Op 20 maart is de officiële tekst van de Richtlijn gepubliceerd.

4 maart – College van Toezicht rapporteert over 2012
Het CvTA publiceerde het Jaarrapport 2012, het beleidskader voor het toezicht en een daaruit volgend Activiteitenprogramma 2014. Het CBO-Keurmerk en de Richtlijnen voor Goed en Integer Bestuur CBO’s krijgen een plek in het beleidskader uit oogpunt van efficiency. Volgens het College zijn in het verslagjaar 2012 belangrijke verbeteringen opgetreden in de opzet van bestuur en organisatie van de onder toezicht staande CBO’s.

7 maart – Hoge Raad: Thuiskopieheffing ook op audio- en videospelers
In de zaak Staat der Nederlanden tegen NORMA e.a. oordeelt de Hoge Raad dat de heffing op hardware ten behoeve van de thuiskopievergoeding, die lange tijd alleen gold voor cd’s en dvd’s omdat hij sinds 2007 was bevroren, ook op digitale audio- en videospelers had moeten worden gelegd. De Hoge Raad laat met dit oordeel de eerdere uitspraak van het hof in deze zaak in stand. Het hof gaf de belangenbehartiger voor uitvoerend kunstenaars, NORMA gelijk in haar procedure tegen de Staat.

14 maart - BOVAG tekent met Buma, Sena en Videma
Voor het eerst wordt een branchecontract met drie rechtenorganisaties tegelijk getekend. Dit kenmerkt de zakelijke en constructieve sfeer waarin de overeenkomsten tot stand zijn gekomen en de positieve houding van BOVAG ten opzichte van het regelen van auteurs- en naburige rechten, waardoor de organisatie een substantiële korting kan krijgen op de licentievergoedingen voor haar 11.000 leden.

27 maart - Hof van Justitie EU wijst website blokkade door ISP toe
Het Europese Hof oordeelt dat blokkering van een website die auteursrechten schendt mogelijk is. De zaak tegen het Oostenrijkse UPC WIEN betreft de blokkering van de website www.kino.to die zonder toestemming (streaming) films aanbood. De uitspraak is in lijn met uitspraken van nationale rechters in andere EU-lidstaten. Dit arrest en andere recente arresten van het HvJEU ondersteunen effectieve handhaving tegen illegale diensten die geen vergoedingen afstaan aan makers en rechthebbenden.

28 maart – Hoge Raad: arrest NORMA/Kabel
De Hoge Raad heeft het finale oordeel geveld in de procedure die al sinds 2006 tussen NORMA en de kabelexploitanten wordt gevoerd. Volgens NORMA hebben acteurs en andere uitvoerende kunstenaars nooit een vergoeding ontvangen van de kabelexploitanten voor de doorgifte van films en televisieseries terwijl ze daar volgens de wet wel recht op hebben. De Hoge Raad bevestigde echter dat de doorgiftetechniek is veranderd, waardoor die wet niet van toepassing is.

10 april - HvJ EU: downloaden van illegaal aanbod is illegaal
In het arrest van 10 april oordeelt de hoogste Europese rechter dat downloaden uit illegale bron illegaal is. Tot nu toe was dit in Nederland, in tegenstelling tot vrijwel alle andere EU-landen, toegestaan – althans volgens de uitleg die aan de wet werd gegeven – voor muziek, films en boeken (niet voor software en games). Het Hof oordeelt dat het toestaan van downloaden van ongeautoriseerd aanbod de verspreiding daarvan aanmoedigt en de normale exploitatie schade toebrengt. Het oordeel vindt plaats in de context van een zaak over de thuiskopieheffing waarbij de vraag is gesteld of de heffing rekening mag houden met het privé kopiëren uit illegale bron. Het Hof beantwoordt die vraag ontkennend. Staatssecretaris Teeven heeft daarop de SONT gevraagd een nieuw advies uit te brengen over de thuiskopievergoeding.

15 april - Buma/Stemra zegt ACM toe meer keuze te bieden bij rechtenbeheer
Buma/Stemra heeft de ACM toegezegd meer keuze te bieden aan componisten en tekstschrijvers in welke rechten ze bij Buma/Stemra willen onderbrengen. De toezegging neemt mogelijke concurrentieproblemen weg en vergroot de kansen en keuzes voor componisten, tekstschrijvers en consumenten. ACM heeft het definitieve toezeggingsbesluit vastgesteld op 3 juni.

19 mei – Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland gaat in
De minister van OCW stelt jaarlijks maximaal 20 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van de uitvoering van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, dit ter bevordering van een gezond filmproductieklimaat in Nederland en ter versterking van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie. 

