1 januari - Nieuwe Thuiskopieregeling per 1 januari 2013
In Nederland is de thuiskopieregeling enige jaren bevroren geweest door de Minister van Justitie. Het Hof Den Haag heeft in maart 2012 de bevriezing van het thuiskopiestelsel door de Staat onrechtmatig geoordeeld. In juli 2012 heeft staatssecretaris Teeven in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de regeling uitgebreid moet worden om aan nationale en internationale wetgeving te voldoen. Op voorstel van SONT is in een nieuwe AMvB onder meer bepaald, dat de bestaande tarieven voor CD`s en DVD`s worden verlaagd, terwijl een (beperkte) vergoeding wordt ingevoerd met betrekking tot een breed spectrum aan apparaten waarmee consumenten kopiëren.

31 januari - Wereldwijde database muziekrepertoire in opbouw
De 'Global Repertoire Database', een internationaal project dat moet uitmonden in een wereldwijde database voor muziekrepertoire, meldt goede voortgang. De GRD wordt met name opgezet om grensoverschrijdend, online licenseren van muziek mogelijk te maken. Aan de Global Repertoire Database werken zo'n dertig internationale organisaties van componisten, muziekuitgevers, collectief rechtenbeheer en muziekproviders mee.

4 februari – Kamerbrief Teeven: geen downloadverbod, thuiskopie blijft
Staatssecretaris Teeven bericht de Tweede Kamer dat de uitvoering van de motie Verhoeven/Oosenbrug (afzien van voorstellen tot wetswijzigingen die een downloadverbod tot stand brengen) tot gevolg heeft dat de komende jaren een thuiskopieheffingen op voorwerpen zal moeten worden geheven en dat daartoe een AMvB zal worden voorbereid.

15 februari - Akkoord Lira en Pictoright met KB over online tijdschriftenarchief
Na goed overleg is er tussen Pictoright, Lira en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een overeenkomst voor het online tonen van deze tijdschriften tot stand gekomen die recht doet aan ieders belang. De overeenkomst is na de overeenkomst over historische kranten opnieuw een goed voorbeeld van samenwerking tussen rechtenorganisaties en erfgoedinstellingen om cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken met respect voor het auteursrecht.

20 februari - Uitspraak Stichting de Thuiskopie / Imation
De Rechtbank Den Haag oordeelt dat Imation slechts verplicht is om aan Stichting de Thuiskopie thuiskopievergoeding af te dragen voor data-cd’s en dvd’s die zij direct of indirect heeft geleverd aan privégebruikers, maar niet aan professionele gebruikers. Imation is wel gehouden om opgave te doen van de door haar geleverde gegevensdragers, teneinde het professioneel gebruik aan te tonen.

7 maart – Fundamenteel debat over Wet toezicht in Eerste Kamer
In de plenaire behandeling van de Eerste Kamer kwamen eindelijk de fundamentele rechtsvragen aan de orde over de balans tussen publiekrechtelijk toezicht en het civielrechtelijke karakter van het auteursrecht. Dat leidde tot twee aangehouden artikelen en meer ruimte voor zelfregulering, althans voor de komende drie jaar.

12 maart - EHRM: klacht van The Pirate Bay oprichters evident ongegrond en opgelegde straf niet disproportioneel
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde dat de strafrechtelijke veroordeling van oprichters Pirate Bay voor de medeplichtigheid aan auteursrechtinbreuk op internet gerechtvaardigd en niet disproportioneel was. Hun hoger beroep werd afgewezen en de hoogste rechter zag geen grond voor cassatie. Een van de oprichters zit inmiddels gevangen, de andere twee zijn naar het buitenland gevlucht en zij dienden een klacht in bij het EHRM inhoudende dat hun veroordeling inbreuk maakte op hun vrijheid van meningsuiting. Het Hof heeft hun klacht unaniem afgewezen.

15 maart - Today's rights management the Dutch way
Ter gelegenheid van een bijeenkomst van de internationale reproductierechten organisaties IFRRO met ‘governance’ als thema heeft Stichting Reprorecht een Engelstalig boekje gepresenteerd over de bereikte kwaliteitsverbeteringen in het Nederlandse collectief beheer, met name door het in 2011 ingestelde CBO-Keurmerk dat internationaal als een unicum kan worden gezien.

