Voorzitter Job Cohen heeft gisteren tijdens de goed bezochte VOI©E Nieuwjaars Stamppotparty de leden op het hart gedrukt in het nieuwe jaar de gezamenlijke belangen zoveel mogelijk te benadrukken, en de tegengestelde belangen zoveel mogelijk te overbruggen, of in ieder geval te respecteren, maar zeker niet uit te vergroten.

Job Cohen constateert in zijn nieuwjaarsspeech dat de sector enerzijds stabiliteit vertoont waar het gaat om het totale incassovolume, het voldoen aan transparatievereisten en het gemiddelde kostenniveau dat binnen de wettelijke grenzen van 15% blijft, zoals ook gerapporteerd door het College van Toezicht in het recent verschenen Toezichtrapport. Bij ingewikkelde repartities via verdeelorganisaties wordt die 15% overigens niet gehaald, maar dat is daar ook niet reëel, al zijn er altijd efficiencyverbeteringen mogelijk. Al met al kunnen de VOI©E-leden tevreden zijn over wat ze met elkaar hebben bereikt. 
Dat neemt niet weg dat verschillende organisaties van rechthebbenden de ontwikkelingen in de markt en de positie van collectief beheer niet als stabiel beoordelen; enerzijds een gevolg van internationale ontwikkelingen maar ook onderlinge verdeeldheid dreigt de stabiliteit, laat staan groei, in gevaar te brengen. De uitdaging voor VOI©E is om daar verbetering in te brengen.

Als positieve ontwikkelingen in het afgelopen jaar noemt Cohen onder meer de start van zoekplatform FILM.NL voor legaal aanbod van films en series met de door de sector, isp’s en overheid gesteunde campagne 'Kijk niet zo moeilijk'; de aandacht voor de value gap in de ontwerprichtlijn auteursrecht om tot een meer redelijke verdeling van inkomsten tussen rechthebbenden en exploitanten van digitale platforms te komen; het advies van SER en Raad voor Cultuur tot versterking van de arbeidsmarkt in de culturele sector, waarbij het belang van versterking van het auteursrecht en intensivering van de handhaving als instrumenten worden genoemd; de lancering door de Federatie Auteursrechtbelangen van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en de door de ministeries van V&J en OCW financieel gesteunde campagne 'Samen weer door één deur'; de grote successen voor stichting BREIN, vooral ook in de ontwikkeling van jurisprudentie met de inbreukverklaring van de verkoop van voorgeïnstalleerde mediaspelers, van het streamen uit illegale bron en natuurlijk van The Pirate Bay, waardoor de blokkering van toegang door internet access providers is toegestaan; en last but not least ook de met bescheiden middelen gerealiseerde onderwijsmiddelen voor het basisonderwijs en de goed ontvangen nieuwe website over auteursrecht voor kinderen: auteursrechtvoorjou.nl.

Een dieptepunt voor de sector noemt Cohen het externe onderzoek naar de financiële verslaglegging van Buma/Stemra en alle onrust die dat heeft veroorzaakt. Hij wenst alle betrokkenen veel wijsheid toe om hier sterker uit te komen en hoopt dat de start in het nieuwe pand een mooi nieuw begin inluidt, waarbij de aandacht weer volledig kan uitgaan naar de core business van incasseren en verdelen. In ons aller belang, aldus Cohen.

Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar wenst Cohen de ambtenaren van de betrokken ministeries succes om de ontwerp richtlijn auteursrecht tot een goed einde te brengen, en voorziet dat daarover nog de nodige communicatie met de sector zal plaatsvinden. Een ander belangrijk thema voor de VOI©E-leden is het aankomende wetsvoorstel naar aanleiding van de gehouden evaluatie van de Wet Toezicht. VOI©E vertrouwt er op dat in overleg met het College een gedeeltelijk nieuw instrumentarium tot stand zal komen gericht op een efficiënter en slagvaardiger optreden. 

Tien jaar VOI©E
Cohen memoreert dat VOI©E dit jaar tien jaar bestaat en de Federatie Auteursrechtbelangen in de huidige structuur zes jaar. Ter gelegenheid daarvan is het afgelopen jaar onderzoek gedaan onder de achterban. Cohen toont zich tevreden dat daaruit een ambitieuze agenda is voortgekomen om zowel organisatorisch als inhoudelijk verbeterslagen te maken. Tot slot merkt hij op dat hij zijn laatste jaar als voorzitter ingaat en graag zijn specialisme, ‘de boel bij elkaar houden’, inzet om een goede basis te leggen voor de komende tien jaar met die ambitieuze agenda als uitgangspunt. En daar is iedereen bij nodig, besluit Cohen.

05-01-2018