Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer een brief gezonden ter zake van de beoordeling van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie, met drie fiches. Fiche 3 betreft de Mededeling bestrijding illegale online content.

Deze mededeling formuleert richtsnoeren en uitgangspunten voor online platforms (als Facebook, Twitter, Google/Youtube) om – in samenwerking met nationale autoriteiten in lidstaten en andere relevante belanghebbenden – illegale online content tegen te gaan. Daarbij gaat het om verspreiding van jihadistisch gedachtengoed en aanzetten tot radicalisering, hate speech, pedopornografisch materiaal, aanbod van illegale goederen als wapens en drugs, maar ook het schenden van auteursrechten. 

(Selectie:)

Auteursrecht
De handhaving van het auteursrecht is primair een privaatrechtelijke aangelegenheid, waarvoor rechthebbenden zelf verantwoordelijk zijn. Rechthebbenden en internet service providers kunnen afspraken met elkaar maken over NTD-procedures. Het strafrecht is optimum remedium. Dat is ten aanzien van online inbreuken op het auteursrecht niet anders.

Opsporing en melden van illegale content
Voor Nederland is van belang dat NTD- en NTA-procedures zich beperken tot illegale content; voor verwijdering van niet-illegale content (bijvoorbeeld schelden of pesten) staat de mogelijkheid van een civiele procedure open.

Per lidstaat zullen verschillende partijen aangewezen moeten kunnen worden als trusted flagger. Bij de certificering van partijen dient onafhankelijkheid en het toetsen vanuit juridisch perspectief het uitgangspunt te zijn. Gezien de specialistische kennis die van trusted flaggers wordt verlangd, ligt het voor de hand per fenomeen trusted flaggers te benoemen. Lidstaten zullen een rol moeten krijgen in het certificatieproces. Certificatie dient te allen tijde samen te hangen met de inrichting van een goede bezwaarprocedure.

Verwijdering van illegale content
Nederland meent dat internetbedrijven meer moeten en kunnen doen om illegale content te verwijderen, waarbij tevens aandacht dient te zijn voor opsporing en vervolging van degenen die content uploaden en goede samenwerking met opsporingsautoriteiten. Vooralsnog is ook de verwachting dat online platforms de komende periode bereid zijn tot verdere inzet en gebruik van technologie om het opnieuw verschijnen van illegale content te voorkomen. De mededeling is een belangrijk instrument dit te realiseren.

Het volledige fiche is hier te downloaden.

03-11-2017