11 april – Filmtop in de Tweede Kamer
In vervolg op de motie Bergkamp/Monasch heeft de Tweede Kamer met vertegenwoordigers van de filmtop gesproken over stimuleringsmaatregelen voor de Nederlandse filmindustrie, zoals een tax shelter, om een gelijk speelveld te krijgen met het buitenland waar dergelijke maatregelen bestaan. Een tax shelter komt er niet, wel werd een bedrag van 20 miljoen uit de ruimte voor lastenverlichting bedrijven toegezegd voor de Nederlandse filmindustrie. Dit bedrag zal na 2014 structureel in de OCW-begroting worden opgenomen.

12 april - Jaarverslag Geschillencommissie Auteursrechten 2012: 1 geschil ongegrond bevonden
Sinds 1 november 2011 kunnen betalingsplichtige bedrijven bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten terecht voor klachten over de toepassing van tarieven voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk. In het jaarverslag 2012 rapporteert de Geschillencommissie drie ingediende klachten waarvan er een ontvankelijk bleek. Deze klacht werd door de commissie ongegrond bevonden.

15 april - CBO-Keurmerk per 15 april verder verbeterd
Met ingang van 15 april 2013 treedt een aangepaste versie van de CBO-Keurmerkcriteria in werking. Op advies van de Commissie van Belanghebbenden, waarin ook het betalingsplichtige bedrijfsleven vertegenwoordigd is, heeft VOI©E de CBOKeurmerkcriteria op een aantal punten verbeterd. De verbeteringen vloeien voort uit de eerste praktijkervaringen met het keurmerk, en met name de bevindingen van de onafhankelijke auditor van het Keurmerkinstituut.

23 april – Werkconferentie flexibel auteursrecht van Google Nederland en Auteursrechtbelangen
De UNESCO dag van het auteurstrecht, 23 april, werd dit jaar door Google Nederland en de Federatie Auteursrechtbelangen uitgeroepen tot de dag van het flexibel auteursrecht in Nederland. Met circa 130 genodigden van organisaties van gebruikers en rechthebbenden is tijdens een goed bezochte werkconferentie besproken welke problemen gebruikers van auteursrechtelijk beschermde werken ervaren, die zouden kunnen worden opgelost met een meer flexibel (uitoefenen van) auteursrecht. In zijn afsluitend betoog bepleitte VOI©E-voorzitter Job Cohen samenwerking tussen alle betrokkenen om de toegang tot een kwalitatief goed en pluriform aanbod van informatie en cultuurproducten te kunnen blijven garanderen.
Tijdens deze werkconferentie heeft Job Cohen de bronzen Voorhoutkrokus postuum uitgereikt aan André Beemsterboer, een van de drie inititatiefnemers voor de vereniging VOI©E, die deze maand haar eerste lustrum vierde.

25 april - Het begin en het einde en weer het begin van commissie Digiti©e
Met een minisymposium werd op 25 april na vijf jaar de commissie Digiti©e opgeheven. Digiti©e was een samenwerkingsverband van de bibliotheeksector, stichting Auteursrechtbelangen en VOI©E ter ondersteuning van auteursrechtregelingen voor digitaliseringsprojecten met cultureel erfgoed. De basis voor een nieuw begin is gelegd.

8 mei - Minister Asscher compenseert tijdelijk musici en artiesten
Er komt een tijdelijke compensatieregeling voor musici en artiesten die voortaan ook onder de algemeen geldende WW-regels vallen. Op die manier houden zij tot 31 december 2013 dezelfde toegang tot WW. De culturele sector krijgt hierdoor meer tijd zich voor te bereiden op de nieuwe situatie waarin de uitzonderingen voor musici en artiesten in de WW vervallen.

10 mei - Rechter: ook andere ISP's moeten toegang tot The Pirate Bay blokkeren en omzeiling van zulke blokkades is onrechtmatig
Eerder besliste de rechtbank in een bodemprocedure dat Ziggo en Xs4all hun abonnees de toegang moet blokkeren tot de illegale website The Pirate Bay; op 5 mei besliste de voorzieningenrechter in kort geding dat dit ook geldt voor UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile. Samen bedienen die zes internet providers ongeveer 90% van de markt. De providers moeten blokkeren op straffe van een dwangsom van EUR 10.000 per overtreding per dag(deel) met een maximum van EUR 250.000.

