Tijdens de drukbezochte VOI©E Nieuwjaars stamppotparty bepleitte VOI©E-voorzitter Job Cohen meer samenwerking binnen VOI©E en de Federatie Auteursrechtbelangen om problemen samen op te lossen.

Job Cohen memoreerde dat vele terugblikken en nieuwjaarspeeches als thema hadden de verharding in de maatschappij bij tegengestelde meningen en belangen. Helaas heeft hij dat ook moeten constateren in deze sector.
Maar hij ziet ook lichtpuntjes:
-    In 2016 is het overleg op gang gekomen met de internet service providers om samen te werken aan betere voorlichting en bevordering van gebruik van legaal aanbod;
-    Op de valreep van 2016 werd de PAM-RODAP-regeling voor video-on-demand bekend gemaakt, waarbij weer een belangrijke horde is genomen;
-    Ondanks de onderlinge strubbelingen is de sector er op collectief niveau – VOI©E en de Federatie Auteursrechtbelangen – in geslaagd om mooie voorlichtingsprojecten uit te voeren, zoals de gezamenlijke informatiebrochure voor ondernemers en het onderwijsproject met KlasseTV, en is een bestuurlijke en financiële reorganisatie van BREIN gerealiseerd. 
De samenwerking in een onafhankelijke vereniging voor CBO’s in VOI©E en de samenwerking van de platforms voor CBO’s, makers en producenten in een onafhankelijke Federatie blijkt een goede basis om samen problemen op te lossen en wat Job Cohen betreft zou daar meer gebruik van mogen worden gemaakt.

VOI©E
VOI©E kijkt met gemengde gevoelens naar het evaluatierapport over het toezicht dat eind vorig jaar is verschenen.
Aan de ene kant kunnen we constateren dat de sector grote stappen heeft gezet als het gaat over transparantie, het vergroten van effectiviteit en efficiency en het tot een minimum terugdringen van klachten. 
Aan de andere kant is het jammer dat de sector in de Kabinetsreactie daarvoor niet de credits krijgt en maatregelen worden aangekondigd waarbij het de vraag is of de CBO’s wel voldoende speelruimte in de markt krijgen om een goede concurrentiepositie te houden. Het is van groot belang in de huidige turbulente marktontwikkelingen om op Europees niveau een gelijk speelveld te hebben. Het Kabinet is daar naar de mening van Job Cohen vooralsnog te makkelijk overheen gestapt. VOI©E zal daarover in overleg gaan met het College en het ministerie van Veiligheid en Justitie.
VOI©E blijft ook in gesprek met VNO-NCW en MKB-Nederland. Het bedrijfsleven heeft afgelopen jaar handreikingen voor nieuwe afspraken over samenwerking nog niet op waarde weten te schatten, maar dat overleg wordt snel voortgezet.
VOI©E heeft ook budget vrijgemaakt om te participeren in een blockchain-project, om samen met de CBO’s te onderzoeken hoe nieuwe technologie de rechthebbenden kan helpen hun rechten nog beter te gelde te maken. 

Federatie Auteursrechtbelangen
Tot slot kondigde Job Cohen aan dat binnen de Federatie Auteursrechtbelangen gestreefd wordt om dit jaar te komen tot gezamenlijke standpunten, onderling en met betrokken marktpartijen, over de ontwerprichtlijn die het auteursrecht op bepaalde punten wil aanpassen aan de digitale eengemaakte markt. Een zo’n gezamenlijk belang is het ontwerpen van een juridisch en praktisch instrumentarium om rechthebbenden mee te laten profiteren van de verschuiving van geld naar de grote digitale platforms, wat met de ‘value gap’ wordt aangeduid.

06-01-2017