Alle CBO’s voeren het CBO-Keurmerk, nauwelijks klachten, geen uitspraken Geschillencommissie, bestuur en integriteit in orde, onderzoek naar nut blockchain-technologie, voorlichtingscampagne voor detailhandel en een nieuwe website als portal naar alle benodigde informatie over de VOI©E-leden. Het collectief beheer staat er goed op in het VOI©E-jaarverslag 2016. 

De Algemene Ledenvergadering van VOI©E heeft deze week het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vastgesteld. Deze zijn inmiddels gepubliceerd op de website van VOI©E met een voorwoord van VOI©E-voorziter Job Cohen. 

CBO-Keurmerk
Alle VOI©E-leden dienen over het CBO-Keurmerk te beschikken en sinds de invoering is dat ook het geval. Ook in het verslagjaar mogen alle leden van het Keurmerkinstituut weer dit kwaliteitskeurmerk voeren.

Geen geschillen
Ondernemers en andere betalingsplichtigen met geschillen over de toepassing of de billijkheid van vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk kunnen terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten. Sinds de start in november 2011 tot en met het verslagjaar heeft de geschillencommissie slechts één uitspraak hoeven doen, waarin de CBO in het gelijk werd gesteld. In 2016 zijn geen uitspraken geweest over een geschil inzake een door een CBO in rekening gebrachte vergoeding, noch over de billijkheid daarvan. Wel heeft de Geschillencommissie in 2016 op verzoek van de rechter een deskundigenbericht opgesteld ten behoeve van een gerechtelijke procedure over de billijkheid van de hoogte van een vergoeding. 
Door goede procedures en kwaliteitsverbeteringen is het aantal klachten bij CBO’s inmiddels gering, zo heeft ook het College van Toezicht geconstateerd. 

Voorlichting aan ondernemers
In goede samenwerking met de desbetreffende brancheorganisaties en onder auspiciën van het ministerie van Economische Zaken is een voorlichtingscampagne tot stand gebracht voor ondernemers in de sector winkelambacht over het regelen van auteursrechten. Het voorlichtingsmateriaal over wat een ondernemer moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst is geschikt voor alle ondernemers en wordt ook aangeboden op Ondernemersplein.nl. 

Toezicht
Met het College van Toezicht Auteursrechten heeft VOI©E in 2016 met name overleg gevoerd over de consequenties van de implementatie van de Richtlijn collectief beheer voor het toezichtbeleid en voor de (financiële) rapportage door de CBO’s. Het gaat hierbij om verscherpte eisen aan met name de governance, de normering van kosten en inhoudingen, de zorgvuldigheid en snelheid van repartitie en de verantwoording naar rechthebbenden toe. VOI©E blijft ook naar het College toe benadrukken dat de sector zich zorgen maakt over haar internationale concurrentiepositie als in Nederland een strenger toezichtregime wordt gehanteerd dan in andere lidstaten.

Blockchain-technologie de toekomst?
VOI©E-leden hebben een ‘werkgroep innovatie’ in het leven geroepen, die gericht is op het onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking en kennisdeling met name op het gebied van online exploitatie. Als eerste stap organiseerde de werkgroep een goed bezochte en inspirerende voorlichtingsbijeenkomst over blockchain-technologie. Blockchain maakt het mogelijk om data op een onweerlegbare manier op te slaan en te delen, bijvoorbeeld het eigendom van rechten, transacties en gebruiksdata.

09-06-2017