Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In de verkiezingsprogramma’s is wat minder aandacht voor auteursrecht dan vier jaar geleden. Wel komen het kunst-, cultuur- en mediabeleid en de digitale eengemaakte Europese markt ruim aan bod. Een selectie van de programmapunten.

VVD
Meer ruimte voor innovatie bij zowel de publieke omroep als de commerciële media. Hierbij is het van belang dat de publieke omroep zich meer richt op zijn kerntaken en ruimte biedt aan commerciële partijen. Die kerntaken zijn: nieuws en educatie, en waar het om nationale aangelegenheden gaat ook cultuur en sport. 
Binnen de kerntaken moet de publieke omroep een zo groot mogelijk publiek nastreven en aansluiten op de belevingswereld van alle Nederlanders. Niet het omroeplid, maar de Nederlander wordt het uitgangspunt. 
De kosten per programma moeten inzichtelijker worden om de verantwoording richting de kijker en luisteraar verder te vergroten.
De publieke omroep dient een ombudsman aan te stellen die gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies kan geven en rectificaties kan afdwingen. 

PvdA
De slechte arbeidsmarktpositie van artiesten is een belangrijk aandachtspunt. Jonge makers beter voorlichten welke (auteurs)rechten ze hebben om ze daarmee weerbaar te maken tegen de exploitanten van hun kunst. 
Investeren in talentontwikkeling en makers. Goed werkgeverschap is een voorwaarde voor subsidie. Arbeidsvoorwaarden worden verbeterd en lonen groeien mee met andere sectoren. Collectief onderhandelde minimumtarieven voor zzp’ers.
Meer geld voor muziekonderwijs. Cultuur krijgt volwaardige plaats in het curriculum, zodat het ook een plek krijgt bij vakken als taal, rekenen en geschiedenis. 
De landelijke basisinfrastructuur, de landelijke fondsen en het lokale en regionale beleid worden beter op elkaar afgestemd. […] De kunstvakopleidingen spelen hierbij een belangrijke rol. Meer investeren in de regionale kunst en cultuurinstellingen en -initiatieven. 
Culturele diversiteit: prioriteit aan festivals en andere initiatieven om nieuw publiek buiten de traditionele kaders te bereiken. 
Popmuziek nadrukkelijk behandelen als zelfstandige kunstvorm in het cultuurbeleid. Hiervoor extra middelen reserveren. 
Bescherming culturele erfgoed: voortgaan met de opbouw van de nationale collectie (beschermd erfgoed van nationale betekenis). Digitalisering heeft prioriteit. 
Bibliotheken: verder digitaal leenverkeer stimuleren. 
Jaarlijks 100 miljoen extra investeren in kunst en cultuur. 
De publieke omroep behoudt de mogelijkheid om amusement te brengen, met als doel een groot en divers publiek te trekken. Moet ook online volop bereikbaar zijn voor alle groepen in de samenleving, met name jongeren. De beperkingen die er nu liggen, nemen we weg. 
Al dan niet via de NPO, een fonds voor nieuw talent en onconventionele programma’s. 
Per jaar 100 miljoen euro extra voor de publieke omroep, waaronder ook de regionale en lokale omroepen; heeft een belangrijke taak om verbinding tot stand te brengen tussen alle groepen in de samenleving en verdient daarom meer financiële steun. 
Mediawijsheid stimuleren en kritische reflectie over (digitale) informatie, binnen en buiten het onderwijs. 
Makers in de audiovisuele wereld (waaronder film, muziek etc.) krijgen betere rechten ten opzichte van fabrikanten en exploitanten. Hiertoe passen we de auteurswet aan. We pleiten (internationaal) voor het opheffen van de uitzonderingsclausule waarop mediaconcerns zich nu nog kunnen beroepen bij het niet uitbetalen van inkomsten uit exploitatie van auteursrechtelijk beschermd werk. 
Wij willen de makers binnen de publieke omroep beschermen wanneer zij worden gedwongen hun werken onder te brengen bij bepaalde uitgevers, of onredelijke afspraken opgedrongen krijgen bij het aangaan van opdrachten. 

