Vandaag is in de Staatscourant het ontwerpbesluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet gepubliceerd. Met de voorgestelde procedure kunnen verenigingen van makers en exploitanten door de minister van OCW de hoogte van een billijke vergoeding laten vaststellen.

Ingevolge artikel 25c, eerste lid, van de Auteurswet hebben makers van auteursrechtelijk beschermde werken die een overeenkomst sluiten met een exploitant recht op een billijke vergoeding voor de verlening van een exploitatiebevoegdheid. Op gezamenlijk verzoek van een in de desbetreffende branche bestaande vereniging van makers en een exploitant of een vereniging van exploitanten kan de minister van OCW na overleg met de minister van V&J de hoogte van een billijke vergoeding vaststellen voor een bepaalde periode en binnen een bepaalde branche. Deze procedure ondervangt de mogelijke mededingingsrechtelijke gevolgen van prijsafspraken in modelcontracten.

In dit ontwerpbesluit wordt de procedure beschreven, waarin een adviestaak is opgenomen voor de Raad voor Cultuur.
Dit ontwerpbesluit is op 9 december 2016 in de Staatscourant geplaatst. Eenieder kan eventuele opmerkingen binnen een maand schriftelijk ter kennis brengen van de minister van OCW. Na deze periode zal dit ontwerpbesluit met eventuele aanpassingen worden voorgedragen aan de Koning met het verzoek het ontwerpbesluit ter advisering voor te leggen aan de Raad van State.

09-12-2016