26 mei - Geen verbetering volgrecht
Tot grote teleurstelling van de Federatie Auteursrechtbelangen heeft de staatssecretaris van V&J negatief geantwoord op haar verzoek om een stelsel van verplicht collectief beheer te overwegen voor het volgrecht en het huidige drempelbedrag te verlagen. Partijen worden opgeroepen eerst nader tot elkaar te komen.

27 mei - VOB / Stichting Leenrecht: vallen e-books onder het leenrecht?
Aanleiding voor deze procedure is het zogenaamde UsedSoft-arrest van het HvJ EU dat het  verder verhandelen van aangeschafte software als legaal beoordeelde. De VOB zag hierin aanknopingspunten voor de opvatting dat het uitlenen van e-books toch onder het leenrecht zou kunnen worden gebracht. De Rechtbank Den Haag heeft besloten vragen voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Het NUV, Lira en Pictoright zijn later tussengekomen in deze procedure. Van belang is dat het gaat om het “one copy one user” model, waarbij een e-book slechts aan één gebruiker tegelijkertijd ter beschikking wordt gesteld. Op 7 januari 2015 zal de Rechtbank uitspreken hoe de vragen worden geformuleerd.

19 juni – Auteursrechtdebat gelanceerd
Auteursrechtdebat op www.IE-Forum.nl heeft als doel het auteursrecht beter op de kaart te zetten en een platform te bieden waar een goed debat over actuele thema’s in het auteursrecht mogelijk is, zoals de status van het hyperlinken of de toekomst van de thuiskopie. Daarnaast fungeert Auteursrechtdebat als archief voor informatie over het auteursrecht. Voor de lancering is een trailer gemaakt waarin Waldemar Torenstra, Job Cohen, Dirk Visser, Mark Egeler en Martin Senftleben hun visie geven op het rechtssysteem.

26 juni - NUV en NVPI bundelen krachten
NUV en NVPI gaan een structurele samenwerking aan. Door de digitalisering vervagen de grenzen tussen verschillende creatieve disciplines en mediaproducenten hebben in toenemende mate te maken met dezelfde vraagstukken, kansen en bedreigingen. Door de samenwerking bundelen ze kennis en expertise en versterken ze hun lobby namens de creatieve media-industrie. NVPI heeft per 26 juni zijn intrek genomen in het pand waarin ook het NUV is gevestigd.

27 juni – SEO onderzoek: Auteursrechtsector goed voor 6 procent van BBP en 7,4% van totale werkgelegenheid
Dat blijkt uit het eindrapport van het nieuwe SEO-onderzoek naar de economische betekenis van het auteursrecht, dat door het ministerie van Economische Zaken, dat opdracht tot het onderzoek had gegeven, is gepubliceerd. Voor het onderzoek is de methodiek van de WIPO-Guide gebruikt. De gemiddelde bijdrage in andere landen waar vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd is 5,2% van het BBP.

25 juli - EC brengt rapport uit over EU consultatie auteursrecht
De Europese Commissie heeft een rapport uitgebracht over de brede Europese consultatie over de herziening van het auteursrecht. Er zijn ruim 9.500 reacties gekomen, en er zijn meer dan 11.000 mailberichten over het onderwerp ontvangen. De consultatie was bedoeld om inzicht te krijgen in de standpunten van alle mogelijke stakeholders over een breed scala aan auteursrechtelijk relevante onderwerpen.

15 augustus - CvTA rapporteert positieve ontwikkelingen collectief beheer
De minister van V&J heeft op 15 augustus het jaarverslag 2012 van het CvTA aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin worden veel positieve ontwikkelingen in de sector collectief beheer genoemd, onder meer op het gebied van governance en transparantie. 
Het aantal ontvangen klachten vormt geen aanleiding voor het College te oordelen dat er structurele problemen zouden bestaan bij de klachtenafhandeling door de CBO’s, integendeel, in de meeste gevallen blijkt een toelichting per telefoon of mail of doorgeleiding naar de juiste persoon voldoende om de zaak opgelost te zien.

8 september - NORMA schikt met de Staat over thuiskopievergoedingen
De Staat en NORMA hebben hun geschil beëindigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007-2012. In maart 2012 oordeelde het gerechtshof Den Haag dat de bevriezing van het thuiskopiestelsel niet plaats had mogen vinden en dat de Staat ook MP3-spelers en harddiskrecorders met een thuiskopieheffing had moeten belasten. NORMA is vervolgens een schadestaatprocedure gestart. De Staat en NORMA zijn nu eens geworden over de door de Staat te betalen schadevergoeding van 10 miljoen euro. De gerechtelijke procedures tussen NORMA en de Staat die hierover nog liepen, worden ingetrokken.

