Vandaag wordt de eerste VOI©Email in nieuwe stijl verzonden, die aansluit op de nieuwe website van VOI©E. De nieuwe website biedt vier ingangen naar informatie en vindplaatsen over transparantie, het toezicht, de vergoedingen en de klachtenprocedures. Het filmpje “het gemak van collectief beheer” licht de nuttige functie van CBO’s in twee minuten toe.

CBO’s zijn transparant
Onder ‘transparantie’ is algemene informatie te vinden over wat collectieve beheersorganisaties doen met een overzicht van alle in Nederland actieve CBO's die lid zijn van VOI©E, voorzien van factsheets met de belangrijkste gegevens per CBO. Tevens is voor de gebruiker een handig overzicht opgenomen over wat met welke CBO kan worden geregeld.

Goed geregeld intern en extern toezicht
Alle CBO’s staan in de eerste plaats onder toezicht van de rechthebbenden van wie zij de rechten uitoefenen. Zij oefenen via het bestuur toezicht uit op de uitvoering en zien er logischerwijs streng op toe dat er zo min mogelijk kosten worden gemaakt. Die kosten worden immers afgetrokken van hun eigen inkomsten. Waarborgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging, inspraak in het beleid en een transparante en efficiënte uitvoering worden daarnaast gegeven door het wettelijk toezicht, het CBO-Keurmerk en de Richtlijnen goed bestuur en integriteit. Onder deze ingang op de website is hierover alle informatie te vinden.

Gedifferentieerde en transparante markttarieven
Onder ‘vergoedingen’ is informatie te vinden over de wijze waarop tarieven in en met de markt tot stand komen en zijn verwijzingen naar alle tarieven en vergoedingen van CBO’s te vinden. Hier is ook de voor ondernemers vervaardigde wegwijzer “alles wat u moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf’ te vinden.

Klachten?
Alle VOI©E-leden met aangesloten rechthebbenden hebben een onafhankelijke geschillenprocedure voor rechthebbenden. Alle VOI©E-leden die vergoedingen in rekening brengen hebben een onafhankelijke geschillenprocedure voor gebruikers of betalingsplichtigen. Iedereen kan hier vinden waar klachten kunnen worden ingediend en wat de procedure is.

De illustraties van de website en het filmpje zijn gemaakt door ontwerp- en reclamebureau Fellows, naar de eerder gemaakte ontwerpen voor auteursrecht.nl. Daarmee vormen deze websites meer één geheel.

 

04-11-2016