5 juni – Algemeen overleg popmuziek
De Vaste Commissie voor OCW van de Tweede Kamer hield op 5 juni een algemeen overleg over popmuziek. Ter afronding van dit debat heeft op 12 juni in een VAO (Verslag Algemeen Overleg) Popmuziek plaatsgevonden, waarbij de leden Van Dijk (SP) en Van Dekken (PvdA) een motie hebben ingediend om een verkenning te laten doen naar de ondersteuning popmuziek in het buitenland.

14 juni - Videma-licentie nodig voor netwerk televisiesignalen recreatiepark
Het door een recreatiepark in stand gehouden netwerk, waardoor diverse woningen van televisiesignaal werden voorzien, is volgens de rechter een openbaarmaking. Daar doet niet aan of dat dit netwerk slechts een tussenschakel was en er geen winstoogmerk was. De licentie van Videma moet worden betaald.

18 juni - VOI©E-jaarverslag 2012: aantal klachten over cbo's aanzienlijk afgenomen
VOI©E streeft naar zoveel mogelijk zelfregulering. De branche is daarbij in de afgelopen jaren succesvol geweest met een keurmerk, onafhankelijke geschillenbeslechting voor ondernemers, een klokkenluidersregeling en vergroting van transparantie en vergelijkbaarheid van de onderscheiden CBO’s. Succesvol, omdat het aantal klachten aanzienlijk is afgenomen.

19 juni – Wetsvoorstel auteurscontractenrecht naar Tweede Kamer
Op 19 juni is het wetsvoorstel auteurscontractenrecht ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel beoogt het kabinet de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kustenaars ten opzichte van hun exploitanten verstevigen.

27 juni - Europese Commissie bevestigt minimale harmonisatie collectief beheer
Bij brief van 27 juni 2013 heeft de Europese Commissie gereageerd op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer commissie van 31 oktober 2012 over het richtlijnvoorstel collectief beheer. De Commissie bevestigt dat een minimale harmonisatie is voorgesteld en de lidstaten ervoor kunnen kiezen om strengere voorschriften te hanteren. Dat bergt het risico in zich dat er geen level playing field is in Europa, terwijl de Nederlandse cbo’s wel geacht worden op die Europese markt te concurreren.

1 juli – Gewijzigde Wet Toezicht treedt in werking
Op 15 mei 2013 is het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Wet Toezicht genomen en op 28 mei is dit besluit in het Staatsblad gepubliceerd. De gewijzigde wet treedt, met uitzondering van de aangehouden artikelen 2, vierde lid (de beleggingsbeperking) en 21 (de verplichte samenwerking), in werking met ingang van 1 juli 2013.

1 juli - CBO's nemen hun verantwoordelijkheid in geschillenbeslechting
De basis voor de wettelijke geschillenregeling is gelegd met zelfregulering. Ondanks dat de wetgever de kosten toch niet evenredig over partijen verdeelt, heeft VOI©E meegewerkt aan de uitvoering van de wettelijke regeling.

4 juli – Europese resolutie over voltooien digitale interne markt
Het Europees Parlement heeft een ontwerpresolutie aangenomen, waarin de Europese Commissie onder meer wordt gevraagd aantrekkelijk legaal digitaal aanbod te bevorderen met een gemoderniseerd auteursrechtkader voor de digitale interne markt, en stimuleringsmaatregelen te treffen voor innovatie en nieuwe dienstverleningsmodellen alsmede waarborgen voor bescherming van de rechten van rechthebbenden. De resolutie pleit onder meer voor specifieke maatregelen voor audiovisuele content en ebooks, en benadrukt de noodzaak van mondiale samenwerking om in de toekomst de IE-rechten te handhaven en te moderniseren.

12 juli - Sena promoot 20 jaar naburige rechten met radiocommercials
1 juli jl. was het 20 jaar geleden dat de Wet op de naburige rechten in werking trad en Sena viert dit jaar derhalve haar twintigjarig bestaan. Sena geeft aan 20 jaar WNR publicitaire aandacht met twee radiocommercials, ingesproken door de artiesten Sandra van Nieuwland en Tim Knol. Zij vertellen dat hun muzikale succes steeds groter wordt en dat zij voor het openbaar gebruik van hun muziek een vergoeding ontvangen via Sena. Twee zogenaamde tag-on commercials gaan in op onderzoek waaruit blijkt dat muziek van toegevoegde waarde is voor werkgevers en werknemers.