D66
D66 wil dat Nederland vooroploopt met een digitale infrastructuur met de snelste netwerken, dataopslag en internetknooppunten. Investeerders worden aangetrokken en bureaucratische barrières afgebouwd. Netneutraliteit wordt ook in de toekomst gewaarborgd.
Nederland moet een leidende rol spelen binnen Europa in het zekerstellen van één digitale markt binnen de EU. [...] Met speciale Europese regelingen voor gebruik van inhoud voor maatschappelijke doelen, zoals onderwijs en toegang tot cultureel erfgoed. 
Binnen Europa een gelijk speelveld voor alle spelers en het voorkomen van machtsmisbruik door digitale platformen. 
Ook andere producenten dan de omroepverenigingen mogen programma’s maken voor de publieke omroep. 
Een sterke, onafhankelijke, pluriforme publieke omroep die nationaal en lokaal is geworteld in de samenleving, is van essentieel belang voor het functioneren van de democratie. [...]Lokale omroepen worden landelijk gefinancierd, zodat ze onafhankelijk kunnen opereren. Mede ter versterking van de lokale democratie is het belangrijk dat de overheid ook blijft investeren in de lokale omroepen. 
We verwachten van omroepen, ook de lokale, dat ze innoveren. Belemmeringen voor privaat-publieke samenwerking met online en printmedia nemen we weg.
De inhoud van die publieke omroep moet eenvoudig vindbaar zijn, ook wanneer mensen bijvoorbeeld alleen nog maar online tv of radio consumeren.

GroenLinks
Nederland maakt zich sterk voor een open en neutraal internet, ook binnen de Europese Unie. 
Hyperlinken en embedden blijven vrij. 
Er komt een einde aan geoblocking zodat programma’s ook in het buitenland toegankelijk zijn. 
Binnen de Europese Unie zet Nederland zich in voor afschaffing van het downloadverbod.
Meer geld voor talentontwikkeling, cultuur, kunst en het behoud van erfgoed. Kinderen hebben recht op cultuur. Zij moeten daar al vroeg kennis kunnen maken via kunst-, cultuur- en muziekonderwijs, beeldende vorming en media-educatie. Kinderen leren informatie te zoeken, te filteren en kritisch te bekijken. 
Nieuws, informatie, cultuur en educatie vormen de kerntaak van publieke omroepen. Daar moet voldoende geld voor zijn. Sport en amusement zorgen ervoor dat een breed publiek wordt bereikt. Het publieke bestel is toegankelijk voor onafhankelijke producenten. 
Het internet moet open en vrij zijn. Dat vraagt om scherpere uitwerking van onze grondrechten, met name recht op privacy. Het briefgeheim in de Grondwet wordt uitgebreid tot een communicatiegeheim. De bewaarplicht voor telecom- en internetgegevens wordt de definitief afgeschaft. In plaats daarvan krijgen opsporings- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid om gegevens van verdachte personen te laten bewaren en, met toestemming van de rechter, te bekijken.

CDA
Overal in Nederland een volwaardig cultureel aanbod, met ruimte voor regionale differentiatie. Op gemeentelijk niveau is het van belang dat laagdrempelige voorzieningen als de muziekschool en de bibliotheek beschikbaar blijven. Betere spreiding van de cultuurmiddelen.
Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om waardevolle monumenten, kerken, maar ook kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties te bewaren.
De media hebben een belangrijke rol in de democratie; moeten de veelkleurigheid van Nederland weergeven. Behoud van een pluriforme publieke omroep, zowel landelijk als op regionaal niveau. De publieke omroep moet niet nog meer onderworpen zijn aan de marktlogica van kijkcijfers en advertentie-inkomsten. 
Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse economie. [...] Om in de Europese top van innovatieve landen te blijven, gaan universiteiten, ondernemers en de overheid vergaand samenwerken. Die samenwerking is niet vrijblijvend en niet gratis. Structureel substantiële middelen reserveren voor investeringen in kennis en innovatie, op voorwaarde dat het bedrijfsleven hier zelf ook substantieel aan bijdraagt. Binnen het lopende topsectorenbeleid voor regionale partners meer ruimte voor eigen prioriteiten.
Digitale infrastructuur op gelijk niveau stellen met de ‘oude’ infrastructuur op het land, het water en in de lucht. Daarvoor wordt de verantwoordelijkheid binnen de overheid op één plek belegd met een duidelijk mandaat. 

