De Algemene Ledenvergadering van VOI©E heeft deze week het jaarverslag en de jaarrekening 2017 vastgesteld. Deze zijn inmiddels gepubliceerd op de website van VOI©E met een voorwoord van VOI©E-voorzitter Job Cohen. 

CBO-Keurmerk
Alle VOI©E-leden dienen over het CBO-Keurmerk te beschikken en sinds de invoering is dat ook het geval. Ook in het verslagjaar hebben alle leden weer aan de strikte voorwaarden voldaan om dit kwaliteitskeurmerk te mogen voeren na de onafhankelijke jaarlijkse toetsing en een bindend besluit van het Keurmerkinstituut. Per 1 januari 2017 is een nieuwe versie van de Keurmerkcriteria van kracht geworden; er zijn aanpassingen dorogevoerd om het CBO-Keurmerk in overeenstemming te brengen met de nieuwe vereisten van de implementatiewet Richtlijn collectief beheer.

Geen geschillen
Ondernemers en andere betalingsplichtigen met geschillen over de toepassing of de billijkheid van vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk kunnen terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten. Sinds de start in november 2011 tot en met het verslagjaar heeft de geschillencommissie slechts één uitspraak hoeven doen, waarin de CBO in het gelijk werd gesteld. 
De geschillencommissie kan ook op verzoek van de rechter advies uitbrengen in de vorm van een deskundigenbericht. In 2017 bracht de commissie voor het eerst een advies uit over de billijkheid van de hoogte en de toepassing van door een CBO in rekening gebrachte vergoeding aan de civiele rechter. Een tweede advieszaak stond eind 2017 nog open; deze behandelt de commissie in 2018 verder. 
Door grote procedures en kwaliteitsverbeteringen is het aantal klachten bij CBO's inmiddels gering, zo heeft ook het College van Toezicht geconstateerd. 

Toezicht
In verband met de gewijzigde Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties die op 26 november 2016 in werking is getreden, heeft het CvTA in januari 2017 een nieuw beleidskader gepubliceerd alsmede een invoeringsschema voor de CBO's om hun organisatie-inrichting en werkwijze aan te passen aan de nieuwe vereisten met name op het gebied van governance en financiële verslaglegging. In het verslagjaar heeft VOI©E constructief overleg gevoerd met het College en de CBO's over de verdere invulling hiervan.

Evaluatie collectieve belangenbehartiging
In de zomer van 2017 is onder zowel VOI©E-leden als aangeslotenen bij de Federatie Auteursrechtbelangen een evaluatieonderzoek gehouden naar de collectieve belangenbehartiging. De resultaten daarvan hebben geleid tot de oprichting van de ‘Commissie Cohen’ met afgevaardigden uit beide organisaties, die eind 2017 een plan van aanpak heeft gepresenteerd om zowel organisatorisch als inhoudelijk verbeterslagen te maken. In 2018 wordt dit ambitieuze plan verder uitgewerkt. 
Voorzitter Job Cohen in zijn voorwoord: "Dit laatste jaar [eind 2018 treedt hij af] hoop ik het voor mij zo essentiële belang om de boel bij elkaar te houden ook hier te dienen en zo een goede basis te leggen voor de komende tien jaar met die ambitieuze agenda als uitgangspunt. Het behoeft geen betoog dat iedereen daarbij nodig is."

Lees hier het jaarverslag 2017.

08-06-2018