Op 20 december heeft het CvTA zijn toezichtrapport 2016 gepubliceerd. Het College constateert dat de mate waarin de 18 onder toezicht staande CBO's voldoen aan de vereisten op het gebied van transparantie voor met name rechthebbenden en betalingsplichtigen, ten opzichte van 2015 is gestabiliseerd. Datzelfde geldt voor de situatie ten aanzien van de Wet Normering Topinkomens.
Het kostenniveau blijft voor de sector als geheel binnen de wettelijke grenzen van 15% ten opzichte van de totale incasso. Wel maakt het College een opmerking over de keten-kosten die niet binnen de drempel blijven, wat onwenselijk wordt geacht, en het CvTA zal zich blijven inspannen de betrokken CBO's te bewegen tot verdere kostenbeheersing.
Dit rapport over 2016 is het laatste dat op basis van de oude Wet Toezicht 2013 is opgesteld. Met ingang van 2017 is de nieuwe Wet Toezicht van toepassing, die de EU-richtlijn collectief beheer implementeert.

Lees hier:
- het Toezichtrapport 2016
- het persbericht van het CvTA
- de aanbiedingsbrief van het CvTA aan de minister van rechtsbescherming

20-12-2017