Op 8 februari zond toenmalig minister Blok van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer inzake afspraken met rechthebbenden en internet service providers over samenwerking bij het vergroten van het legaal aanbod van films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron. Deze brief is tijdens de demissionaire periode van het Kabinet controversieel verklaard. In de procedurevergadering van de Commissie V&J van 8 november jl. is besloten de brief te agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over auteursrecht. In dat algemeen overleg zullen ook de ontwerprichtlijn auteursrecht en de evaluatie Wet Toezicht aan de orde komen.

10-11-2017