7 oktober - CBO's hebben zich goed staande gehouden
Het CvTA heeft op 7 oktober een rapport uitgebracht over het toezicht op alle 17 in Nederland actieve CBO’s in het verslagjaar 2013. Het College constateert dat de CBO’s op het punt van de transparantie richting rechthebbenden en de bestuurlijke organisatie al in grote mate voldoen aan de vereisten van de nieuwe Wet Toezicht die medio 2013 in werking getreden is. De CBO’s hebben zich al met al in 2013 goed staande weten te houden ten behoeve van de rechthebbenden en hun werk, aldus het College. De totale incasso is vrijwel gelijk gebleven aan die in 2012, ondanks het feit dat de sector sterk onder druk staat van economische, technologische en maatschappelijke veranderingen. 
Het CvTA toont zich erkentelijk voor de vele werkzaamheden die de 17 CBO’s hebben verricht om dit eerste verslag onder de nieuwe wet tot stand te brengen, waarmee een reëler beeld over de sector als geheel beschikbaar is gekomen. In 2013 voldoen veel CBO’s al aan de nieuwe normen die medio 2013 zijn ingegaan; slechts op enkele onderdelen zullen de komende jaren nog stappen door een aantal organisaties worden gezet.

10 oktober - Rechtszaak VEVAM /ZIGGO, UPC EN RoDAP
Tijdens de behandeling van het hoger beroep dat VEVAM ingesteld heeft in het kort geding tegen UPC, Ziggo en RoDAP, om de vergoedingenstroom voor regisseurs weer op gang te brengen, is besloten de rechtszaak aan te houden tot 6 januari 2015. In de tussentijd zullen partijen onderhandelen over een vergoeding, onder toeziend oog van het ministerie van V&J. VOI©E coördineert in dit overleg onder leiding van een onafhankelijk voorzitter de belangen van Lira, NORMA en VEVAM.

17 oktober - Kabinet: thuiskopieheffingen gaan omlaag
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van V&J ingestemd met een AMvB waardoor de thuiskopieheffingen met ingang van 1 januari 2015 dalen met 30%. Teeven had de SONT gevraagd aan te geven welke thuiskopieheffingen passend zijn na het arrest van het Hof van Justitie op 10 april. De nieuwe bedragen voor de thuiskopieheffingen zijn op basis van dat advies vastgesteld.

21 oktober - HvJ EU Bestwater: embedden auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan
Het bedrijf Bestwater had bij een Duitse rechtbank een aanklacht ingediend tegen twee personen die promotievideo's van het bedrijf op de website van een concurrent hadden gezet, door deze te embedden vanuit YouTube. Het Hof oordeelt dat het werk van Bestwater door het te embedden niet aan een nieuw publiek ter beschikking is gesteld omdat de video's al vrijelijk beschikbaar waren via YouTube. Of dit betekent dat op grond van deze uitspraak ook het embedden van illegale content toegestaan zou zijn, daarover wordt nog volop gediscussieerd.

28 oktober - Besluit gewijzigde Thuiskopieregeling in Staatsblad gepubliceerd
Het Besluit geeft de nieuwe thuiskopietarieven voor 2015 tot en met 2017 en een aantal inhoudelijke wijzigingen. Er komt een generieke verlaging van alle tarieven met 30%. In het vervolg worden ook e-readers vergoedingsplichtig, een mediacenter wordt niet langer als audio-/videospeler maar als PC/laptop gekwalificeerd, en er komt een enkel tarief voor audio-/videospelers, HDD recorders, settopboxen met harde schijf, smartphones/telefoons met MP3-functie en tablets, ongeacht de opslagcapaciteit.

29 oktober - Implementatie richtlijn verweesde werken
De Wetswijziging implementatie richtlijn verweesde werken en het bijbehorende Besluit zorgvuldig onderzoek zijn op 29 oktober 2014 in werking getreden na publicatie in het Staatsblad de dag ervoor. In het Besluit wordt opgesomd welke inspanningen per categorie werken minimaal moeten worden gedaan om rechthebbenden te achterhalen. Daaronder is begrepen het raadplegen van databanken van collectieve beheersorganisaties. Voor het opstellen van de bronnenlijst is ook VOI©E geconsulteerd.

