Minister Van der Steur heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de gesprekken tussen rechthebbenden en internet service providers over de mogelijkheden om illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal tegen te gaan en tegelijkertijd het aanbod van legaal materiaal te vergroten. Hij kondigt een gesprek met partijen aan in de tweede helft van juni.

Gewenst initiatief van de overheid

De organisaties van rechthebbenden verenigd binnen de Federatie Auteursrechtbelangen dringen al geruime tijd aan op een initiatief van de overheid om internet service providers in overleg met rechthebbenden mede hun verantwoordelijkheid te laten nemen bij de bestrijding van illegaal aanbod. In het samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie op 13 november 2015 georganiseerde seminar “Legaal aanbod – de norm” werden buitenlandse voorbeelden gepresenteerd die tot stand zijn gekomen na een initiërende rol van de overheid. 
De Kamerleden Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Astrid Oosenbrug (PvdA) hebben daarop gevraagd wat de minister met de uitkomsten van dit seminar gaat doen en hebben gevraagd om een algemeen overleg over dit onderwerp in juni van dit jaar. Dat blijkt nog te vroeg.

Gezamenlijk belang
De minister is van mening dat zowel de makers als de betrokken internet service providers belang hebben bij een omvangrijk legaal aanbod van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hij hoopt daarom dat deze partijen bereid en in staat zullen zijn om in dat verband wezenlijke afspraken te maken. Hij schat in dat op afzienbare termijn met name afspraken over vergroting van legaal aanbod en voorlichting over het gebruik van aangeboden (il)legaal materiaal tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. Afspraken over handhavingsaspecten zijn daarentegen wellicht mede afhankelijk van de uitkomst van nog lopende procedures. Zo loopt er onder andere nog een procedure tussen Stichting BREIN en UPC over het al dan niet moeten blokkeren van content die inbreuk maakt op het auteursrecht en de naburige rechten. Daarnaast zal er rekening moeten worden gehouden met de aankondiging van de Europese Commissie dat zij zal komen met maatregelen om de (grensoverschrijdende) handhaving van auteursrechten te ondersteunen. De beoogde afspraken van partijen ter zake van handhavingsaspecten zullen daarmee in lijn moeten zijn.

Gesprek in tweede helft juni
Vooralsnog zijn partijen er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen. Minister van der Steur is graag bereid om de betrokken partijen te ontvangen op zijn departement om de mogelijkheden voor afspraken door partijen nader te verkennen. Ter gelegenheid daarvan kan tevens worden besproken of en in hoeverre het departement in dat verband een rol kan spelen. Hij zal partijen uitnodigen voor een gesprek in de tweede helft van juni. Aansluitend zal hij de Kamer nader informeren.

Nederlands succes bij Verordening portabiliteit online content diensten
De minister maakt van de gelegenheid gebruik om de Kamer te informeren over de resultaten van het Nederlandse voorzitterschap van de EU inzake het door de Europese Commissie op 9 december 2015 gepubliceerde voorstel voor een Verordening inzake portabiliteit van online content diensten. Dit voorstel zorgt ervoor dat consumenten, die zich hebben geabonneerd op online content diensten (films, series, muziek, games, e-boeken, sportevenementen etc.) of deze hebben aangeschaft, ook toegang tot deze diensten hebben wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat verblijven. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat Nederlandse abonnees van Netflix toegang hebben tot de Nederlandse Netflix-catalogus als zij tijdelijk in België verblijven. Auteursrechten en contractuele afspraken staan nu nog vaak aan grensoverschrijdend gebruik in de weg.   
Het voorstel voor deze Verordening staat geagendeerd voor de Raad voor Concurrentievermogen van 25-26 mei aanstaande, met als doel het bereiken van een algemene oriëntatie. Het Nederlands voorzitterschap is er in gelaagd hierover reeds een akkoord te bereiken door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER). Het COREPER heeft tot taak de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie voor te bereiden.

Lees hier de volledige brief van de minister.

20-05-2016