SP
Kunst en cultuur voor iedereen: wettelijke maatregelen tegen de woekerwinsten die worden gemaakt op de doorverkoop van tickets voor culturele evenementen en sportevenementen. 
Ruim baan aan festivals, omdat ze laagdrempelig zijn en een brede spreiding kennen in het land.
De overheid garandeert een breed aanbod van bibliotheken, zodat leren en ontwikkelen voor iedereen mogelijk blijft. 
Met een Popfonds de Nederlandse popmuziek stimuleren en promoten. Meer ruimte voor Nederlandse muziek op de publieke radio en tv. 
Net als voor media op papier, ook voor online journalistiek voortaan het lage btw-tarief rekenen.
Een brede publieke omroep, waar kijkcijfers niet meer leidend zijn en programmamakers meer mogelijkheden krijgen om te experimenteren met formats en programma’s. Bij de publieke omroep meer ruimte voor kritische journalistiek, Nederlands drama en documentaires. 
Een vrij en veilig internet: e-mails, persoonlijke berichten en andere privécommunicatie op het internet krijgen dezelfde (grondwettelijke) bescherming als de papieren post nu heeft. 
Pal staan voor netneutraliteit. Er wordt door providers geen onderscheid gemaakt in kosten, of voorrang bij doorgifte op het net, voor de ene of de andere soort van data.

ChristenUnie
Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en social media;
Cultuur en erfgoed: Digitalisering kan helpen om het erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken en bewaren voor toekomstige generaties. 
De Nederlandse Publieke Omroep is onafhankelijk, geeft ruimte aan diversiteit en heeft ledenomroepen als fundament. 
Onafhankelijke omroepen die zelf over de inhoud en de vorm van hun programma's gaan. Bij verdeling van de budgetten moet het ledenaantal van een omroep meewegen. 
De programma's van de publieke omroep mogen niet achter een online betaalmuur verdwijnen, maar moeten voldoende toegankelijk zijn.
De lokale- en regionale omroep zijn belangrijk voor lokale nieuwsvoorziening, onder meer voor versterking lokale democratie. Lokale media-aanbod op peil houden. 

Piratenpartij
De Piratenpartij wil het auteursrecht sterk beperken, opdat het juist in dienst komt te staan van de auteur. Dat betekent concreet: 
- Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan. 
- Een forse verkorting van het commercieel auteursrecht tot een periode van maximaal vijf jaar. Elke type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar het type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald – en aangepast – dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen. 
- Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan. 
- Ander gebruik als fair use, zoals remixen, is toegestaan. 
- Panoramavrijheid blijft behouden 
Media en journalistiek moeten voor burgers altijd vrij en publiekelijk toegankelijk zijn, in het bijzonder media die (mede) door publiek geld gefinancierd zijn. Deze media moeten via internet in ieder geval altijd live en in archiefvorm beschikbaar zijn, en ‘uitzenden’ (content produceren) onder een vrije licentie, zodat hergebruik altijd toegestaan is. 
Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie, eerlijke participatieve rechten voor hun leden en solide contractvoorwaarden voor artiesten.
Eigendomsrechten: Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doeleinden. Wij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op 'intellectueel eigendom'. 
Het recht om te sleutelen; daarom tegen: 
- Digital Rights Management (DRM) techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten; 
- Het misbruiken van Trusted Computing om af te dwingen dat een fabrikant alleen software van bepaalde leveranciers op zijn hardware mag zetten. 
Internet kent geen grenzen. Geoblocking moet dan ook zo snel mogelijk worden afgeschaft. 

Partij voor de Dieren
Kunst, cultuur en erfgoed is voor iedereen toegankelijk. 
Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd. 
Investeren in behoud en heropening van openbare bibliotheken. Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties wordt gestimuleerd. 
Popmuziek krijgt een volwaardige plek in het cultuur- beleid. Dat betekent onder meer een goed podium- beleid, ruimte voor popmuziek binnen het Fonds Podiumkunsten, aandacht voor de inkomstenpositie van muzikanten en, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, efficiënte ondersteuning van de exportkracht van de Nederlandse muzieksector. Doorverkoop van concertkaartjes tegen woekerprijzen wordt aangepakt. 
Het auteursrecht en het auteurscontractenrecht worden gemoderniseerd om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten. 
Nieuwe betaalmodellen voor films en muziek worden onderzocht. Platforms die geld verdienen aan het aanbod van films en muziek zonder iets af te dragen aan de makers, gaan een redelijk deel van hun winst uitkeren aan de rechthebbende auteurs. 
Cultuur- en muziekeducatie hebben een vaste plek in het lesprogramma van het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. 

 

18-11-2016