4 september – Uitspraak VEVAM / UPC c.s.
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelde op 4 september 2013 dat VEVAM niet bevoegd is om voor haar auteurs kabelvergoedingen te vorderen. Noch artikel 26a Auteurswet, noch het aansluitingscontract dat VEVAM met de regisseurs sluit, vormt hiervoor een basis. De regisseurs hebben en houden wel aanspraak op een billijke vergoeding jegens de producent, zo overweegt de Voorzieningenrechter.

10 september - Erfgoedorganisaties en organisaties van rechthebbenden vragen aandacht wetgever voor Extended Collective Licensing
Organisaties van erfgoedinstellingen en collectieve organisaties van rechthebbenden zijn samen oplossingen gaan zoeken voor een aantal knelpunten op het gebied van auteursrecht. Dit heeft geleid tot de opstelling van een uitgangspuntendocument dat door beide partijen kan worden gebruikt bij licentieonderhandelingen, en een brief aan de Ministeries van OCW en Veiligheid en Justitie waarin zij aandacht vragen voor een wettelijke verankering van Extended Collective Licensing.

20 september - Raamafspraken collectieve regelingen voor MBO-scholen
De MBO Raad en de desbetreffende leden van de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties VOI©E hebben raamafspraken gemaakt om de bestaande collectieve regelingen voor gebruik van tekst, muziek en bewegend beeld zo transparant en eenvoudig uitvoerbaar mogelijk te houden. Zo is er een gezamenlijk Buma/Sena-all in muziektarief 1 euro per leerling. De MBO Raad adviseert mbo-scholen om gebruik te maken van de aangeboden regelingen.

20 september – Europese resolutie over harmonisatie thuiskopie
Rapporteur Castex van de Commissie voor Juridische Zaken van het Europese Parlement heeft een resolutie ingediend over de harmonisatie van de thuiskopie, waarbij de nadruk ligt op de belangen van Europese auteurs en uitvoerend kunstenaars bij een uniforme thuiskopieheffing en de implicaties daarvan voor de culturele diversiteit in Europa.

15 oktober - Motie Van Dam-Huizing over onderzoek besparing op auteursrechten aangenomen
Tijdens een Tweede Kamer-debat over de wijziging van de Mediawet 2008 hebben Martijn van Dam (PvdA) en Matthijs Huizing (VVD) een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd te onderzoeken of er besparingsmogelijkheden zouden zijn op de auteursrechtelijke vergoedingen die de publieke omroep moet afdragen. Deze motie is op 15 oktober aangenomen.

17 oktober - Wijzigingswet Richtlijn beschermingsduur gepubliceerd in Staatsblad
Op 17 oktober 2013 is de wijzigingswet Richtlijn beschermingsduur gepubliceerd in het Staatsblad, en is daarmee met ingang van 18 oktober 2013 in werking getreden. Zij verlengt de beschermingstermijn van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen van 50 naar 70 jaar.

23 oktober - Thuiskopieheffingen ongewijzigd met twee jaar verlengd
De huidige, tijdelijke regeling wordt op 1 januari 2014 met twee jaar verlengd. De thuiskopieheffingen voor 2014 en 2015 zijn, evenals de vorige algemene maatregel van bestuur, gebaseerd op een advies van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT). Daarin staat ook een voorstel om met ingang van 2014 een heffing voor e-readers in te voeren. Het kabinet beslist hierover op een later moment, nadat verder onderzoek naar het gebruik van e-readers is afgerond.

5 november - Wet Toezicht aangepast aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
De Wet Toezicht wordt aangepast aan de Kaderwetwet zelfstandige bestuursorganen; de aanpassingswet is door de Eerste Kamer op 5 november als hamerstuk aangenomen. Op de Kaderwet zijn voor het College van Toezicht Auteursrechten twee artikelen buiten toepassing verklaard om de onafhankelijkheid van het College – ook ten opzichte van de minister – te garanderen.

19 november – Uitspraak in hoger beroep Sanoma / Geenstijl
Het Gerechtshof Amsterdam heeft in een zaak tussen TMG-uitgave Geenstijl en Sanomatitel Playboy geoordeeld dat het plaatsen van een hyperlink naar een elders openbaar gemaakt werk in beginsel geen zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij is en geen inbreuk op auteursrecht oplevert. Het plaatsen van een hyperlink die faciliteert dat derden kennis kunnen nemen van een onrechtmatig openbaar gemaakt werk, is in casu onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende.

