Voorzitter van de Federatie Auteursrechtbelangen Pim van Klink opende wat hij noemde “het feestje vanwege het zetten van substantiële stappen voorwaarts op ons strategisch pad”. De Federatie is in zomer 2012 van start gegaan als initiatief van Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E om de krachten te bundelen in de strijd om het auteursrecht in de digitale 21e eeuw.

Het belang van auteursrecht voor kunst en cultuur
Bij de start overheerste het negatieve sentiment zowel in het publieke als politieke debat. De ambitie van het bestuur was het vergroten van het begrip voor de positie van rechthebbenden bij publiek en politiek, en concrete verbeteringen van exploitatiemogelijkheden van rechthebbenden.
Een van de eerste initiatieven van de Federatie was het ontwikkelen van een website naar Engels voorbeeld met verwijzingen naar legaal en veilig aanbod. Op 14 januari 2014 lanceerde minister Bussemaker thecontentmap.nl. Als eerste minister van cultuur benadrukte zij het belang van auteursrecht voor kunst en cultuur en dat niet alleen, zij stelde ook budget beschikbaar voor een positieve campagne over het belang van auteursrecht voor de makers en het besef van het publiek, vooral bij jongeren, dat al die content er niet zomaar is gekomen.

Foto © Maurits van Hout

Positieve ontwikkelingen
In de Tweede Kamer blijkt bij het algemeen overleg over auteursrecht dat er Kamerbreed meer begrip ontstaat voor de positie van rechthebbenden in de digitale wereld. VVD-kamerlid Jeroen Van Wijngaarden stimuleert staatssecretaris Teeven initiatief te nemen om te leren van het buitenland en een gesprek tussen internet service providers en rechthebbenden te faciliteren over een gezamenlijke aanpak.
Als uitvloeisel daarvan vond op 13 november jongstleden het door het ministerie van Veiligheid en Justitie georganiseerde seminar ‘legaal aanbod – de norm’ plaats, met indrukwekkende presentaties van Engeland en Denemarken.

Op deze bijeenkomst ‘Respect voor de makers’ presenteert de Federatie de resultaten van het communicatieplan rond thecontentmap.nl, met de focus op het onderwijs in de komende Week van de Mediawijsheid, waarins het thema “respect & media” centraal staat. De Federatie sluit daarbij aan met het besef van het belang van respect voor de makers van de media.

Foto © Maurits van Hout

Tevens lanceert de minister de vernieuwde website auteursrecht.nl, een verdere stap in de ontwikkeling van een copyrighthub. Dit was een aanbeveling van de onafhankelijke deskundigencommissie onder leiding van Arda Gerkens op basis van de uitkomsten van het seminar ‘flexibel auteursrecht’, dat de Federatie samen met Google organiseerde.
Pim van Klink vond de verschijning van de nieuwe Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk een mooie aanvulling als nuttig instrument om rechthebbenden te helpen hun rechten beter te exploiteren.

20-11-2015