Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

Om de voordelen van het gebruik maken van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht onder de aandacht te brengen van auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten heeft de Federatie Auteursrechtbelangen met financiële steun van de ministeries van V&J en OCW een campagne ontwikkeld: “samen weer door één deur”.

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen geschillen over hun exploitatiecontract voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. In de op 1 juli 2015 in werking getreden Wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om bepaalde geschillen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter of een advocaat aan te pas hoeft te komen. Die meningsverschillen kunnen gaan over de vraag of het overeengekomen honorarium billijk is of nog billijk is bij een zeer succesvolle of een onvoorziene exploitatie, of het werk nog wel (voldoende) geëxploiteerd wordt om de overeenkomst voor alle exploitatierechten te continueren, of over de vraag of een bepaling in de overeenkomst wel of niet onredelijk bezwarend is voor de maker, bijvoorbeeld in geval van toekomstige werken. Er is ook voorzien in de mogelijkheid om als maker onder bepaalde voorwaarden een geschil anoniem voor te leggen als het geschil zich daarvoor leent.

Een eenvoudig en voordelig alternatief voor de rechter
De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst wordt, tenzij een der partijen het geschil alsnog binnen drie maanden aan de rechter voorlegt.
Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie hebben er voor gezorgd dat er voor alle soorten werken en exploitaties commissieleden benoemd zijn met ruime praktijkervaring. De voorzitter van de commissie komt altijd uit de rechterlijke macht en is gespecialiseerd in auteursrecht. Er zijn ook zogenaamde bemiddelingsdeskundigen beschikbaar met grote praktijkkennis die partijen desgewenst kunnen helpen hun geschil zo snel mogelijk onderling op te lossen. Zowel makers als exploitanten kunnen hun geschil, als ze er zelf niet uitkomen, voorleggen aan de Geschillencommissie tegen een eigen bijdrage van slechts 150 euro. De overige kosten worden gefinancierd door de Federatie Auteursrechtbelangen via een inhouding op collectief geïncasseerde gelden. De exploitant dient wel geregistreerd te zijn bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. 
Als er een conflict tussen contractpartijen ontstaat dat partijen niet zelf snel kunnen oplossen hebben zij nu met de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht een eenvoudig alternatief dat niet alleen veel geld en tijd bespaart, maar ook rekening houdt met hun zakelijke belangen op de langere termijn. Het geschil wordt altijd beoordeeld door specialisten op hun vakgebied.

Bij de geschillencommissie aangesloten exploitanten herken je aan het label

Het is voor makers en uitvoerend kunstenaars altijd prettig te weten dat ook hun uitgever of producent het een goed idee vindt om een beroep te doen op de Geschillencommissie als partijen er onverhoopt samen niet uitkomen. Aan het label kan de maker zien of de exploitant is geregistreerd om geschillen over het contract langs deze snelle en voordelige weg op te lossen. 
Door zich te registreren bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht laat de exploitant zien dat hij instaat voor de kwaliteit en redelijkheid van zijn contracten en bij een geschil daarover openstaat om dit langs deze ook voor de maker laagdrempelige weg op te lossen.
De Federatie Auteursrechtbelangen roept dan ook alle exploitanten op om zich te registeren. De registratiekosten bedragen 150 euro per jaar. Dat bedrag is ook verschuldigd door een brancheorganisatie bij collectieve registratie van hun leden. Voor hun leden zijn aan registratie dan geen kosten meer verbonden. 
Tevens beveelt de Federatie aan de mogelijke gang naar deze geschillencommissie op te nemen in huiscontracten, algemene inkoopvoorwaarden en in voorbeeld- en modelcontracten, waarvoor een voorbeeldbepaling wordt aangereikt.

Campagne
Om de voordelen van het gebruik maken van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht onder de aandacht te brengen van auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten heeft de Federatie Auteursrechtbelangen met financiële steun van de ministeries van V&J en OCW een campagne ontwikkeld: “samen weer door één deur”.
Ontwerp- en reclamebureau Fellows heeft voor de Federatie Auteursrechtbelangen een toolkit gemaakt met communicatiemiddelen om rechthebbenden op de hoogte te stellen, verwijzend naar meer informatie op auteursrecht.nl/auteurscontractenrecht. Daar is het filmpje “samen weer door één deur” te zien. Alle informatie staat overzichtelijk samengevat in een folder en als men deze informatie in vogelvlucht wil zien, is er een infographic

Vervolgens wordt men doorverwezen naar de website van de geschillencommissie, waar registratie door exploitanten kan plaatsvinden, een geschil kan worden aangebracht en alle formele voorwaarden en het reglement kunnen worden ingezien.

Aankondiging seminar op 16 juni
Op vrijdagmiddag 16 juni organiseert de Federatie Auteursrechtbelangen een seminar over het auteurscontractenrecht en de geschillencommissie voor rechthebbenden (vanaf 13:30 uur, locatie COBRA Museum Amstelveen). Nadere informatie volgt. Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden bij het secretariaat Federatie@auteursrecht.nl

31-03-2017