De Wetswijziging implementatie richtlijn verweesde werken en het bijbehorende Besluit zorgvuldig onderzoek zijn op 29 oktober 2014 in werking getreden na publicatie in het Staatsblad de dag ervoor. In het Besluit wordt opgesomd welke inspanningen per categorie werken minimaal moeten worden gedaan om rechthebbenden te achterhalen. Daaronder is begrepen het raadplegen van databanken van collectieve beheersorganisaties.

Om te concretiseren wat 'zorgvuldig onderzoek' naar rechthebbenden inhoudt moet elke lidstaat in het kader van de implementatie van de richtlijn een nationale lijst vaststellen van bronnen die geraadpleegd moeten worden. Voor het opstellen van deze bronnenlijst is ook VOI©E geconsulteerd. In artikel 2 van het Besluit, dat aangeeft welke bronnen in ieder geval geraadpleegd moeten worden, worden de databanken van de desbetreffende organisaties voor collectief auteursrechtenbeheer genoemd. Voor gepubliceerde boeken en voor visuele werken wordt in het bijzonder verwezen naar organisaties die reproductierechten beheren. Voor audiovisuele werken en fonogrammen dient men zich in elk geval ook te wenden tot de cbo's die rechten beheren voor auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en audiovisuele producenten.

VOI©E heeft voor de opstelling van de lijst gewezen op het belang van verwijzingen naar concrete bronnen. In het Besluit worden om praktische redenen de algemene soorten bronnen vermeld; daarnaast is in het Besluit opgenomen dat gedetailleerde verwijzingen naar actuele en concrete databanken en websites verlopen via de website van het daartoe aangewezen nationaal loket. Dit loket wordt ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dat ressorteert onder het ministerie van OCW.

Lees hier:
- de
wetswijziging;
- het
Besluit zorgvuldig onderzoek met de nota van toelichting.

29-10-14