22 november - Rechtbank veroordeelt Acer tot opgave en betaling thuiskopievergoeding
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft computerfabrikant Acer Computer B.V. op 22 november veroordeeld om volledige opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie van alle door Acer geïmporteerde voorwerpen waarvoor de wetgever vanaf 1 januari 2013 een thuiskopievergoeding heeft vastgesteld. De rechter staat wel toe dat Acer de helft van de betalingen voorlopig opschort, aangezien zij meent dat er eerst ten aanzien van een aantal door Acer aangevoerde bezwaren in een lopende bodemprocedure van Acer tegen de Staat en Thuiskopie over de geldigheid van de AMvB meer duidelijkheid zal moeten komen.

27 november - Aanbevelingen voor een flexibele uitoefening van auteursrecht
Onafhankelijke deskundigen hebben het rapport “Flexibel auteursrecht: samen op weg naar oplossingen” uitgebracht op basis van door gebruikers ingebrachte cases. Google en de Federatie Auteursrechtbelangen hebben dit rapport mogelijk gemaakt. De deskundigen constateren dat sommige knelpunten voorkomen hadden kunnen worden als er meer kennis was over auteursrecht, als men beter de weg had geweten om zaken te regelen of als het makkelijker was geweest om zaken te regelen, al was het maar voor het experimentele stadium. De deskundigen bevelen tevens een ‘auteursrechthub’ aan waar informatie over auteursrecht wordt gegeven, een route wordt geboden om regelingen te treffen, waar wordt meegedacht en getracht wordt partijen bij elkaar te brengen voor experimenten.

28 november - Tweede Kamer behandelt afschaffing onpersoonlijke geschriftenbescherming
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker is door de Tweede Kamer in behandeling genomen. De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 16 januari 2014.

29 november - Conclusie AG Hammerstein tot verwerping van beroep in cassatie Staat/Norma
In deze zaak gaat het in cassatie met name om de vraag of het hof in bestreden arrest terecht heeft geoordeeld (i) dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door in de bedoelde AMvB’s digitale audiospelers en digitale videorecorders niet als vergoedingsplichtige voorwerpen aan te wijzen onder art. 16c Aw en art. 10(e) Wnr, omdat zulks in strijd is met de Auteursrichtlijn en de in overeenstemming daarmee uit te leggen Auteurswet en WNR, (ii) dat nu de genoemde AMvB’s onrechtmatig zijn jegens belanghebbenden, de Staat uit dien hoofde schadevergoeding is verschuldigd, en (iii) dat art. 1019h Rv niet van toepassing is op een procedure als de onderhavige waarin een verklaring voor recht wordt gevraagd dat de vijf AMvB’s een onrechtmatige daad opleveren van de Staat en om die reden tevens schadevergoeding wordt gevorderd. De A-G meent van wel en concludeert tot verwerping van het principale en van het (voorwaardelijk) incidentele beroep.

2 december - Overeenstemming met EU Parlement over ontwerprichtlijn collectief beheer
Het Europese Parlement heeft op 2 december overeenstemming bereikt over de ontwerprichtlijn voor collectief rechtenbeheer en multiterritoriale online muzieklicenties.

5 december - Europese consultatie voor modernisering auteursrecht
De Europese Commissie heeft een consultatieronde geopend in het kader van de wens van de Commissie om het auteursrecht te moderniseren en daarmee het functioneren van de Europese interne markt te stimuleren. De consultatie staat open tot 5 februari 2014.

6 december - Alle VOI©E-leden in 2013 weer gecertificeerd
Alle cbo's die lid zijn van VOI©E hebben dit jaar opnieuw aan de vereisten voor het CBOKeurmerk voldaan. Het CBO-Keurmerk wordt verleend nadat het Keurmerkinstituut als onafhankelijke certificeerder daartoe een bindend advies heeft afgegeven. VOI©E heeft hierin dus geen zelfstandige bevoegdheid. Door de toetsing door een onafhankelijke instantie te laten uitvoeren is de objectiviteit van de bindende certificatieadviezen gewaarborgd.

13 december – Job Cohen over duurzame behartiging rechthebbenden belangen
VOI©E-voorzitter Job Cohen over hoe gaat de georganiseerde wereld van het auteursrecht omgaat met de roep om modernisering van het auteursrecht, de kortetermijnvisie van internetproviders, over het behoud van de balans tussen belangen van consumenten en rechthebbenden, over het proactief samen met alle belanghebbenden naar oplossingen zoeken en meer waardering voor collectief beheer als flexibele oplossing.