5 november - Teeven zegt overleg toe met isp's en stakeholders over stimuleren legaal aanbod
Staatssecretaris Teeven van V&J heeft tijdens het algemeen overleg over auteursrecht op 5 november toegezegd dat hij begin 2015 rechthebbenden en internet service providers rond de tafel zal vragen om gezamenlijk te bezien hoe illegaal downloaden kan worden tegengegaan en het legale aanbod kan worden gestimuleerd. Het Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) had hiertoe het initiatief genomen. In het AO toonden Kamerleden zich tevreden met het huidige beleid van BREIN om alleen het illegale aanbod zoveel mogelijk tegen te gaan en niet de individuele consument te vervolgen. Ook was er brede steun voor het thuiskopiebesluit.

10 november - StOP NL aangemerkt als CBO in de zin van de Wet Toezicht
StOP NL (Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland) wordt bij besluit van 10 november 2014 aangemerkt als een collectieve beheersorganisatie in de zin van de Wet Toezicht. Dit betekent dat het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten toezicht gaat houden op de activiteiten van StOP NL. Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.

14 november - Afschaffing geschriftenbescherming
De wet van 5 november 2014 tot wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker is op 14 november jl. in het Staatsblad verschenen. Deze wetswijziging zal 1 januari 2015 in werking treden.

25 november - Spoedappel uitgevers tegen Tom Kabinet
Behalve het juridisch dispuut over de verkoop van tweedehands e-books in het algemeen stelden NUV, GAU en MVW in het spoedappel ook het enorme illegale aanbod van e-books op de website Tom Kabinet aan de orde. De uitspraak volgt op 23 december 2014.

3 december – Onderhandelingen RoDAP en filmmakers lopen vast 
De onderhandelingen over een integrale vergoedingsregeling voor zowel traditionele (kabel) als nieuwe vormen van televisiekijken (Video-On-Demand) zijn vastgelopen. Op verzoek van de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA zal de staatssecretaris van V&J een nadere analyse maken van de voor-en nadelen van verplicht collectief beheer in vergelijking met vrijwillig collectief beheer van video on demand en andere extra services. De behandeling van het wetsvoorstel auteurscontractenrecht staat gepland voor eind januari 2015.

8 december – De Staat treft schikking met Stichting de Thuiskopie over thuiskopievergoedingen
De Staat en Stichting de Thuiskopie hebben hun geschil beëindigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007-2012. Zij zijn het eens geworden over een door de Staat te betalen schadevergoeding van 33,5 miljoen euro aan Stichting de Thuiskopie. De gerechtelijke procedure die hierover tussen Stichting de Thuiskopie en de Staat loopt sinds mei 2009, zal worden beëindigd. Aanleiding voor de procedure was het beleid van het toenmalige kabinet om de thuiskopievergoeding op 1 mei 2007 te bevriezen. Volgens Thuiskopie was deze regelgeving onrechtmatig omdat daarmee niet werd geheven over alle voorwerpen waarmee thuiskopieën gemaakt werden. Daarom waren de opbrengsten uit de heffingen volgens Thuiskopie te laag om te kunnen gelden als de “billijke vergoeding” voor rechthebbenden. Sinds 1 januari 2013 geldt een nieuw thuiskopiestelsel waarin wel allerlei voorwerpen worden belast die gebruikt worden voor thuiskopiëren.

9 december - VOI©E-leden completeren uniforme klachtenregelingen
In overleg met het College van Toezicht worden in de CBO-Keurmerkcriteria de klachten- en geschillenregelingen voor rechthebbenden en gebruikers vervolmaakt. Naast de bestaande klachtenregeling voor gebruikers naar aanleiding van een in rekening gebrachte vergoeding, is er ook een geüniformeerde klachtenprocedure voor overige klachten. Door goede procedures en kwaliteitsverbeteringen is het aantal klachten bij CBO’s inmiddels zeer gering, zo heeft ook het College van Toezicht geconstateerd. Bij de Geschillencommissie Auteursrechten is vanaf 2011 tot op heden slechts één geschil in behandeling genomen en dat was al weer twee jaar geleden (waarbij de CBO overigens in het gelijk werd gesteld).

12 december - Minister Bussemaker steunt bewustmakingscampagne thecontentmap.nl
Minister Bussemaker van OCW heeft 75.000 euro subsidie toegekend voor het communicatieplan voor thecontentmap.nl. De minister geeft in haar brief aan het van groot belang te vinden dat mensen (met name jongeren) zich bewust zijn van de makers achter creatieve producten en hun belang om betaald te worden voor hun werk.